Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - september 2008, World Class Seagull International AB (publ)

Omsättningstillväxt om 35 % med en rörelsemarginal om 8 % pro forma för januari tom september 2008.
Omsättningen proforma uppgick till 125 mkr med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om 10,3 mkr.
Resultat efter skatt proforma uppgick till 1,6 mkr.

1 juli - 30 september 2008

Bokslut

* Omsättningen för perioden uppgår till 32,2 mkr (15,4 mkr), en ökning med 109 % jämfört med 2007
* Rörelseresultatet för perioden uppgår till -2,7 mkr (-2,8 mkr), en förbättring med 1 %
* Resultat före skatt för perioden uppgår till -1,7 mkr (-2,2 mkr), en förbättring med 21 %
* Periodens resultat per aktie uppgår till -0,08 kr

Proforma

* Omsättningen för perioden uppgår till 32,2 mkr (28,6 mkr), en ökning med 12 % jämfört med 2007
* Rörelseresultatet för perioden uppgår till -2,7 mkr (-2,0 mkr), en försämring med 36 %
* Resultat före skatt för perioden uppgår till -1,7 mkr (-1,5 mkr), en försämring med 19 %.
* Periodens resultat per aktie uppgår till - 0,08 kr


1 januari - 30 september2008

Bokslut

* Omsättningen för perioden uppgår till 107,9 mkr (65,0 mkr), en ökning med 66 % jämfört med 2007
* Rörelseresultatet för perioden uppgår till 0,6 mkr (-2,0 mkr), en förbättring med 130 %
* Resultat före skatt för perioden uppgår till 1,6 mkr (-1,9 mkr), en förbättring med 185 %
* Periodens resultat per aktie uppgår till -0,01 kr

Proforma

* Omsättningen för perioden uppgår till 125,0 mkr (92,6 mkr), en ökning med 35 % jämfört med 2007
* Rörelseresultatet för perioden uppgår till 4,5 mkr (0,1 mkr), en väsentlig förbättring
* Resultat före skatt för perioden uppgår till 5,2 mkr (0,1 mkr), en väsentlig förbättring
* Periodens resultat per aktie uppgår till 0,10 kr

Väsentliga händelser under januari - september 2008

* Avtal signerade för öppnade av 3 nya Health Academy anläggningar i Bukarest, Rumänien
* Bolaget har öppnat en anläggning i hotellet Marriott i Paris, Frankrike
* Bolaget har öppnat en franchiseanläggning på Värmdö i Stockholm, Sverige
* Bolaget har stängt den förlustbringande anläggningen i Antwerpen, Belgien
* Bolaget har tagit beslut om att bygga en ny anläggning av högsta internationella klass på Nybrogatan i Stockholm, Sverige
* Bolaget har förstärkt sin ledning med två vice VD, Per-Olof Johansson och Mikael Fredholm.
* Bolaget har förvärvat två franchiseanläggningar, WC Hornstull och WC Döbelnsgatan.


VD har ordet

Mina kommentarer i relation till Q3, 2008 i World Class Seagull International AB (publ).

World Class har ökat sitt EBITDA resultat för perioden januari tom september med 230 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Efter vår organisationsförändring och fokus på försäljning har vi ökat försäljningen jämfört med föregående år på ett mycket positivt sätt. Genom att arbeta med säljsystem som nu visat sig fungera i centrala Europa har vi sett en markant ökning av försäljningen på befintliga enheter. Detta kommer att påverka både omsättning och resultat på ett mycket positivt sätt. Vi har ökat försäljningen med över 25 % på egna enheter. På vår nya enhet World Class Nybroplan som vi öppnar i mars/april 2009 har vi sålt mer än 800 medlemskap och vår försäljningsprognos kvarstår.

Min bedömning i nuläget är att vi ej kommer att nå vår fulla målsättning avseende resultatet på helåret enligt prognos för årsskiftet 2007/2008.

Anledningen till den sannolika avsaknaden av resultat enligt prognos på årsbasis är i några fall uteblivna större affärer. Där har förseningen berott på framflytting av projekten avseende byggnation (UAE) eller att kunder ej fått finansiering (CEE) pga den allmänt rådande situationen på finansmarknaderna.

Dock är medlemstillströmningen till World Class större än någonsin och vi ser ingen avmattning pga konjunkturen utan snarare tvärtom. Då medlemsökningen primärt sker mot befintlig produktionsapparat så förväntar vi oss ett starkt Q4!

Vid en direkt jämförelse av Q3 resultat samt ackumulerat resultat 2007 ställt mot Q3 resultat samt ackumulerat 2008 är följande fakta intressant att rapportera.

Q3 (tkr)

Förändring


2008

2007

belopp

%
EBITDA

-469

-683

214

31%

Ack (tkr)

Förändring


2008

2007

belopp

%
EBITDA

10 264

3 103

7 161

231%


Några ytterligare kommentarer har jag ej att tillägga. Men läsningen av World Class Journal, vår aktieägartidning ger en tydlig bild över att vi håller kursen stadigt mot att nå de uppsatta strategiska mål som vi har beslutat sedan tidigare.

Proforma-beräkningar
Proforma redovisningen avser verksamheten i World Class Seagull International AB efter genomförda förvärv av bolagen, Luntis Friskvårdsstudion AB, World Class i Göteborg AB, World Class i Stockholm AB samt World Class Romania S.r.l. Tillträde till dessa anläggningar skedde i maj 2008 och betalning gjordes med aktier i World Class Seagull International enligt samma villkor som den avslutade nyemission. Proforma siffrorna för de två första kvartalen är upprättade enligt samma principer som proforma siffrorna i prospektet.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfälle är planerat till:
Bokslutskommuniké 2008 - 27 februari 2009

För ytterligare information kontakta:
Ulf Bengtsson, VD World Class International
Tel. +46 (0) 705 11 90 14
ulf.bengtsson@worldclass.se

Certified Adviser på First North
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Tel. 031-745 50 30

Om World Class:
World Class är en internationell koncern som driver 43 hälso- och rekreationsanläggingar i elva länder. Affärsidén går ut på att lönsamt utveckla, driva och exploatera varumärket World Class inom hälsa, rekreation och livsstil. Den prioriterade marknaden för en framtida expansion är Östeuropa där bolaget är marknadsledande. Koncernen omsatte år 2007 cirka 140 miljoner SEK vid de egna anläggningarna och över 250 miljoner SEK i hela nätverket, inkluderat franchise- och licenstagare. World Class-koncernen sysselsätter över 1 000 personer och är listade på First North.

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Utanför Sverige