Skip to content
Ras Adduned ar gyfer y Gymdeithas Strôc yn Niwbwrch, Sir Fôn
Ras Adduned ar gyfer y Gymdeithas Strôc yn Niwbwrch, Sir Fôn

Press release -

Rhedwch ras y Flwyddyn hon yn Sir Fôn neu yng Nghaerdydd a thorri'ch risg o ddioddef strôc.

Mae'r elusen wedi lansio cyfres o rasys ledled y DU yn 2019, gan gynnwys cyfle i redeg 5K ym Mharc Bute, Caerdydd ar 10 Mawrth a 5K neu 10K yn Niwbwrch, Sir Fôn ar 24 Mawrth.

Amlygodd ymchwil gan yr Athro Tom Robinson, Llywydd y Sefydliad Prydeinig ar gyfer Meddygon sy’n arbenigo mewn Strôc, ymchwil (i) sy’n dangos y gall gweithgareddau cymhedrol (cerdded) i weithgareddau corfforol dwys (loncian, beicio) leihau eich risg o strôc yn sylweddol. Mae’n bwysig fod y gweithgareddau yn gwneud i chi chwysu er mwytn iddynt gael eu cyfri fel gweithgareddau corfforol (cymhedrol i ddwys).

Mae ymgyrch Rasys Adduned yr elusen yn gyfres o ddigwyddiadau 5K, 10K neu 15k. Gall cyfranogwyr ddewis eu pellter a chodi arian hanfodol i'r Gymdeithas Strôc gan hefyd wella eu hiechyd a lleihau eu risg o gael strôc.

Dywedodd yr Athro Robinson: "Does dim rhaid i chi fod yn athletwr i leihau eich risg o ddioddef strôc; gall pob un ohonom ei wneud fel rhan o'n harferion beunyddiol. Gall cymryd rhan mewn o leiaf 30 munud o weithgaredd, sy'n gwneud i chi chwysu oddeutu dair neu bedair gwaith yr wythnos eich helpu. Cofiwch, po fwyaf y gwnewch, po fwyaf y gallwch leihau'ch risg. "

Mae'r Athro Robinson hefyd yn cynghori bod cael cynllun hyfforddi, yn allweddol i gyflawni eich nod. Dywed: "Gall paratoi ar gyfer a chymryd rhan mewn Ras Adduned leihau eich risg o ddioddef strôc. Fodd bynnag, mae hi yr un mor bwysig eich bod yn cofio bod angen i chi gynnal yr un lefel o ymarfer corff er mwyn cadw'ch risg o strôc yn isel. Os dechreuwch â chyfnodau byr o hyfforddiant gan gynyddu’n raddol, byddwch yn fwy tebygol o lwyddo a pharhau yn y tymor hir hefyd.”

Bydd Carol Bott, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Strôc yng Nghymru yn cymryd rhan yn Ras Adduned Caerdydd ym mis Mawrth. Dywedodd Carol: "Bob pum munud yn y DU, bydd bywyd rhywun yn cael ei effeithio gan strôc, ond gallwn ni i gyd gymryd rhan mewn ymarfer corff sy'n help i leihau ein risg. Mae’r Ras Adduned yn ddigwyddiad delfrydol i deuluoedd a ffrindiau sydd am gael hwyl gyda'i gilydd a bod yn fwy egnïol yn 2019. Drwy ymuno â Ras Adduned yng Nghymru, bydd pob rhedwr nid yn unig yn lleihau eu risg o ddioddef strôc, ond hefyd bydd yn gymorth i sicrhau y gallwn barhau i gefnogi goroeswyr strôc a'u teuluoedd wrth iddynt ailadeiladu eu bywydau. "

Un agwedd yn unig o fywyd iach sydd ei angen er mwyn lleihau’r risg o ddioddef strôc yw gweithgaredd corfforol. Dylai pob un ohonom osgoi magu pwysau, smygu, goryfed alcohol a bwyta deiet sy’n afiach.

Mae'r Gymdeithas Strôc wedi bod yn gweithio gyda'r Athro Robinson er mwyn cynhyrchu canllawiau i'ch helpu: https://www.resolutionrun.org.uk/.

Cost mynediad y rasys yw £16 yn unig.

Mae'r holl redwyr yn derbyn crys-t a medal. Er mwyn ymuno â’r digwyddiad neu i gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.resolutionrun.org.uk e-bost resolution@stroke.org.uk neu ffoniwch 02920 524400. Bydd yr arian a fydd yn cael ei godi yn sgil y Ras Adduned yn cynorthwyo’r Gymdeithas Strôc i ariannu ymchwil hanfodol a chefnogi pobl sydd wedi eu heffeithio gan strôc ar draws y DU.

Os oes gennych unrhyw gyflyrau iechyd neu bryderon eraill sydd eisoes yn bodoli, mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â'ch meddyg teulu cyn i chi ddechrau hyfforddi.

(i) Ymchwil a gymerwyd o Prior PL, Suskin N. Ymarfer ar gyfer atal strôc. Strôc a Niwroleg Fasgwlar 2018; 3: e000155. doi: 10.1136 / svn-2018-000155

Subjects


Trawiad ar yr ymennydd yw strôc sydd yn digwydd pan fydd y cyflenwad gwaed i’r ymennydd yn cael ei atal, unai oherwydd clot neu waedu. Pob blwyddyn, bydd o gwmpas 7,400 o bobl yng Nghymru’n cael strôc ac mae’r Gymdeithas Strôc yn amcangyfrif bod bron i 66,000 o oroeswyr strôc yn byw yng Nghymru.

Elusen yw’r Gymdeithas Strôc. Credwn ym mywyd ar ôl strôc a gyda’n gilydd gallwn drechu strôc. Gweithiwn yn uniongyrchol gyda goroeswyr strôc a’u teuluoedd a gofalwyr, gyda gweithwyr gofal iechyd a chymdeithasol a gyda gwyddonwyr ac ymchwilwyr. Ymgyrchwn i wella gofal a chefnogaeth strôc a chefnogwn bobl i wella yn y ffordd orau posib. Mae’r Llinell Gymorth Strôc (0303 303 3100) yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth ar strôc. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar www.stroke.org.uk

Press contacts

Angela Macleod

Angela Macleod

Press contact Communications Officer Scotland press and Stroke Association research communications 0131 555 7244
Laura Thomas

Laura Thomas

Press contact Communications Officer Wales 07776508594

Scott Weddell

Press contact PR Manager Stroke policy, and Northern Ireland activities 02075661528
Ken Scott

Ken Scott

Press contact Press Officer North of England and Midlands 0115 778 8429
Daisy Dighton

Daisy Dighton

Press contact Press Officer London and East of England 02079401358
Martin Oxley

Martin Oxley

Press contact Press Officer South of England 0207 566 1548
Sokina Miah

Sokina Miah

Press contact PR Manager Fundraising and local services 0207 566 0337
Katie Taylor

Katie Taylor

Press contact Head of PR & Media This team is not responsible for booking marketing materials or advertising
Out of hours contact

Out of hours contact

Press contact Media queries 07799 436008

The UK's leading stroke charity helping people to rebuild their lives after stroke

The Stroke Association. We believe in life after stroke. That’s why we campaign to improve stroke care and support people to make the best possible recovery. It’s why we fund research to develop new treatments and ways to prevent stroke. The Stroke Association is a charity. We rely on your support to change lives and prevent stroke. Together we can conquer stroke.

Stroke Association
City Road
EC1V 2PR London
UK