Skip to main content

Goodtech viser en sterk kontantstrøm fra driften i 4. kvartal.

Pressemelding   •   feb 22, 2010 09:59 CET

Goodtech leverer en omsetning i 2009 på høyde med
foregående år, til tross for at markedsforholdene
gjennom året har vært utfordrende. Markedsforholdene
er fortsatt krevende, men aktiviteten i markedet er
økende. Ordreinngangen hittil i 2010 er meget god,
med inngåelsen av flere større kontrakter innen begge
virksomhetsområder.

Aktivitetsnivået i 4. kvartal har vært høyt, i likhet
med tilsvarende kvartal i fjor. Den underliggende
driften innen begge virksomhetsområder er
tilfredsstillende. Konsernets fokus på lønnsom vekst
fortsetter.

Kontantstrøm fra driften er sterkt positiv i 4.
kvartal, med MNOK 40,9 mot MNOK 23,9 i tilsvarende
kvartal i fjor.

Markedsforholdene er fortsatt krevende, men signalene
er positive med hensyn til økte investeringer på litt
sikt. Antall prospekter i markedet er økende innen
både Industri og Miljø.

Goodtech vant i begynnelsen av oktober en viktig
kontrakt på MNOK 21,7 med BioMar.

Goodtech har styrket sin posisjon innenfor Miljø ved
erverv av selskapet Haco Hydrogeologi og
Avløpskompetanse AS i månedsskiftet oktober/november.

Omsetningen for 4. kvartal er på MNOK 160,1 mot MNOK
163,9 i samme kvartal i 2008. Positivt driftsresultat
(EBITDA) for kvartalet utgjør MNOK 8,5 sammenlignet
med MNOK 11,3 i tilsvarende kvartal i fjor. Resultat
før skatt for 4. kvartal ble MNOK 6,8 sammenlignet
med MNOK 8,7 for 4. kvartal 2008. Tap på krav utgjør
MNOK 0,8 i 4. kvartal, som i det vesentlig er
relatert til gjeldsforhandlinger hos en enkeltstående
kunde innen virksomhetsområdet Industri.

Konsernet viser fortsatt en svakere EBITDA-margin
innen begge virksomhetsområder enn tilsvarende
kvartal i fjor, men marginene er økende sammenlignet
med tidligere kvartaler i år.

Omsetningen per 4. kvartal er på MNOK 562,0 mot MNOK
555,3 per 4. kvartal 2008. Positivt driftsresultat
(EBITDA) per 4. kvartal utgjør MNOK 27,2 sammenlignet
med MNOK 41,2 i 2008. Kostnadsført tap på krav i 2009
utgjør MNOK 1,6, mot MNOK 0,6 i 2008. Tapsførte beløp
i 2009 er i det vesentlige relatert til konkurs og
gjeldsforhandlinger hos enkeltstående kunder innen
virksomhetsområdet Industri. Kostnader i forbindelse
med konsernets rebranding- og restruktureringsprosess
belaster regnskapet for 2009 med MNOK 2,5.

Ordrereserven er MNOK 195,9 ved utgangen av 4.
kvartal, som er en nedgang sammenlignet med MNOK
224,9 ved utgangen av 4. kvartal 2008. Vi ser
imidlertid tydelige tegn til bedring i
markedsforholdene. Dette har gitt seg utslag i økt
ordreinngang hittil i 2010, med inngåelse av flere
større kontrakter innen begge virksomhetsområder.
Estimert ordreinngang per 15. februar 2010 er på ca
MNOK 80, som er vesentlig bedre enn på samme
tidspunkt i 2009.

Likviditetssituasjonen i konsernet er god. Konsernet
har en god finansiell posisjon, og markedsutsiktene
vurderes fortsatt som gode, selv om det oppleves
treghet i beslutningsprosesser. Erfaringsmessig
påvirkes etterspørselen etter automatiserings- og
effektiviseringstjenester og løsninger mindre av
konjunktursvingninger enn det man ser i flere andre
bransjer.

Konsernet har 347 ansatte ved utgangen av 4. kvartal,
sammenlignet med 319 ansatte ved utgangen av 4.
kvartal 2008.

Kvartalsrapport og presentasjon følger på
www.newsweb.no

For ytterligere informasjon kontakt

Vidar Låte
Konsernsjef
Goodtech ASA
Tlf: +47 815 68 600

Source: Millistream

 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy