Pressmeddelande -

Hårt söktryck och hög kvalitet inom natur-teknikområdet

I årets utdelning av bidrag till naturvetenskap och teknikvetenskap får knappt 500 ansökningar dela på ca 900 nya miljoner kronor för forskning. Drygt 300 miljoner av dessa delas ut under nästa år. - I år har söktrycket varit högre än tidigare. Det är roligt att se att det finns så många kvalificerade forskare och extra positivt är att många yngre forskare har fått sina projekt beviljade i år. Konkurrensen är dock stenhård och vi tvingas avslå närmare 80 procent av alla ansökningar, säger Arne Johansson, huvudsekreterare för ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap. (För översikt av forskare för resp lärosäte/ort, se "Mer information" nedan.) Totalt fick ämnesrådet in ca 2300 ansökningar. Av dessa ansökningar har ca 21 procent beviljats bidrag. Andelen beviljade ansökningar inom natur-teknikområdet har stadigt sjunkit de senaste fyra åren, i fjol beviljades 24 procent och 2002 var det över 30 procent. God återväxt Unga forskare har i år fått en stor del av forskningsanslagen. Ungefär 35 procent av de beviljade ansökningarna kommer från forskare som är 40 år eller yngre, det är en ökning jämfört med i fjol. Utöver de ca 500 ansökningar som beviljas i år, ges 24 bidrag till postdoktorsstipendier. Inom natur-teknikområdet var det 170 som sökte. Fortsatt låg andel kvinnor Av de som sökt bidrag är ca 17 procent kvinnor och bland de som beviljats bidrag är andelen kvinnor 15 procent. – Det är ungefär lika stor andel som det brukar vara inom NT, men något lägre än i fjol. Bilden varierar dock mycket mellan olika delområden. Glädjande är t ex att kvinnliga forskare inom Teknisk fysik klarat sig mycket bra i årets utdelning, säger Arne Johansson. Lund i topp igen Fördelningen per universitet följer mönstret från tidigare år, mest får Lund tätt följt av Uppsala och KTH. Listor över beviljade forskningsbidrag inom respektive ämnesområde finns på http://vrproj.vr.se. Där går bl a att se fördelning av medel per ämnesområde och lärosäte. Även beviljat belopp redovisas. Bidrag till energirelaterad grundforskning På grund av den kraftiga neddragningen till energiforskning, som aviserades i budgetpropositionen, är det oklart om Vetenskapsrådet kommer att kunna dela ut några nya pengar till energigrundforskning under 2005. Förhoppningsvis kan någon form av besked lämnas senare i år. Mer information och pressbilder Den totala statistiken för hela ansökningsomgången och alla ämnesområden på Vetenskapsrådet väntas bli klar inom en vecka. Information om respektive områdes bidragsutdelning, (pressbilder kommer fredageftermiddag 12 nov), finns på Vetenskapsrådets webbplats. Ytterligare kommentarer Arne Johansson, huvudsekreterare naturvetenskap och teknikvetenskap Arne.Johansson@vr.se, 08-546 44 201, 070-820 96 06 Kontaktpersoner Eva Högström, informationsansvarig naturvetenskap och teknikvetenskap Eva.Hogstrom@vr.se, 08-546 44 345, 0733-55 64 94 Camilla Jakobsson, informatör naturvetenskap och teknikvetenskap Camilla.Jakobsson@vr.se, 08-546 44 336 Bakgrund Vetenskapsrådet har ca två och en halv miljarder kronor per år i budget. Det gör Vetenskapsrådet till den största statliga enskilda finansiären av svensk grundforskning. I huvudsak är det forskningsprojekt initierade av forskarna själva vid svenska universitet och högskolor som får stöd. Fördelningen sker genom ett så kallat peer review-förfarande, ett system för kvalitetsbedömning och prioritering i ett stort antal beredningsgrupper där erkänt framstående forskare bedömer andra forskares ansökningar. Stödet går till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och bäst främjar förnyelsen av svensk grundforskning. Besluten om stöd tas av styrelsen, de tre ämnesråden och en utbildningsvetenskaplig kommitté. Observera och vänligen notera att: De belopp som anges i pressinformationen är avrundade och i dessa ingår kostnader för det som lärosäten får i ersättning för hyra, administration m m (ett schablonpåslag på 35 procent). Beräkningar av antal ansökningar och projekt kan komma att ändras marginellt.

Ämnen

  • Ekonomi, finans