Pressmeddelande -

​Kunskapsprojekt på tvären ska minska klimatbelastningen i Sveriges största bostadsprojekt i trä.

Byggbranschen står för en fjärdedel av Sveriges klimatavtryck, den största delen av klimatbelastningen uppstår i produktionsfasen samt vid transporter av material. Syftet med detta samverkansprojekt är att identifiera var klimatutsläppen uppstår och vilka val av material och metoder som kan göras för att minska dessa.

Inom Folkhems projekt Cederhusen, Stockholms första innerstadskvarter som byggs i trä, har en samverkansgrupp med tvärkompetenser startats med parter från branschorganisationen Svenskt Trä, Folkhem/Veidekke Eiendom, Veidekke Entreprenad, Zynka BIM, Bjerking och Vertex Systems. Målet är att genom ett riktigt pågående projekt möjliggöra en reell förflyttning inom utvecklingen för ett kvalitetssäkrat och aktivt klimatarbete genom ett byggprojekts alla faser.

”Våra ambitioner med detta projektet är de högsta ur alla aspekter, och när det gäller klimatbelastningen vill vi ta reda på hur vi tidigt kan göra val som minskar utsläppen”, säger Anna Ervast Öberg, ansvarig projektutveckling trähus Folkhem/Veidekke Eiendom och fortsätter: ”Det handlar också om att hitta system och metoder för att förbereda oss inför de kommande lagkraven om att byggnader ska klimatdeklareras, men det är minst lika viktigt att ta fram korrekt klimatdata som beslutsstöd i våra processer.”

”Träindustrin har en mycket stor roll att spela i den pågående gröna omställningen. Vårt uppdrag är att hjälpa våra medlemsföretag att utveckla kunskap och verktyg för att på så sätt bidra med kunskap till hela byggsektorn, och vi vill på ett konkret sätt visa vad som kan göras direkt i ett riktigt projekt utifrån verktyg och kunskap som vi redan har. Nu handlar utvecklingen om standardisering av data och systematisering av information”, kommenterar Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt trä.

Projektledare Christer Green, Svenskt Trä/Christer Green Affärsutveckling,bekräftar att tajmingen är god, och framhåller affärsnyttan som drivkraft: ”Nu är det hög tid för byggaktörer att ställa krav på leverantörer och producenter, det gör att engagemanget ökar även för dessa parter att utveckla rätt processer och verktyg. Det handlar om att lyfta hela byggvärdekedjan, och vinsten blir förutom klimatnytta också en betydligt mer resurseffektiv byggprocess.”


Bakgrund
Boverkets lagförslag för klimatdeklaration av byggnader börjar gälla 1 januari 2022 och det är byggaktören som ansvarar för att upprätta och lämna in klimatdeklarationen till boverket vid färdig byggnad.

Förslaget är att lagen skall gälla alla nya byggnader och i dess konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar.

Konkret digitalisering utifrån idag befintliga verktyg och processer kan visa hur industriellt träbyggande i stor skala möjliggör en snabbare utveckling med både mindre klimatpåverkan och kostnader.


För frågor eller mer information, kontakta:

Anna Ervast Öberg, Folkhem/Veidekke Eiendom: anna.oberg@veidekke.se

Jacob Tengvald, Veidekke Entreprenad: jacob.tengvald@veidekke.se

Christer Green, Svenskt Trä: christer.green@rattitid.se

Johan Fröbel, Svenskt Trä: johan.frobel@svenskttra.se

Hanna Thorlén, Zynka BIM: hanna.torlen@zynka.se

Robert af Wetterstedt; Bjerking: robert.af.wetterstedt@bjerking.se

Roger Johansson, Vertex: roger.johansson@vertex.fi


Samverkansgrupp

Folkhem
Folkhem bygger enbart hus i trä, det innebär ett tydligt ställningstagande i klimatfrågan. Folkhem är och har varit en strategisk miljösatsning från start och drivs av en ambition att vara en förebild och innovatör inom hållbart byggande. Inom projektportföljen ligger idag strax över tio bostadsprojekt innehållande 1200 bostäder, som skall byggas i Stockholm och Sundbyberg.

Folkhem Trä AB marknadsförs under varumärket Folkhem och ägs gemensamt av Veidekke Eiendom och Rikshem.

www.folkhem.se

Veidekke Entreprenad AB (och Veidekke Eiendom AB) ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 8 600 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2019 en omsättning på ca 38,8 miljarder NOK.

www.veidekke.se/

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar. Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

www.svenskttra.se

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen.

www.bjerking.se

Vertex Systems CAD-plattform är en professionell mjukvara för byggdesign, som automatiserar dina arkitekt- och konstruktionsprocesser.

www.vertexcad.com/se/

Zynka BIMär specialiserade på att levererar digitala lösningar och innovativa processer för bygg- och fastighetsbranschen med en huvudsaklig vision att förändra sättet vi designar, bygger och nyttjar vår byggda miljö. Verkar genom digital processledning inom samtliga skeden av en byggnads livscykel med utgångspunkt från den digitala tvillingen.

www.zynkabim.se

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Stockholm

Veidekke Eiendom AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 8 600 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2019 en omsättning på ca 38,8 miljarder NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 2 400 anställda och en omsättning på ca 12,1 miljarder NOK (2019). _____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Eiendom AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Kontakter

Jonas Engelblom

Presskontakt Chef försäljning, marknad, kommunikation och kundupplevelse Veidekke Eiendom AB +46 702 22 92 23