Foto: WaterAid/Eliza Powell
Foto: WaterAid/Eliza Powell

Pressmeddelande -

WaterAid och WW ViktVäktarna går till Papua Nya Guinea för att fler ska få rent vatten

Under mars går WW ViktVäktarna tillsammans med WaterAid för att fler människor ska få rent vatten. WW ViktVäktarna blir partner till WaterAids kampanj March for Water, en årlig kampanj med syftet att uppmärksamma att kvinnor drabbas värst av vattenkrisen i världen. Samarbetet innebär att WW ViktVäktarna engagerar sina medlemmar att registrera alla sina steg under mars i WaterAids stegräknare. Målet är att gå genom alla de länder i världen där WaterAid jobbar, med slutdestination Papua Nya Guinea. En sträcka på 65 miljoner steg.

Varje dag går miljoner kvinnor i timmar efter vatten. Vatten som är smutsigt och livsfarligt att dricka. De går för att de inte har något annat val. Idag saknar 785 miljoner människor tillgång till rent vatten. I 8 av 10 fall är det flickors och kvinnors uppgift att hämta vatten till familjen, en uppgift som ofta tar flera timmar i anspråk varje dag. Den dagliga bördan av att bära vatten leder till att kvinnor inte har tid att arbeta och få en inkomst, och flickor tvingas sluta i skolan.

Under mars månad infaller både internationella kvinnodagen (8 mars) och världsvattendagen (22 mars). Därför bedriver WaterAid i mars varje år kampanjen March for Water, som uppmärksammar varför vattenkrisen drabbar flickor och kvinnor värst. I kampanjen uppmanar organisationen sina engagerade följare att registrera sina steg i WaterAids stegräknare, samt starta egna insamlingar eller på andra sätt bidra för att WaterAid ska kunna nå fler kvinnor med rent vatten.

Läs mer om March for Water här: https://www.wateraid.org/se/march-for-water

Nytt för i år är att WW ViktVäktarna blir partner till March for Water, vilket innebär att de engagerar sina medlemmar att gå får rent vatten. Utöver WW ViktVäktarna har även Getinge, Fitvia, GANT och Pollex valt att stötta kampen för att fler kvinnor ska få rent vatten.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter kommenterar:

– I nästan alla kriser och katastrofer är det redan utsatta och diskriminerade människor som drabbas värst. Det gäller även för vattenkrisen. Att flickor tvingas gå efter vatten istället för att gå i skolan påverkar deras möjligheter under resten av livet. Att kvinnor måste bära vatten istället för att kunna arbeta och få en egen inkomst begränsar deras liv. Rent vatten är en förutsättning för en jämställd värld, och vi hoppas att många tar till sig det budskapet och går för rent vatten tillsammans med oss i mars, säger Anna Nilsdotter.

WW ViktVäktarnas VD Ulrika Ennen kommenterar:

– Vi på WW ViktVäktarna är glada att kunna bidra till WaterAids March for Water-kampanj. Vi uppmuntrar våra medlemmar att motionera för sin egen hälsas skull samtidigt som de bidrar till att fler kvinnor får rent vatten. Vi går helt enkelt för att andra ska slippa gå. Jag hoppas verkligen att vi kan nå hela vägen fram till Papua Nya Guinea. Det är en lång väg att gå men med hjälp av alla våra fantastiska medlemmar är jag övertygad om att vi når fram, säger Ulrika Ennen.

Fakta och statistik

  • 785 miljoner människor saknar idag rent vatten. Det innebär var tionde människa i världen.
  • En standarddunk i många länder rymmer 20 liter vatten. Det innebär att kvinnor långa sträckor måste bära 20 kilo vatten, och ofta flera gånger om dagen.
  • I 8 av 10 hushåll är det kvinnor och flickor som går efter vatten.

Hur jobbar WaterAid för att fler kvinnor ska få rent vatten?

Efter­som flickor och kvin­nor ofta är ex­tra ut­satta för kon­sekvenserna av brist på rent vat­ten, toaletter och hy­gien in­nebär Wa­t­erAids ar­bete för att öka till­gån­gen till detta att kvin­nors liv och möj­ligheter för­bät­tras. Wa­t­erAids ar­bete har också ofta ett ex­tra fokus på toalet­ter, vat­ten och hygien i skolor och på sjukhus för att flickor ska kunna ut­bilda sig och kvin­nor ska kunna föda barn utan att riskera att dö av in­fek­tioner.

Utöver det ar­be­tar Wa­t­erAid också ak­tivt för att stärka kvin­nors rät­tigheter genom att i ar­betet med att ex­em­pelvis borra brun­nar och bygga toalet­ter också ut­bilda och mo­bilis­era kvin­nor. Genom att kvinno­grup­per får ans­varet för att ut­forma, genom­föra och un­der­hålla pro­jekt ökar de­ras ekonomiska möj­ligheter, självständighet och in­fly­tande i samhäl­let. Wa­t­erAids ar­bete för att förbättra till­gån­gen till rent vat­ten och toalet­ter bidrar alltså också till att stärka kvin­nors egen­makt och för­bät­tra de­ras möj­lighet att ta sig ur fat­tig­dom.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Spa, hälsa, friskvård

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör ungefär 310 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 785 miljoner människor saknar rent vatten.
  • 2 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.

Presskontakt

Petter Gustafsson

Petter Gustafsson

Presskontakt Kommunikatör 08-677 30 21