Pressmeddelande -

Kommuniké årsstämma

Följande beslut fattades på årsstämman på World Class Seagull International AB (publ)

- Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes samt det beslutades att den ansamlade förlusten skall överföras i ny räkning.

- Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

- Stämman beslutade att ingen ersättning skall utgå till styrelsen, samt att ersättning till revisor skall utgå mot godkänd löpande räkning.

- Stämman beslutade att omvälja samtliga styrelseledamöter. Styrelsen består således till nästa årsstämma av Ulf Bengtsson (ordförande), Robert Fadel, Jan Hartvig och Richard Björkmann och Johan Lundström.

- Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att genom en riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 830.000 kronor genom nyemission av högst 8 300.000 aktier.

Rätt att teckna de nyemitterade aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara NorgesInvestor IV A/S och Optimal Invest AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett led i en större överenskommelse vilken syftar till att stärka WCI:s ekonomiska ställning.

De nya aktierna tecknas kontant och är uppdelade enligt följande:

Norges Investor tecknar för 1,00 kr/aktie aktier som ingår i nyemissionen upp till 3 500.000 aktier, vilka får öka bolagets aktiekapital med högst 350.000 kr.

Norges Investor tecknar för 1,25 kr/aktie aktier som ingår i nyemissionen upp till 3 200.000 aktier, vilka får öka bolagets aktiekapital med högst 320.000 kr.

Optimalinvest tecknar aktier för 1,25 kr/aktie aktier som ingår i nyemissionen upp till 1 600.000 aktier, vilka får öka bolagets aktiekapital med högst 160.000 kr.

Dessa aktier berättigar till utdelning fr.o.m. nästkommande räkenskapsår. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista samt betalning senast den 10 augusti 2010.


Stockholm den 29 juli 2011


Styrelsen i World Class Seagull International AB (publ)

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Ulf Bengtsson telefon +46 705 119014

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Utanför Sverige