Pressmeddelande -

Utdelning klar till medicinska forskare

Årets ansökningsomgång från Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin Utdelning klar till medicinska forskare (För översikt av forskare för resp lärosäte/ort, se "Mer information" nedan.) Vetenskapsrådet delar ut 114 miljoner kronor till nya projekt inom medicin och vårdvetenskap under 2005. Siffran för hela treårsperioden är drygt 300 miljoner kr. Cirka 1200 ansökningar kom i år till ämnesrådet för medicin och av dessa beviljades drygt 360 ansökningar (30 procent). Det är en något lägre beviljandegrad än förra året. – Vi har till medicin fått in ett stort antal forskningsansökningar av mycket hög kvalitet, jag önskar bara att vi kunde finansiera betydligt fler. Jag ser därför fram emot den kommande forskningspropositionen där det har utlovats en satsning på forskning inom det medicinska området, säger Håkan Billig huvudsekreterare vid ämnesrådet för medicin. Utöver detta har satsningen på unga forskare fortsatt. Ytterligare 44 yngre forskare har fått bidrag till forskarassistenttjänst i Sverige eller postdoktorsvistelse utomlands, motsvarande 36 miljoner för nästa år och ca 100 miljoner för hela treårsperioden. Fler kvinnliga unga forskningsledare Som ett resultat av ämnesrådets satsning på unga forskare finansieras 105 forskarassistenter inom medicin, varav 24 tillsätts år 2005. Stockholm och Göteborg tar hem de flesta av dessa tjänster, vilket är i proportion till antalet inkomna ansökningar från respektive ort. Efter doktorsexamen väljer många att under en tid forska vid ett utländskt universitet. Vetenskapsrådet finansierar 56 sådana postdoktorbidrag, varav 20 tillsätts år 2005. De flesta forskar i USA, men det finns en tendens att fler väljer europeiska universitet, framförallt i Storbritannien och Tyskland. Bland de unga forskningsledarna är andelen kvinnor något högre än män. 26 av 44 beviljade postdoktoranslag och anställningar som forskarassistenter tilldelades kvinnor. Manliga projektledare dominerar bland dem som tilldelats de största forskningsanslagen. – Det kan bero på att de kvinnor som söker anslag i genomsnitt är yngre och inte har hunnit lika långt i karriären. Men ser man istället till män och kvinnor i samma fas av karriären är andelen beviljade anslag lika, konstaterar Karin Forsberg Nilsson, biträdande huvudsekreterare vid ämnesrådet för medicin. Uppsala vänder nedåtgående trend Under perioden 1996 till 2004 har relativt stora förskjutningar skett vid fördelningen av projektanslag mellan universitetsorterna. Efter flera år av nedgång i Uppsala, har universitetet nu lyckats vända trenden. Även för Stockholm (inkl KI och SU) går det fortsatt bra och andelen har ökat från 34 procent till 42 procent. Mer information Listor över beviljade forskningsbidrag och anställning som forskare inom respektive ämnesområde finns på http://vrproj.vr.se. Där går bl a att söka ut fördelning av medel per ämnesområde och lärosäte. Även beloppet per sökande redovisas. Den totala statistiken för hela ansökningsomgången och alla ämnesområden på Vetenskapsrådet väntas bli klar mot mitten av november. Information om respektive områdes bidragsutdelning kommer dock publiceras allt eftersom beslut tas. Se datumlista nedan. För kommentarer Håkan Billig, huvudsekreterare medicin, hakan.billig@vr.se, 08-546 44 294, 031-773 35 34 Karin Forsberg Nilsson, biträdande huvudsekreterare medicin, karin.forsberg-nilsson@vr.se, 08-546 44 274, 070-373 45 18 Ytterligare information Anna-Karin Svenningsson, informationsansvarig medicin, aks@vr.se, 08-546 44 219 (tillgänglig fr o m tisdag 9 nov) Pressinformation för alla ämnesområden enligt nedan: Besluten publiceras enligt prel. datum nedan på www.vr.se, viss fördröjning kan ske. Pressinformation skickas i anslutning. * 5 nov: Humaniora och samhällsvetenskap * 5 nov: Medicin * 8 nov: Utbildningsvetenskap * 12 nov: Naturvetenskap och teknikvetenskap – OBS! Presslunch samma dag kl 12.00. Bakgrund Vetenskapsrådet har ca två och en halv miljarder kronor per år i budget. Det gör Vetenskapsrådet till den största statliga enskilda finansiären av svensk grundforskning. I huvudsak är det forskningsprojekt initierade av forskarna själva vid svenska universitet och högskolor som får stöd. Fördelningen sker genom ett så kallat peer review-förfarande, ett system för kvalitetsbedömning och prioritering i ett stort antal beredningsgrupper där erkänt framstående forskare bedömer andra forskares ansökningar. Stödet går till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och bäst främjar förnyelsen av svensk grundforskning. Besluten om stöd tas av styrelsen, de tre ämnesråden och en utbildningsvetenskaplig kommitté. Observera och vänligen notera att: De belopp som anges i pressinformationen är avrundade och i dessa ingår kostnader för det som lärosäten får i ersättning för hyra, administration m m (ett schablonpåslag på 35 procent). Beräkningar av antal ansökningar och projekt kan komma att ändras marginellt.

Ämnen

  • Ekonomi, finans