Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké 2021: Ökat driftnetto och kraftig värdeökning för Willhem

 • Intäkterna ökade till 2 491 Mkr (2 374), motsvarande en ökning på 4,9 procent.
 • Driftnettot uppgick till 1 544 Mkr (1 487), en ökning med 3,8 procent.
 • Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 7 653 Mkr (2 639), vilket motsvarar en värdeökning på 15,6 procent (6,0).
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 670 Mkr (-370).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 7 281 Mkr (2 774).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av året 56 560 Mkr (46 347).
 • Under året har Willhem förvärvat sju fastigheter i Stockholm, Malmö och Halmstad för totalt 1 039 Mkr (2 405).
 • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 1 725 Mkr (1 397), varav 1 092 Mkr (1 126) avser investeringar i befintliga fastigheter och 663 Mkr (271) avser nyproduktion.
 • Under året har totalt 117 lägenheter avyttrats i Helsingborg och Borås.
 • Under hösten emitterades fem gröna obligationer om totalt 2 900 Mkr.
 • Willhem har fått anpassa verksamheten med hänsyn till covid-19, men sammantaget har pandemin haft marginell påverkan på bolaget.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,65 kr (0,65) per aktie, vilket motsvarar 501 Mkr (501).

Kommentar från vd Mikael Granath
”Vi kan konstatera att värdetillväxten i bolaget har varit ovanligt stark under året. Intäktsflödena är stabila och driftnettot ökade med 3,8 procent. Vi har vuxit med cirka 680 lägenheter i Stockholm, Malmö och Halmstad. Vid årsskiftet hade vi även avtal om ytterligare förvärv av drygt 1 700 lägenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Eskilstuna och Jönköping. Inom vår nyproduktion är det hög aktivitet och vi har cirka 1 500 lägenheter under produktion. Energiförbrukningen har under året minskat med 5 procent."

Den 25 februari kl. 09.00 presenterar Mikael Granath, vd och Peter Malmén, finansdirektör Willhems bokslutskommuniké 2021 via en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning: https://tv.streamfabriken.com/willhem-q4-2021
Telefonkonferens: SE: +46 850 558 368

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Granath, vd, mikael.granath@willhem.se, mikael.granath@willhem.se
Peter Malmén, finansdirektör, peter.malmen@willhem.se, 0705-68 31 83

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 klockan 15.00.


Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden