Skip to main content

Tilsynet med de frie grundskoler

Nyhed   •   Mar 11, 2016 12:25 CET

Tilsynet med de frie grundskoler er et varmt emne i disse dage. Men hvordan føres der egentligt tilsyn med de frie grundskoler. Bliv klogere her.


Der er tilsyn med de frie grundskoler. Endda et tilsyn, der er mere omfattende end det, der føres med folkeskolen. Hvor folkeskolerne i princippet er kommunernes overordnede ansvar, er det for de frie grundskolers vedkommende statens. Staten fører tilsyn med skolernes overholdelse af love og regler, skolernes økonomi og undervisningens kvalitet. Den del af tilsynet, der handler om kvaliteten i undervisningen, varetages af Styrelsen for undervisning og kvalitet via almindeligt, tematisk eller – i kritiske tilfælde - skærpet tilsyn. Ministeriet kan de facto lukke skolen ved at fratage skolen tilskuddet.

Det er Danmarks Privatskoleforenings opfattelse, at enkelte mindre justeringer af tilsynsordningen kan være til gavn. Derimod anbefaler foreningen ikke en grundlæggende ændring af – eller udvidelse af tilsynet.

Det er forældrenes skole

Tilsynet med de frie grundskoler består - ud over det statslige tilsyn - af forældrekredsens tilsyn. Det er det tilsyn, der er tættest på skolen. Der er en direkte afhængighed mellem forældrene og skolen. Ud over forældrenes egen forpligtelse til at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, skal forældrekredsen vælge et tilsyn rettet mod undervisningens kvalitet og ”stå mål med-kravet”. Forældrekredsen kan vælge en ekstern tilsynsførende, der skal være certificeret (af Ministeriet) eller vælge, at skolen skal lave og offentliggøre sin selvevaluering lavet på baggrund af en af Ministeriet godkendt model. Forældrekredsen kan også bede kommunen udpege en certificeret tilsynsførende. Hverken den tilsynsførende eller selvevalueringen kan erstatte forældrenes pligt til tilsyn. Det kan ses som et supplement.

Grundlovssikret ret

Forældrekredsens tilsyn og forældrekredsens ret til at vælge tilsynsform og tilsynsførende er et meget væsentligt princip i den frie grundskoletankegang. Forældrekredsens tilsyn og betydningen af forældrenes ret til at vælge tilsynsform skal ses i nøje sammenhæng med forældreretten og skolefrihedsbegrebet.

Forældrenes ret til at vælge et holdnings- og værdibaseret undervisningstilbud til deres barn er sikret i grundlovens § 76. Der er ikke skolepligt i Danmark, men undervisningspligt. Forældrene kan vælge en offentlig skole til deres barn. De kan også vælge selv at tage ansvar for undervisningen. Når forældrene melder deres barn ind i en fri grundskole, overlader de ansvaret til skolen. Det er alfa og omega, at forældre har tillid til skolens virke og dens holdning – de har selv valgt den. Forældrene er de nærmeste til at føre tilsynet.

Uvildighedsproblematikken

En del af den debat, der har været i pressen og politisk i forbindelse med uvildighedsproblematikken har gået på, at man som tilsynsførende kunne have et for tæt værdimæssigt fællesskab med skolen og at dette kunne diskvalificere tilsynet.

Det er Danmarks Privatskoleforenings opfattelse, at et bestemt holdnings- og værdisyn i sig selv ikke diskvalificerer til at udføre en professionel opgave. Det handler i langt højere grad om rammerne omkring opgaven og den faglige viden. Det er forståeligt, at forældrene ønsker en tilsynsførende, der respekterer det værdimæssige fællesskab, som skolen bygger på. Den tilsynsførende er ikke sat i verden for at sikre bestemte værdier, men at undervisningens kvalitet er i overensstemmelse med gældende regler. Det opnås bedst ved en professionalisering via uddannelse og opstramning af optagelseskrav samt krav til valgbarhed.

Brug af Ministeriets tematiske tilsyn

Et bekymringspunkt har været, om den tilsynsførende, der har et tæt værdifælleskab med skolen, vil se igennem fingre med lovkravene til fx opdragelsen til frihed og folkestyre, respekten for menneskerettigheder og ligestilling m.v. jf. Lov om frie grundskoler[1]. I 2002 udspillede den samme debat sig. Det medførte, at Ministeriet gennemførte et tematisk tilsyn med en række frie grundskoler. Ministeriet havde 8 indfaldsvinkler i vurderingen af skolernes arbejde med frihed og folkestyre:


Skolens formulerede og udtrykte grundholdning

Mål, intentioner med undervisningen

Det faglige stof/Indholdet i undervisningen

Læreren og undervisningsformerne (pædagogik – didaktik) i undervisningen

Eleverne og arbejdsformerne i undervisningen

Organiseringen af undervisningen

Resultatet, udbyttet af undervisningen

Skolens samlede virksomhed og kultur


Ministeriet har over årene foretaget en række forskellige tematiske tilsyn med de frie grundskoler, bl.a. om de praktisk/musiske fag, og disse har, ligesom tematilsynet om frihed og folkestyre, haft en god effekt. Nogle skoler har konkret fået rettet op på nogle ting, men de tematiske tilsyn har også den effekt, at der bliver sat fokus på nogle ting i sektoren, der indirekte skaber forbedringer.

Skolernes hjemmesider

Ud over den certificerede tilsynsførendes erklæring - og for de selvevaluerende skoler en ret omfattende redegørelse for resultater, mål og handleplaner - , er der krav om offentliggørelse af en lang række ting på skolernes hjemmeside. Ifølge § 1.b og 1.c i Lov om frie grundskoler skal skolerne evaluere den samlede undervisning og offentliggøre resultat på hjemmesiden. Ministeriet screener skolernes hjemmesider i forbindelse med tilsyn. Hjemmesiderne er derfor en væsentlig indikator for omverdenen i forhold til skolernes opfyldelse af lovkravene. Vi er opmærksomme på, at Ministeriet planlægger et tematisk tilsyn med de frie grundskolers hjemmesider.

Rambøll-rapporten

Konsulentvirksomheden Rambøll har på opdrag af Ministeriet har gennemført en evaluering og lavet en evalueringsrapport vedr. tilsynet på de frie grundskoler (2015).

Evalueringens omdrejningspunkt var den i 2010 gennemførte lovændring vedr. tilsynet med de frie grundskoler, der indebar indførelse af certificering af tilsynsførende og muligheden for at vælge tilsyn ved selvevaluering. Evalueringens overordnede konklusion lyder, at lovændringen i 2010 har styrket tilsynet på de frie grundskoler. Dette gælder særligt for de skoler, der har arbejdet med selvevaluering og i mindre udtalt grad for skoler, der gennemfører tilsynet vha. ekstern, certificeret tilsynsførende. Generelt lever den implementerede praksis op til de intentioner, der lå til grund for lovgivningen.

[1] LOF § 1, stk. 2. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.