Pressmeddelande -

Kallelse till årsstämma i World Class Seagull International AB samt förtydligande av emissionsbeslut

Förtydligande av styrelsebeslut

Styrelsen i World Class Seagull International AB fattade den 28/4 enligt tidigare pressmeddelande beslut om en nyemission om 7 142 857 aktier riktad till NorgesInvestor IV. Emissionen är avhängig bolagsstämmans godkännande. Emissionsbeslutet kommer därför att prövas vid ordinarie bolagsstämma den 4.e juni i enlighet med kallelse nedan. Emissionsbeslutet är av den karaktären att det ej kan tas med stöd av ett bemyndigande av tidigare bolagsstämma vilket tidigare har kommunicerats. Aktieägare som representerar 90,4 % av rösterna kommer att rösta för emissionens genomförande på kommande årsstämma.

 

Kallelse till årsstämma i World Class Seagull International AB

Aktieägarna i World Class Seagull Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2010, kl. 15.30 på adress: Isafjordsgatan 30C, Kista.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) förda aktieboken den 28 maj 2010 (avstämningsdagen), dels anmäla sig senast den 28 maj 2010 kl. 16.00, till World Class Seagull International AB, att: Stefan Karlsson, Isafjordsgatan 30C, 164 40 Kista, (märk kuvertet "Bolagsstämma"), eller via e-post: bolagsstamma@worldclass.se eller via tfn 08-444 1631.

 

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt antal (en eller två) biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns på World Class hemsida www.worldclass.se.

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering skall vara genomförd innan den 28 maj 2010 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

 

Ärenden på stämman

 

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen inklusive koncernredovisning.

Under denna punkt lämnar verkställande direktören redogörelse för verksamheten.

8. Beslut om

(a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning

(b) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt

(c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

9. Bestämmande om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

10. Beslut om arvode till styrelsen och till revisorer.

11. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

12. Beslut om riktad nyemission av aktier.

13. Övriga frågor.

14. Stämmans avslutande.

 

Punkt 12 - Förslag till beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom en riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 714 285,70 kronor genom nyemission av högst 7 142 857 aktier. Rätt att teckna samtliga nyemitterade aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Norgesinvestor IV A/S. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett led i en större överenskommelse vilken syftar till att stärka WCSIs ekonomiska ställning. De nya aktierna tecknas kontant till en kurs av 1,40 per aktie och berättigar till utdelning fr.o.m. nästkommande räkenskapsår. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista samt genom betalning senast den 10 juni 2010.

 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Styrelsen i World Class Seagull International AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulf Bengtsson, VD World Class Seagull International AB
Tel. +46 70 5119014
ulf@worldclass.se

 

World Class Certified Adviser på First North är Eyer Fondkommission AB, tel: 031-761 22 30, www.eyer.se


Om World Class Seagull International AB:

World Class Seagull International AB är en internationell koncern med 39 hälso- och rekreationsanläggningar i elva länder. Affärsidén går ut på att lönsamt utveckla, driva och exploatera varumärket World Class inom hälsa, rekreation och livsstil. Den prioriterade marknaden för en framtida expansion är Östeuropa där bolaget är marknadsledande. Koncernen omsatte år 2009 cirka 171 miljoner SEK vid de egna anläggningarna. World Class-koncernen sysselsätter över 1 000 personer och listades på NASDAQ-OMX First North våren 2008.
www.worldclass.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • riktad nyemission
  • world class seagull international ab
  • world class
  • årsstämma

Regioner

  • Utanför Sverige