Skip to main content

​Kolme askelta vaikuttavaan luontopääomaviestintään

Blogikirjoitus   •   Marras 14, 2017 08:00 EET

Merkittävä osa suomalaisista yrityksistä voisi viestiä nykyistä rohkeammin ja näkyvämmin tekemästään työstä luontopääoman parissa. 

Viestintä- ja markkinointitalo Milttonin teettämän vastuullisuustutkimuksen (2017) mukaan yli puolet suomalaisista (58 %) ei koe saavansa tarpeeksi tietoa yrityksen vastuullisuudesta. Reilu kolmannes kaipaa lisää vastuullisuustietoa nimenomaan yrityksiltä itseltään. Samassa tutkimuksessa selvisi, että peräti 74 % suomalaisista on valmiita maksamaan vastuullisesti tuotetusta tuotteesta hieman tavanomaista enemmän. 

Yritysten luontopääomatyössä viestintä on avaintekijä lisäarvon tuottamisessa. Tehdystä työstä kannattaa olla ylpeä ja kertoa siitä avoimesti!

Luontopääomalla tarkoitetaan kaikkia niitä palveluita ja hyötyjä, joita yritys saa luonnosta, sekä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia, joita yrityksellä on luontoon. Luontovaikutuksista viestiminen voi tuntua hankalalta useasta syystä. Aihe on monimutkainen ja moniulotteinen ja lisäksi kaikella yritystoiminnalla on ympäristövaikutuksia. Miten siis viestiä ulkoisesti ja oman yrityksen sisällä niin, että asiat ymmärretään oikein? Miten saada oma henkilöstö ja asiakkaat mukaan vastuullisuusajatteluun?

Luontopääomasta viestiminen vaatii yritykseltä yleistä ympäristövastuun taustatyötä. Onko yrityksessänne kirjattua ympäristöpolitiikkaa? Mitä se kertoo yrityksenne suhteesta luontopääomaan? Mikäli ympäristöpolitiikkaa ei vielä ole, tai se ei sisällä mainintaa luontopääomavaikutuksista, tulee se kirjata ylös kaikkien nähtäville. Tätä työtä varten on selvitettävä, miten toimintanne linkittyy luontopääomaan. Pohtikaa erityisesti, mitkä asiat ovat yrityksenne ja omien sidosryhmienne kannalta oleellisimpia. Kaikkia luontovaikutuksia ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista arvioida kerralla. Valitkaa luontovaikutuksienne seuraamiseen sopivat ja luotettavat mittarit.

Kun taustatyönne on kunnossa, kasvatatte viestintänne vaikuttavuutta seuraavilla askelilla:

  1. Määritelkää omat pääviestinne. Millaisen lupauksen esimerkiksi haluatte antaa asiakkaillenne tai sidosryhmillenne luontopääomaan liittyen? Kun olette löytäneet omat viestinne, opetelkaa ne ja tuokaa viestinne rohkeasti esiin eri kanavissa. Pääviestien tulee ulkoisen viestinnän lisäksi kulkea läpi koko organisaation: koko yrityksen tulee olla tietoinen luontopääomatyöstä, eikä asia saa jäädä ainoastaan ympäristöasiantuntijoiden ja viestintäihmisten pöydille.
  2. Olkaa avoimia ja luotettavia. Uskaltakaa viestiä myös keskeneräisestä työstä: luontopääomatyö, kuten mikä tahansa vastuullisuustyö, on aloitettava jostakin, eikä se ole valmis yhdessä yössä. Kertokaa tällöin aikatauluista ja tavoitteista. Parantamiseen ja oman toiminnan kehittämiseen on aina varaa. Viherpesun sudenkuopat vältetään käyttämällä luotettavia mittareita. Olkaa rohkeita ja viestikää negatiivisistakin asioista ja myös silloin, kun olette vasta matkalla kohti päämääriänne. Ottamalla sidosryhmät mukaan matkalle kasvatatte luottamusta.
  3. Kiteyttäkää ja konkretisoikaa. Yksinkertaistakaa monimutkaiset viestit ja käyttäkää asian konkretisoimiseen lukuja ja esimerkkejä. Myös tarina voi auttaa oman luontopääomaviestin kertomisessa. Yrityksen sisäisessä viestinnässä on tärkeää hahmottaa, millä tasolla ja millaisella kielellä asioista kommunikoidaan eri organisaatiotasoilla ja eri ammattilaisten kanssa. Tärkeintä on löytää jokaiselle tasolle sopiva tapa sitouttaa henkilöstö yhteisiin luontopääomaa koskeviin toimintamalleihin ja tavoitteisiin.

+ Olkaa kunnianhimoisia ja rohkeita. Nostamalla luontopääomaviestinnän riman haluamallenne korkeudelle, saatte arvokkaasta vastuullisuustyöstänne myös aitoa kilpailuetua.

FIBS on järjestänyt yrityksille suunnattua valmennusta luontopääoman aihepiireistä vuodesta 2014 lähtien. Oleellinen osa valmennusta on viestintäpäivä, jossa yritykset saavat tukea omaan ympäristöviestintäänsä. Viestintäpäivät FIBS on toteuttanut yhteistyössä Mainostoimisto Taskun kanssa. 

SATU SALONEN
Harjoittelija, ympäristövastuu
satu.salonen@fibsry.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy