Pressmeddelande -

Delårsrapport 1: 1 januari - 31 mars 2008

(Aktietorget: XTRA)

Xtranet - ökad omsättning och positiv EBITDA

DELÅRSPERIOD (1 januari-31 mars 2008)
o Omsättning för Q1 uppgick till 18 317 (16 694) KSEK
o Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för Q1 uppgick till 630 (203) KSEK
o Resultatet efter finansiella poster för Q1 uppgick till -14 (71) KSEK
o Resultatet efter skatt för Q1 uppgick till -168 (38) KSEK
o Resultatet per aktie efter skatt för Q1 uppgick till -0,002 (0,001) SEK

OBS!
Xtracom har bytt namn till Xtranet.
Den 25 april avskiljdes konsultversamheten och särnoterades.
Denna rapport avser dock perioden 1 jan - 31 mar 2008, och innehåller därför även resultat- och balansposter som avser den särnoterade verksamheten.

Granskning
Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporter
Delårsrapport Q2 - 18 augusti, 2008
Delåsrapport Q3 - 17 november 2008
Bokslutkommuniké 2008 - 16 februari, 2009

Styrelsen och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt att de risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför är belysta till bästa förmåga.

Stockholm den 19 maj 2008
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Styrelsen och VD

Jan Danielsson (ordf)
Anna Markelius (led)
Kai Lundgren (led)
Per Hallerby (led)
Hans Erik Persson (vd)

För frågor om denna delårsrapport kontakta:
Hans Erik Persson, VD
tel +46 736 563 900

Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under finansiella rapporter

Xtranet AB (publ)
Skeppargatan 3
11452 Stockholm
www.xtranet.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT