Skip to content
Jan Erik Saugestad, vd Storebrand Asset Management
Jan Erik Saugestad, vd Storebrand Asset Management

Press release -

Stabil avkastning och stark tillväxt

Effekterna av COVID 19 har påverkat oss alla på ett både personligt och professionellt plan. Storebrand Asset Management har under omständigheterna klarat sig bra och lyckats tillvarata både kunders och medarbetares intressen. Hållbara investeringar fortsätter att leverera starka resultat och attraherar nytt kapital i takt med att regeringar, investerare och konsumenter väljer att styra om allt mer kapital till lösningar som erbjuder stabil avkastning samtidigt som de bidrar till en hållbar utveckling. Starka kapitalmarknader och låga obligationsräntor fortsätter att öka riskaptiten och därmed intresset för alternativa tillgångar som private equity och onoterade lån, fastigheter och infrastruktur.

- Vi har fortfarande inte sett slutet på pandemin och det är utmanande att i nuläget göra en helhetsbedömning hur stor påverkan det kommer ha på bolag och marknader framöver. Vi är väl medvetna om att den påverkan pandemin haft på vår bransch är försumbar i jämförelse med de mänskliga, sociala och ekonomiska konsekvenser som andra har drabbats av. Vi är oerhört ödmjuka inför detta, samtidigt stolta över att vi har lyckats leverera ett år med stark tillväxt och värde för våra kunder, säger Jan Erik Saugestad, VD för Storebrand Asset Management

Efter ett svagare första halvår till följd av covid-19-pandemin följde en stark tillväxt för det förvaltade kapitalet under det tredje och fjärde kvartalet, med stöd av såväl en återhämtning på de finansiella marknaderna som starka positiva nettoinflöden till våra huvudmarknader Sverige och Norge. Storebrand Asset Managements totala kapital under förvaltning ökade med cirka 9 miljarder EUR under det fjärde kvartalet, varav omkring 2 miljarder EUR var nettoinflöden. Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till 65 miljoner EUR, en ökning om 8 % jämfört med samma period föregående år.

- Under året har vi fortsatt att erbjuda våra kunder ett brett utbud av hållbara lösningar som möjliggjort för kunderna att sätta samman långsiktiga portföljer som kan leverera god avkastning under varierande marknadsförhållanden. Vi märker även av en starkare efterfrågan på alternativa investeringar då många investerare vill komplettera och diversifiera sina portföljer, vilket vi är väl positionerade för.

I korthet

  • Det förvaltade kapitalet ökade med 9 % till 92 miljarder EUR (84 miljarder EUR 2019)
  • SPP Fonders nettoinflöden uppgick till 2,2 miljarder EUR under 2020, 28,5 % av marknadens nettoflöden
  • Storebrand Fonders nettoinflöden uppgick till 1,7 miljarder EUR under 2020, 34 % av marknadens nettoflöden
  • Framgångsrik stängning av Cubera IX om 525 miljoner EUR under 2020
  • Samarbete inom infrastruktur med totala åtaganden om upp till 45 miljarder NOK
  • Genombrott utanför våra hemmamarknader Norge och Sverige
  • Våra hållbara lösningar blir allt mer internationellt erkända och vi tog över ett stort mandat om 400 miljoner GBP i Storbritannien

Starka inflöden till hållbara fonder
Enligt Morningstar ökade inflödena till hållbara fonder under året med stöd av ett växande allmänintresse för hållbarhetsfrågor. Pandemins effekter på flertalet områden har visat hur viktigt det är att bygga hållbara och motståndskraftiga affärsmodeller.

- Trenden har varit tydlig i flera år och intresset och medvetenheten om hållbarhetfaktorers påverkan på avkastning ökar hela tiden. Det gör oss övertygade om att kunder som vill investera hållbart kommer att vara intresserade av våra fonder även framgent. Våra fonder har levererat goda resultat över tid och är väletablerade i framför allt Norden men även i övriga Europa.

Ökad efterfrågan på fossilfria fonder och investeringar i lösningar
Det totala förvaltade kapitalet i våra fossilfria fonder uppgår nu till 33 miljarder EUR, en ökning från 27 miljarder EUR föregående år. Även andelen som investeras i lösningar har ökat från 6,6 % 2019 till 9,6 % 2020.

- Tillväxten är driven av stark efterfrågan då allt fler av våra kunder vill investera på ett sätt som ligger i linje med sina övergripande klimatåtaganden och värderingar. Institutionella investerare och kommuner utgör den hittills största gruppen som väljer fossilfria fonder men vi märker även av en växande efterfrågan från privata investerare.

Ökad satsning på biologisk mångfald – vi behöver mer "eko" i ekonomin
Det finns starka ekonomiska argument för att fokusera mer på biologisk mångfald. För investerare är det viktigt att förstå hur bolag påverkar men också är beroende av den biologiska mångfalden samt översätta detta till risknivåer. Genom att mäta beroenden och påverkan på den biologiska mångfalden kan bolag och finansiella aktörer hantera och motverka biodiversitetsrelaterade risker och samtidigt dra nytta av nya affärsmöjligheter. Enligt OECD bidrar biodiversiteten med ekosystemtjänster som pollinering av grödor och vattenrening till ett uppskattat värde om 125-140 biljoner USD per år, vilket är mer än 1,5 gånger så mycket som hela världens BNP enligt OECD.

- Jag är övertygad om att vi behöver sätta samma vikt vid den biologiska mångfalden som klimatförändringarna. Utan biologisk mångfald finns det ingen ekonomi. Vi behöver mer "eko" i ekonomin, avslutar Jan Erik Saugestad.

Lanseringar & kunder
Strengthened climate policy to accelerate green transition
Storebrand Asset Management launches a sustainable Nordic Real Estate Fund
Raising the bar - Storebrand, PKA and PenSam commit to a new climate and infrastructure fund of up to NOK 45 billion
Storebrand wins £400 million climate mandate from East Sussex Pension Fund 

Andra höjdpunkter
Storebrand Asset Management appoints Kamil Zabielski as Head of Sustainable Investments
Storebrand signs the United Nations-backed Sustainable Blue Economy Finance Principles
Storebrand included in the Dow Jones Sustainability Index
Supporting the blue economySubjects

Press contacts

Sara Skarvad

Sara Skarvad

Press contact Director of communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Caroline Sesvold Tørring

Caroline Sesvold Tørring

Press contact Communication advisor +47 907 39 948
Storebrand
Visit our other newsrooms