Pressmeddelande -

Delårsrapport 3: januari - september 2008

 

(Aktietorget: XTRA)

God resultatförbättring, stark orderingång samt förbättrad debiterbarhet och produk-tivitet

- Stark efterfrågan, trimmad organisation, kompetenshöjning och renodling av verksamheten har förbättrat resultatet med nära 4,5 miljoner kronor jämfört med tredje kvartalet 2007.
- Omsättningen för Q3 uppgick till 13 644 (13 711) KSEK
- Rörelseresultatet efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (EBITA) för Q3 uppgick till 1 053 (-3 410) KSEK

Installationsverksamhetens förbättrade produktivitet är hänförbar till en total förändring av ledningsstrukturen, bland annat har samtliga ledande befattningshavare bytts ut. Brister i produktions- och leveransorganisationerna har rättats till.

Ett antal nyrekryteringar har gjorts för att säkerställa kvaliteten i leverans och för att anpassa bolagets kompetens till projektens ökade komplexitet. Installationspersonalen genomgår ett omfattande utbildningsprogram inom fiberteknik för att säkerställa certifieringskrav samt för att öka inslaget av högförädlade tjänster.

Bolaget har vidtagit åtgärder för löpande anpassning av leveransorganisationens kompetens till en alltmer krävande marknad, och bedriver ett systematiskt arbete med att förflytta tjänsteutbudet högre upp i förädlingskedjan.

Xtranet har erhållit avrop på en option för utbyggnad av bredband i Familjebostäders bestånd i Stockholm. Produktionen har startats upp och kommer att pågå i ca ett år. Ordervärdet uppskattas till 35 MSEK.

Utöver detta har under kvartal 3 produktion inletts avseende utbyggnad av bredband för Botkyrkabyggens bestånd. Utbyggnaden av etapp 1 berör ca 4 700 lägenheter och kommer att pågå i cirka ett år.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT