Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Växjö kommun vill öka ungas inflytande lokalt

Genom ett femårigt avtal med MUCF kommer Växjö kommun tillsammans med sex andra kommuner jobba med att öka förutsättningarna för ungas demokratiska inflytande.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått uppdraget att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin på en lokal nivå. MUCF har därför skrivit avtal med sju kommuner och en region där Växjö kommun är en av dessa. Under fem år ska olika metoder och arbetssätt för att öka ungas delaktighet tas fram och testas. Resultatet kommer sedan att spridas nationellt och arbetet kommer följas och dokumenteras av en extern utvärderare.

Växjö kommun fokusera på att skapa tydligare struktur, verktyg och modeller för att stärka ungas delaktighet och möjlighet att påverka den lokala demokratin. En insats blir att försöka nå de unga som redan idag befinner sig i utanförskap:

- Vi kommer utveckla metoder för att nå de unga som inte är vana vid att engagera sig i samhället via exempelvis föreningslivet eller organiserade fritidsaktiviteter. Vi vill nå de som upplever utanförskap på något sätt och skapa fler förutsättningar och sammanhang där de kan få sin röst hörd, säger Anders Elingfors, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen och samverkansansvarig i detta projekt.

Pandemin medför fortsatta utmaningar

Den här typen av insatser är nödvändig då ungas delaktighet i samhällsfrågor och demokrati bedöms kunna bli ännu mer bristfällig som en följd av pandemin. Sämre förutsättningar i skolan och på arbetsmarknaden riskerar att öka de socioekonomiska utmaningarna vilket kan påverka ungas känsla av delaktighet ännu mer negativt.

För att fånga upp dessa utmaningar kommer Växjö kommun fortsätta att genomföra ungdomsenkäten LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, som är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Enkäten genomförs vart tredje år och nästa tillfälle är hösten 2021:

- I enkäten 2018 kunde vi se att tre av fyra elever hade en önskan att få mer inflytande i skolan, men att de i stor utsträckning inte anser att den möjligheten ges. Flera uppgav även de inte känner till sina möjligheter och rättigheter att föra fram sina åsikter vad gäller demokratiska frågor. Så viljan till engagemang finns hos ungdomarna och jag hoppas att vi tillsammans med MUCF i det här arbetet ska kunna visa dem vägen, säger Jonna Welin, projektledare för arbetet i Växjö kommun.

Detta avtal är en del i regeringens satsning ”Demokratin 100 år –samling för en stark demokrati”, som syftar till att fler människor ska få möjlighet att delta och vara delaktiga i demokratins processer.

För mer information och intervjuer:

Anders Elingfors, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen, 0470-416 65
Jonna Welin, projektledare för Växjö kommun, 0470-410 14

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Victor Wahlström

Victor Wahlström

Kommunikationsstrateg Utbildningsförvaltningen 0470-413 18

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö