Pressmeddelande -

Nystart i Dannemora. ITT tömmer gruvan på vatten.

Dannemora gruva

Våren 2010 kommer järnmalm åter att börja brytas i Dannemora gruva. Men innan dess ska gruvan dräneras på vatten - och det är ITT Water & Wastewater tillsammans med Contector som utför det omfattande pumpjobbet.

Gruvan i Dannemora, fyra mil norr om Uppsala, har stått overksam sedan 1992 då den lades ner på grund av bristande lönsamhet. I dag är läget annorlunda. De senaste årens starka efterfrågan på världsmarknaden samt fortsatt optimism trots finanskrisen gör att gruvnäring återigen har blivit lukrativt i Sverige.

Gruv- och prospekteringsbolaget Dannemora Mineral AB har som mål att återuppta driften i Dannemora järngruva våren 2010 och förberedelserna är redan i full gång. Första steget är att dränera gruvan, och för detta arbete har Dannemora valt att anlita ett konsortium bestående av ITT Water & Wastewater AB och Contector AB, där ITT är konsortieledare.

- Konstellationen ITT och Contector ger tillsammans den styrka som krävs för att förbereda gruvdriften på ett säkert och effektivt sätt. Vi får tillgång till såväl beprövad pumpkunskap som utrustning för och erfarenhet av arbete i gruvschakt, säger Kjell Klippmark, vd för Dannemora Magnetit, den del av bolaget som ansvarar för gruvdriften.

Konsortiet inledde sitt arbete efter sommaren och vad som hittills hänt rent fysiskt är att en första hissanläggning är installerad och klar. Därmed kan man ta sig ner i schaktet och säkra schaktväggarna - tiden och vattnet har satt sina spår under de 16 år som gruvan har varit tillbommad. Tömningen av vatten ska starta under våren 2009. Gruvan är 620 meter djup och eftersom det alltid sker ett visst inläckage av vatten har vattenytan från 1992 tills idag stigit till 318 meters nivå.

- Den totala vattenvolymen som ska dräneras är 5,6 miljoner kubikmeter. I en första etapp ska vi ta bort vatten ner till cirka 470 meters djup. Det är ett arbete som kommer att ta ungefär ett år, säger Lars Fridell, projektchef vid ITT Water & Wastewater. Han förklarar att pumpanläggningen från ITT är designad efter ett flöde på 300 liter per sekund, baserat på kundens krav.

- Det är tekniskt komplicerat att lyfta upp 300 liter vatten per sekund från 470 meters djup till markytan. För att klara detta har vi konstruerat en lösning med fyra parallella system av dränkbara pumpar som hänger i 180 meter långa rör. På cirka 300 meters nivå kommer vi att ha en tryckstegringsstation som hjälper till att lyfta vattnet vidare upp till ytan, säger Lars Fridell. Väl uppe på marknivån leds vattnet vidare genom en självfallsledning till Dannemoras sedimenteringsbassänger, där eventuella oönskade ämnen avlägsnas innan det pumpas ut i omgivande vattendrag. När gruvan är tömd på vatten vidtar fas två i projektet - att bygga en permanent pumpanläggning för att kontinuerligt hålla gruvan torr.

- Vi har hela tiden ett vatteninflöde av cirka 10 liter per sekund genom bergväggarna, så någon form av pumpsystem kommer att behövas under hela gruvans livslängd, poängterar Kjell Klippmark.

Får eldsjälarna bakom mineralbolaget i Dannemora själva bestämma ska det anrika gruvområdet leva i minst 20 år till. Bearbetningskoncessionen för gruvdrift som företaget erhöll i december 2006 sträcker sig 25 år fram i tiden.

Pumpfakta:
Vid tömningen av Dannemora järnmalmsgruva används fyra stycken rostfria dränkbara pumpar av typen  ITT Vogel TVS 2/6. De väger cirka 700 kilo vardera, och med 180 meters vattenfyllda rör blir totalvikten cirka åtta ton per system. De dränkbara pumparna kopplas i serie med fyra booster-pumpar (för tryckstegring) av typen Flygt MP 125 1/5 med rostfri axel och impeller (pumphjul) och vikt drygt 2 ton per pump. Dessa kopplas i sin tur till stigarrör som är fästa i schaktet upp till markytan, där vattnet leds bort till sedimenteringsdammar via en självfallsledning. Från dammarna kommer Dannemora Mineral AB att pumpa ut vattnet till Sundbroån.

För mer information, kontakta:
Lars Thorö
Business Development Manager
ITT Water & Wastewater Sverige
08 - 475 65 85
lars.thoro@itt.com
www.itt.se

Hur kan ITT Water & Wastewater hjälpa dig?
ITT Water & Wastewater kan erbjuda integrerade lösningar för hantering av flytande medier. Vi är världsledande på området transport och hantering av avloppsvatten, och tillhandahåller ett komplett sortiment av pumpar för renvatten, avloppsvatten och dränering för bygg och gruv, enheter för primär och sekundär biologisk rening. ITT Water & Wastewater har sitt huvudkontor i Sverige och bedriver verksamhet i 140 av världens länder. Vi har egna produktionsanläggningar i Europa, Kina, Nordamerika och Sydamerika. Företaget är helägt av ITT Corporation, med huvudkontor i White Plains, New York, som tillhandahåller avancerade tekniska produkter och tjänster.

Ämnen

 • Vatten-, avloppsrening

Kategorier

 • pumpar
 • itt water & wastewater
 • dannemora mineral
 • dannemora
 • dränering
 • järnmalm
 • gruvan
 • vatten
 • pumpanläggning
 • contector ab
 • flygt pumpar

Regioner

 • Uppsala

Kontakter

Camilla Lundgren

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-475 61 61

Relaterat innehåll