Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - mars 2010, World Class Seagull International AB (publ)

Resultatet ökar med 40 procent trots svag ekonomi på de viktigaste marknaderna

1 januari - 31 mars 2009

 • Omsättningen för perioden uppgår till 48,7 mkr (52,5 mkr), en minskning med 7 % jämfört med 2009
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgår till 4,3 mkr (1,4 mkr)
 • Resultat före skatt för perioden uppgår till 3,0 mkr (0 mkr)
 • Periodens resultat per aktie uppgår till 0,03 kr (-0,08)

 

Väsentliga händelser under januari - mars 2010

 • Bolaget öppnade en ny anläggning Westin i Zagreb, Kroatien.
 • Bolaget öppnade en ny anläggning InCity i Bukarest, Rumänien.

 

Båda enheterna har haft en mycket stark start med positivt kassaflöde från dag ett. InCity har redan nått 60 procent av sin årsprognos på medlemmar under perioden, vilket innebär 600 medlemmar av 1 000. Westin har nått 44 procent av sin årsprognos vilket innebär 440 av 1 000.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Bolaget öppnade en ny anläggning Westin i Zagreb, Kroatien.
 • Pågående riktad emission om 10 mkr till NorgeInvestor A/S som bli ny huvudägare
 • Ombyggnaden klar av World Class flaggskepp på Marriott Hotel i Warszawa, som vad gäller design och kapacitet nu ligger i det absoluta toppskiktet på marknaden.
 • World Class har under perioden tecknat avtal för ytterligare två enheter i Bukarest, vilket än mer stärker vår marknadsledande position i landet.
 • Bolaget har omförhandlat hyresavtalet avseende anläggningen Hypo i Zagreb, Kroatien, och erhållit en hyressänkning med 50 % vilket motsvarar 200 TEUR på årsbasis.

 

VD har ordet
Q1 resultatet visar att det åtgärdspaket som lades under 2009 och som genomförts, gett en tydlig och positiv utveckling. World Class-koncernen har ökat EBITDA med 40,5 % jämfört med motsvarande period 2009.

Resultatförbättringen beror framför allt på betydande kostnadseffektiviseringar samt stark resultatförbättring i Rumänien och Ungern. Vi räknar med en fortsatt stark utveckling på dessa två marknader. Rumänien har under Q1 redovisat ett EBITDA resultat om 6,2 mkr med en omsättning på 15,7 mkr. Ungern har förbättrat sitt resultat från -1,1 mkr till -0,3 mkr

Fitness Solutions har under Q1 haft en kraftig resultatförsämring på grund av produktionsstopp hos Nautilus Group i USA. Dock är produktion och leveranser åter igång, vilket innebär att utvecklingen ser bra ut avseende leveranser och inkommande order. Utvecklingen för resten av året ser ut att kunna följa planen.

Nedläggningen av olönsamma enheter som fanns med i Q1 2009, bidrar till en betydlig förbättring av resultatet. Nedläggningen av fem enheter och öppningen av två nya innebär en minskad omsättning om 3,8 mkr.

Den svenska verksamheten har fått mycket fokus under hösten 2009 och Q1 2010 då de två nya enheterna Nybrogatan och Vasastan är under uppstart och är mycket likviditetskrävande. Att öka takten i medlemsrekryteringen har därför högsta prioritet och arbetet går enligt plan. Samtidigt måste lönsamheten stärkas hos de äldre enheterna. Stora förändringar har genomförts avseende personal och ledning. Resultatet under Q1 2010 visar att vi är på rätt väg, dock måste hastigheten öka. För den svenska verksamheten handlar det nu, efter alla åtgärder, om att sälja fler medlemskap i snabbare takt. Samma budskap gäller för övrigt i hela koncernen!


Granskning
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfälle är planerat till:
Delårsrapport för perioden januari-juni 2010 publiceras den 31 augusti 2009
Delårsrapport för perioden januari-september 2010 publiceras den 30 november 2010


Certified adviser på OMX First North
Eyer Fondkommission AB
www.eyer.se
Tel: 031-761 22 30


För ytterligare information kontakta:
Ulf Bengtsson, VD World Class Tel. 08-444 89 50

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • world class seagull international ab
 • world class
 • ulf bengtsson

Regioner

 • Utanför Sverige