Pressmeddelande -

Vetenskapsrådets modell för ALF-medlen möjliggör nationell jämförelse

Nationella jämförelser för att säkerställa hög vetenskaplig kvalitet, förbättrad behandling och samhällsekonomiska vinster. Vetenskapsrådets förslag till modell för uppföljning och utvärdering av ALF-medlen publiceras nu.

Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen i samråd med SBU utarbetat en modell för hur resultat och långsiktig effekt av forskning finansierad av ALF-medlen om ca 1,5 miljarder ska följas upp och utvärderas.

Den modell Vetenskapsrådet föreslår visar hur ALF-forskningsmedlen används och hur de bidrar till hög kvalitet inom hälso- och sjukvården. Modellen visar också på samhällsekonomiska vinster. Det ska ske genom kontinuerlig uppföljning och återkommande utvärdering.

–        Vetenskapsrådets modell innebär att all ALF-finansierad forskning följs upp och utvärderas enligt samma principer i hela landet. Det innebär att kvaliteten i verksamheten kan bedömas regionalt och jämföras nationellt, säger analytikern Per Janson vid Vetenskapsrådet.

–        Alla aktörer som har ett intresse av att de medel som investeras i forskning kommer till bästa och mest effektiva nytta för den kliniskt inriktade forskningen samt för hälso- och sjukvården, har nytta av att modellen används i praktiken, säger huvudsekreteraren för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet, Mats Ulfendahl.

Modellen har lämnats till regeringen som sedan beslutar om hur uppföljning och utvärdering ska göras.

Fakta om ALF
ALF står för Avtal om läkarutbildning och forskning. ALF är upprättat mellan svenska staten och vissa landsting och reglerar samarbetet om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. De landsting som berörs är de som har universitet med medicinskt vetenskapsområde. Finansieringen av klinisk forskning med ALF-medel uppgår årligen till ca 1,5 miljarder kr.

Läs hela rapporten via länk nedan (pdf).

För mer information, kontakta
Per Janson, analytiker, tel 08-546 44 293, e-post: per.janson@vr.se
Mats Ulfendahl, huvudsekreterare, tel 08-546 44 128, e-post mats.ulfendahl@vr.se


Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation.
Vårt mål är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm