Pressmeddelande -

Vingåkers kommun hade minst fallskador i landet

Detta framgår av årets rapport Öppna Jämförelser från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och Landsting.

Rapporten belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. De indikatorer som rapporten beskriver är möjliga för kommunerna och landstingen att påverka. Rapporten ger en bred bild av både vården och omsorgen om äldre.

Fler fall och frakturer bland äldre kan förebyggas

Lår- och höftfrakturer är nästan tre gånger så vanliga bland äldre i vissa delar av landet jämfört med andra delar. Skillnaderna är också stora när det gäller bland annat personalkontinuiteten i hemtjänsten, väntetiden till äldreboende och användningen av olämpliga läkemedel.Rapporten fokuserar på den sammanhållna vården och omsorgen. Området är särskilt viktigt för gruppen mest sjuka äldre som ofta har insatser från både kommuner och landsting. Rapporten belyser även särskilt boende och hemtjänst i ordinärt boende.

I årets rapport presenteras 36 indikatorer samt 14 bakgrundsmått. Av indikatorerna är en ny och två har reviderats. Den nya indikatorn benämns frakturer på lår och höft. De reviderade indikatorerna benämns åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa i särskilt boende och ordinärt boende. De reviderade indikatorerna ska beskriva kommunernas riskförebyggande arbete inom områdena fall, trycksår, undernäring och munhälsa. De övriga indikatorerna är oförändrade jämfört med indikatorerna i 2013 års rapport.

Några av årets resultat:

Fallskadorna bland äldre är oförändrade jämfört med år 2013. På riksnivå drabbas 61 av 1 000 personer 80 år och äldre av en fallskada. Fallskador drabbar kvinnor i betydligt högre utsträckning än män. Av 1 000 kvinnor drabbas 69 av en fallskada. För männen är siffran 48.

I genomsnitt drabbas 947 av 100 000 personer 65 år och äldre, av fraktur på lår eller höft. För kvinnor är motsvarande siffra 1 249 och för män 656.

Andelen äldre som får olämpliga läkemedel minskar, 11,4 procent av personer 75 år och äldre som har hemtjänst eller insatsen särskilt boende får läkemedel som bedöms vara olämpliga. År 2013 var andelen 13,3 procent.

För särskilt boende är resultaten för indikatorerna som beskriver möjlig-heten att komma utomhus och sociala aktiviteter låga. Andelen som upplever möjligheterna att komma utomhus som goda är 58 procent. Andelen som upplever möjligheterna till sociala aktiviteter som bra är 63 procent.

För de flesta av indikatorerna i rapporten är det stora skillnader mellan kommunerna. Skillnaderna behöver analyseras utifrån lokal och regional kunskap om verksamheten. Kommunerna har möjlighet att analysera sina resultat på verksamhets- och enhetsnivå för de flesta indikatorerna, bland annat där resultaten är hämtade från den nationella enkätundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och Kommun- och enhetsundersökningen.

Vingåkers kommun rankades som nummer 1 bland landets alla 290 kommuner när det gäller det lägsta antalet fallskador 80 år och äldre under 2011-2013.

Detta är mycket glädjande siffror som kan ses som ett resultat att det arbete som pågått i kommunen för att förebygga fallskador, säger Helena Dahlstedt, Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Nu får vi arbeta vidare med läkemedelsgenomgångarna för att få bättre resultat även under indikatorerna ”Tio läkemedel eller fler”, ”Olämpliga läkemedel” och ”Användning av antipsykotiska läkemedel”, tillägger hon. Detta arbete sker i samråd med Vårdcentralen i första hand.

Andra siffror som framgår ur Öppna Jämförelser är:

  • 83 % av brukarna är nöjda med hemtjänsten
  • 92 % är nöjda med hemtjänsten i sin helhet
  • 52 % känner att de kan påverka tiden för insatsen
  • 89 % av boende i Särskilt boende upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål
  • 83 % är nöjda med boendet i sin helhet
  • 62 % är nöjda med maten
  • Alla siffror finns tillgängliga på Socialstyrelsens hemsida.

Det är glädjande att brukarna är nöjda med sina insatser som helhet. Siffrorna påvisar emellertid också var det finns förbättringsområden för verksamheterna; såsom möjlighet att påverka tiden för insatsen i hemtjänsten och hur maten smakar i särskilt boende.

Frågor kan besvaras av medicinskt ansvarig sjuksköterska Helena Dahlstedt, telefon 0151-192 36 och socialchef Dag Wallströmer telefon 0151-191 53.

Ämnen

  • Sociala frågor, allmänt

Presskontakt

Maria Pestrea

Presskontakt Kommunikationschef IT, kommunikation, nämndkansli 0151-191 19

Rosmarie Sundström

Presskontakt Kommunikatör kommunikation, varumärke, marknadsföring 0722-383 091