Skip to main content

Goodtech ASA - Resultat for 4. kvartal 2010

Pressemelding   •   feb 22, 2011 09:13 CET

Goodtech firedobler omsetning og EBITDA i kvartalet
sammenlignet med fjoråret, og har styrket sin
posisjon som en ledende aktør i det nordiske markedet
betydelig gjennom sammen¬slåingen med E&I
Intressenter AB.

Konsernet har skrevet ned goodwill med MNOK 80 i 4.
kvartal.

Goodtech gjennomførte oppkjøp av svenske E&I
Intressenter AB (E&I) 30.09.2010. Gjennom dette er
Goodtech etablert som en av Nordens ledende kraft- og
automatiseringsentreprenører, og konsernet har
firedoblet sin omsetning i kvartalet sammenlignet
med samme periode i fjor.

Fra og med 4. kvartal 2010 organiserer Goodtech
virksom¬heten i fire virksomhetsområder; Projects &
Services, Solutions, Environment og Products.

Goodtech har i også i 4. kvartal vunnet viktige
kontrakter.

Konsernets prospektmengde og tilbudsmasse er på et
høyt nivå, samtidig som ordrereserven er på et høyt
og godt nivå i et marked med økende aktivitet.

Etter oppkjøpet av E&I har det blant annet fremkommet
avvik i et fåtall større prosjekter som medfører at
goodwill knyttet til oppkjøpet av E&I skrives ned med
MNOK 80 i 4. kvartal.

Nedskrivningen foranlediges, foruten avvik i enkelte
prosjekter, av en harmonisering av regnskapene i E&I
opp mot IFRS-prinsipper, et økt avkastningskrav på
grunn av høyere rentenivå, og visse
organisasjonsendringer. Goodtech har som følge av
dette iverksatt konkrete tiltak og rydder opp i
pågående leveranseforpliktelser i relevante
prosjekter. Samtidig pågår arbeid med samkjøring
internt og endring av rutiner for felles
internkontroll.

Den løpende virksomheten etter oppkjøpstidspunktet
har utviklet seg positivt, og tidligere E&I bidrar
med MNOK 22,8 i EBITDA i 4. kvartal.

Konsernets likviditet er god, og styret og ledelsen
ser Goodtechs fremtidsutsikter som gode i et marked
med økende aktivitet. Selskapets styre og ledelse vil
arbeide videre med integrasjonsprosessene,
strukturering og styrking av selskapet. Konsernets
fokus på lønnsom vekst fortsetter.

Omsetningen for 4. kvartal er på MNOK 622,8 mot MNOK
160,1 i samme kvartal i 2009. EBITDA før spesielle
poster for kvartalet utgjør MNOK 34,3 sammenlignet
med MNOK 8,5 i tilsvarende kvartal i fjor. Spesielle
driftsposter utgjør MNOK 83,4 i 4. kvartal og er i
tillegg til nedskriving av goodwill relatert til
oppkjøp av virksomhet og restrukturering. Resultat
før skatt for 4. kvartal ble MNOK -59,7 sammenlignet
med MNOK 6,8 for 4. kvartal 2009.

Kontantstrøm fra driften er positiv i 4. kvartal med
MNOK 73,8 mot MNOK 40,9 i tilsvarende kvartal i fjor.
Kontant¬strøm fra driften vil naturlig svinge fra
periode til periode, avhengig av sammensetning av
prosjektmassen og faktureringstidspunkter i
prosjektene.

Goodtech har i 4. kvartal utbetalt utbytte på kr 0,15
per aksje, til sammen MNOK 24,4 til de som var
aksjonærer i Goodtech før sammenslåingen med E&I.

Konsernets totalkapital per 31.12.10 var MNOK 1.326
hvorav anleggsmidler utgjør MNOK 715 og omløpsmidler
utgjør MNOK 611.

Likviditetssituasjonen i konsernet er god.
Kontantbeholdningen per 31.12.10 utgjør MNOK 176,5.
Av dette er MNOK 35 kundeforskudd som er låst i
prosjekter og således ikke kan disponeres fritt under
prosjektenes løpetid. Denne type forskudd utgjør også
MNOK 25 av kontantstrøm fra drift i 4. kvartal.
Likviditetsbeholdningen er redusert med MNOK 40 i
netto utbetalinger rett etter årsskiftet.

Total rentebærende gjeld utgjør MNOK 203,4 ved
utløpet av 4. kvartal, hvorav MNOK 80,5 er
kortsiktig. Goodtech benyttet eksisterende
kortsiktig låneramme til finansieringen av
aksjonærlån på MSEK 81 i E&I i forbindelse med
sammen¬slåingen den 30. september. Goodtech har i
etterkant av sammenslåingen reforhandlet låne- og
kreditt¬rammene for det nye konsernet og valgt SEB
som hovedbankforbindelse for konsernet. Goodtech vil
benytte langsiktig låneramme i SEB til innløsning av
kortsiktig finansiering som forfaller ultimo februar.
Dette gir konsernet en sunn finansiering og
gjeldsgrad etter sammenslåingen med E&I.

Konsernets egenkapital var MNOK 650,6 ved utgangen av
4. kvartal, som gir en egenkapitalgrad på 49,1%,
sammenlignet med MNOK 373,3 (71,6 %) ved utgangen av
4. kvartal 2009.

Konsernet har fokus på kredittvurdering av kunder og
oppfølging av utestående fordringer.

Goodtech ASA eier 903.166 egne aksjer per 31.
desember 2010.

Kvartalsrapport og presentasjon følger på
www.newsweb.no

For ytterligere informasjon kontakt;

Vidar Låte
Konsernsjef
Goodtech ASA
Tlf: +47 815 68 600
www.goodte

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy