Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2008 2008-05-06 08:00 STABIL FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING OCH STÄRKT RESULTAT * Kundavgångarna i kvartalet uppgick till 14 795 kunder * Återbetalningstiden för investeringar i nya kunder under kvartalet var 4,4* år * Nettotillväxten i kundportföljen i kvartalet var 30 200 nya kunder * Rörelseresultatet innehåller en återföring om 9,4 MSEK för icke ianspråkstagna kostnader för budprocessen *Återbetalningstiden inkluderar ej kostnader för budet FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT jan-mar 2008 jan-mar 2007 Försäljning, TSEK 1 068 244 911 907 Försäljningstillväxt justerad för valutapåverkan, % 15 19 Rörelseresultat, TSEK 96 377 70 619 Rörelsemarginal, % 9,0 7,7 Periodens resultat, TSEK 67 006 44 994 Resultat per aktie, SEK 0,18 0,12 OPERATIVA NYCKELTAL * Kundavgångarna uppgick till 6,3² procent (6,4) * Återbetalningstiden för investeringen i nya kunder var 4,4¹ år (4,1) * Nettotillväxten i kundportföljen var 14,8² procent (19,3) 1) Återbetalningstiden inkluderar ej kostnader för budet. 2) Nettotillväxt och kundavgångar har justerats med 6 419 icke resultatpåverkande kundavgångar under andra kvartalet 2007. KONCERNCHEFEN KOMMENTERAR Första kvartalet 2008 är ett kvitto på en stabil utveckling. Vi tar närmare 45 000 nya kunder i en fortsatt trög marknad, vilket är 2 700 fler än under föregående kvartal. Securitas Directs försälj­ningstakt tillsammans med en positiv underliggande trend för kundavgångarna betyder att portföljen ökar med drygt 30 000 kunder under kvartalet. Portföljen ökar med en ny kund var femte minut, dygnet runt - det är starkt och stabilt. En stor del av 2007 präglades av vårt ökade fokus på kundvård vilket gav positiva resultat under andra halvåret 2007. Kundav­gångarna sjönk och stabiliserades runt 14 000 per kvartal. Första kvartalet 2008 indikerar att trenden i stort håller i sig även om 14 795 stycken är något högre än förväntat. Den högre takten för kvartalet beror på den något större andelen företagskunder i våra kundportföljer och att det blev lite fler kundavgångar i samband med den årliga prishöjningen. Själva nyckeltalet för att mäta kundavgångarna utvecklar sig dock i rätt riktning. Det har sjunkit 0,3 procentenheter till 6,3 procent jämfört med föregående kvartal. Genom att nyckeltalet mäter utveck­lingen under de senaste tolv månaderna får enskilda kvartal begränsad påverkan. Målet för året är att komma ned mot 6,0 procent. Eftersom andelen kundavgångar är en central värde­drivare och ett mått på hur bra vi är på att betjäna våra kunder. Eftersom andelen kundavgångar är en central värde­drivare och ett mått på hur bra vi är på att betjäna våra kunder behåller företagsledningen ett oförminskat fokus på arbetet med att begränsa kund­avgångarna och att öka servicegraden. Det underliggande rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 87 MSEK rensat för en återföring av ej ianspråkstagna reservationer för budprocessen om drygt 9 MSEK. Den underliggande marginalen uppgick således till 8,1 procent. Kostnaden för att ta en ny kund ligger relativt stabilt och åter­betalningstiden blev 4,4 år för kvartalet. Här återstår en del arbete innan vi kommer ner mot målet fyra år. Kostnadsökningen i kundportföljen med 8 kronor per kund och månad under första kvartalet har vi lyckats kompensera med en högre genomsnittlig månadsavgift, vilket i stort gav ett oförändrat nettobidrag per kund och månad. Kostnadsökningen var huvud­sakligen driven av ökade kostnader för service, material och garantier. Kassaflödet i kvartalet var negativt och därmed ökade bolagets nettoskuldsättning. Avslutningsvis står Securitas Direct inför ett antal utmaningar bland annat vad gäller strategi och tillväxt. Den nya styrelsen har direkt adresserat dessa frågor, vilket lovar gott inför framtiden. NYCKELTAL FÖR KONCERNEN OPERATIVA NYCKELTAL 31 mars 2008 31 mars 2007 Kundavgångar, % 6,3² 6,4 Återbetalningstid, år 4,4¹ 4,1 Nettotillväxt i kundportföljen 14,8² 19,3 Kundportfölj 979 626 860 039 1) Återbetalningstiden inkluderar ej kostnader för budet. 2) Nettotillväxt och Kundavgångar har justerats med 6 419 icke resultatpåverkande kundavgångar under andra kvartalet 2007. Nettotillväxten och Kundavgångarna inklusive engångspost uppgick till 13,9 respektive 7,1 procent. FINANSIELLA NYCKELTAL januari-mars TSEK 2008 2007 Försäljning 1 068 244 911 907 Försäljningstillväxt justerad för valutapåverkan, % 15 19 Rörelseresultat 96 377 70 619 Rörelsemarginal, % 9,0 7,7 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 223 696 183 096 Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA), % 20,9 20,1 Periodens resultat 67 006 44 994 Resultat per aktie, SEK 0,18 0,12 Sysselsatt kapital 1 814 074 1 641 650 Avkastning på sysselsatt kapital, % 21 14 Nettoskuld 67 802 117 749 Fritt kassaflöde -28 499 34 591 MÅL OCH FRAMTIDSUTSIKTER Securitas Direct har tre långsiktiga operativa mål * Kundavgångar under 6 procent per år * Återbetalningstid för investering i nya kunder under 4 år * Nettotillväxt i kundportföljen på över 20 procent per år Securitas Directs tillväxt ska ske med fokus på ett långsiktigt värdeskapande. Därför är målet att tillväxten inte ska ske på bekostnad av ökat antal kundavgångar eller längre återbetalningstid. Att uppnå målen för kundavgångar och återbetalningstid har därför högre prioritet än att uppnå tillväxt i kundportföljen. Företagsledningen gör bedömningen att den positiva trenden för kundavgångarna kommer att bestå, som ett resultat av en fortsatt fokusering på att utveckla och stärka kundservicen tillsammans med en hög proaktivitet vid förändringar i portföljen såsom vid avflyttning eller vid överlåtelser. Bolaget kommer dock inte att nå det långsiktiga målet för nettotillväxten i kundportföljen under 2008. Styrelsen kommer under året att utvärdera nivåer för de operativa nyckeltalen. TELEFONKONFERENS En telefonkonferens kommer att hållas den 6 maj 2008 kl. 15:00 (CET). Företagsledningen kommer att genomföra en kortare presentation av rapporten samt svara på frågor. För att deltaga ring +44 (0) 20 7162 0025. Ring in 10 minuter innan mötet startar för registrering. Telefonkonferensen hålles uteslutande på engelska. Klockan 09:00 publiceras en power point presentation med bäring på delårsrapporten på www.securitas-direct.com. Presentationen kommer utgöra ett underlag i telefon­konferensen. En inspelad version av informationsmötet kommer att finnas tillgänglig på Securitas Directs webbplats. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Dick Seger, VD och koncernchef, 0708 21 88 17 Lars Andersson, Ekonomidirektör, 0706 32 75 80 Michael Peterson, Investerar- och mediarelationer, 0733 22 18 14 e-post: ir@securitas-direct.com, www.securitas-direct.com Informationen i denna rapport är sådan som Securitas Direct AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument . Informationen lämnades till marknaden för offentliggörande den 6 maj 2008, cirka klockan 08:00 (CET)

Ämnen

Kontakter

Mediekontakt

Presskontakt

Vi skyddar det som betyder mest

Verisure är Europas ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm samt produkter och tjänster för det smarta hemmet med över 5 miljoner kunder i 17 länder i Europa och Sydamerika. Verisure-konceptet omfattar hela värdekedjan – från utveckling, design och försäljning till installation, service och en professionell övervakningstjänst med en certifierad larmcentral som är öppen dygnet runt. Tack vare ett starkt fokus på hög kvalitet är företagets kunder bland de mest nöjda i branschen, vilket också bidragit till att koncernen vuxit till att bli störst i Europa inom hemlarmsområdet. För mer information besök www.verisure.se

Verisure Sverige
Gumpekullavägen 8
582 78 Linköping
Sverige