Pressmeddelande -

Kallelse till till extra bolagsstämma tisdagen den 10 juni 2008 kl. 10.00

(Aktietorget: XTRA)

Aktieägarna i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 juni 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Björnssonsgatan 311 i Bromma.

Rätt att deltaga på bolagsstämman

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 3 juni 2008, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget under adress Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), Björnssonsgatan 311, 168 44 Bromma eller via e-post till info@xtracom.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 12.00 torsdagen den 5 juni 2008.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 3 juni 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten upprättas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Respektive fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av arvode till styrelsens ordförande
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier och emission av teckningsoptioner och konvertibler
9. Beslut om nyemission av aktier
10. Stämmans avslutande

Antal aktier och röster
Det finns totalt 81.392.234 aktier och röster i bolaget.

Huvudsakliga förslag på stämman

Fastställande av arvode till styrelsens ordförande, punkten 7 på dagordningen

Arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 100.000 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och konvertibler, punkten 8 på dagordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman för tiden intill nästa årsstämma bemyndigar styrelsen att, inom bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet omfattar även emission av teckningsoptioner och konvertibler som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner och/eller sådana konvertibler. Vid nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler kan betalning ske antingen kontant, genom kvittning av fordran, genom apport eller eljest med övriga villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsalternativ vid eventuella behov av kapital för finansiering av växande rörelse och/eller vid företagsförvärv.

Beslut om nyemission av aktier, punkten 9 dagordningen

Med anledning av avsikten att renodla Bolagets verksamhet liksom vikten att behålla nyckelkompetens i Bolaget, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om förvärv av återstående andel om 25 % av aktierna i Xtranet i Stockholm AB ("Xtranet"), org.nr. 556696-4200.

I samband härmed föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 22.000.000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 220.000 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Per Meurling, pers.nr. 590217-9398, VD för Xtranet. Per Meurling föreslås, per beslutsdagen för nyemissionen t.o.m. den 17 juni 2008, äga rätt och skyldighet att erlägga betalning för de nya aktierna genom överlåtelse till Bolaget av 25.000 aktier i Xtranet. Styrelsen föreslås äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Då beslutet enligt denna punkt omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) krävs för giltigt beslut att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier företrädda på stämman.
________

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt handlingar i enlighet med 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med den 27 maj 2008 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget.

* * *
Stockholm i maj 2008
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Styrelsen

 

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Relaterade event