Skip to main content

Faste stillinger på plass

Pressemelding   •   sep 26, 2014 09:39 CEST

Legeforeningen fikk gjennomslag for sine hovedkrav i årets forhandlinger - faste stillinger for leger i spesialisering, opprettholdelse av dagarbeiderstatusen, mer innflytelse på arbeidstidsplanlegging og krav knyttet til kompetanseutvikling.

- Det er fremdeles et stort behov for å bygge tillit mellom partene. I tillegg til faste stillinger skal vi derfor få på plass arbeidsgrupper som skal se nærmere på hvordan vi styrker lokal innflytelse. Dette var også forutsetningen for å prolongere de vide unntakene fra arbeidsmiljøloven i A2, og funnene vil være viktig for oss frem mot neste hovedoppgjør, sier president Hege Gjessing.

Ønske om å snu utviklingen

Legeforeningen har over tid sett en økt arbeidsbelastning i sykehus, en ensidig endret praksis av de avtalte arbeidstidsbestemmelsene, redusert innflytelse for tillitsvalgte og forverret lokalt samarbeid mange steder. Målet i årets hovedoppgjør har vært å snu denne utviklingen.

Spekter gikk inn i årets oppgjør med ønsker om vesentlige endringer. Blant annet utvidelse av dagarbeidstid for leger til 06.00 – 21.00, begrensninger i 20-timersregelen og fjerning av bestemmelsen om ambulerende tjeneste. I tillegg ønsket de å koble innføringen av faste stillinger for leger i spesialisering, til krav om utvidet dagarbeidstid.

Styrke lokal innflytelse

På bakgrunn av dette valgte Legeforeningen å trekke tilbake de vide unntakene fra arbeidsmiljøloven. Legeforeningens og Akademikernes mål var å styrke de lokale parters innflytelse og handlefrihet, herunder styrke tillitsvalgtes rolle lokalt. Som et bidrag til dette er partene enige om å anbefale inngåelse av lokale samarbeidsavtaler.

Årets forhandlingsresultat er et viktig skritt for å snu en uheldig utvikling i sykehusene. Resultatet var godt nok til at Legeforeningen valgte å prolongere unntakene fra arbeidsmiljøloven frem til neste hovedoppgjør. I perioden vil man løpende vurdere hvordan samarbeidet lokalt og sentralt utvikler seg, spesielt på hvordan arbeidstiden legges. Vi vil også vurdere effekten for samarbeidet lokalt av tryggere ansettelsesforhold for leger i spesialisering.

Overenskomstens del A2 og B-deler videreføres med blant annet følgende endringer:

Faste stillinger for leger i spesialisering

Faste stillinger vil implementeres snarest, og senest innen 01.07.15. Implementeringen vil skje gradvis, ved nyansettelser. Det innføres en ny kategori leger – legespesialist, som legges tett opp til overlegene. De vil få rett til utdanningspermisjon og kurs på linje med overlegegruppen. Legespesialist-kategorien er ment for en begrenset overgangsperiode, etter at legen er godkjent spesialist og før legen er ansatt i en stilling som overlege. Det er ikke anledning til å lyse ut stilling som legespesialist.

- Faste stillinger for leger i spesialisering  har vært en viktig og krevende sak for oss i mange år. Vi er fornøyde med å nå ha fått en løsning på dette, forteller Gjessing. Hun trekker i tillegg frem nye ordninger som innebærer bedre muligheter for kompetanseheving for overlegene.

Overleger og legespesialister får rett til permisjon med full lønn etter tjenesteplan i inntil 10 dager per år til kurs, kongresser og møter. Betydningen av en kontinuerlig kompetanseutvikling er også tydeliggjort i den nye innledningen til A2.

Skal se nærmere på arbeidstid

- Vi opprettholder dagarbeiderstatusen og viderefører retten til 20-timer i gjennomsnitt mellom 07-17. De gjeldende vernebestemmelsene prolongeres de neste to år. Det viktigste fremover blir å sikre at sykehusleger, som i utgangspunktet jobber svært mye og har de videste unntakene fra arbeidsmiljøloven i offentlig sektor, ivaretas på en god måte, slår Gjessing fast.

Det er avtalt formregler for inngåelse, endring og oppsigelse av tjenesteplaner med økt involvering av tillitsvalgte på alle trinn, og spesielt fokus på planlegging i perioder med lavere bemanning enn normalt.

Arbeidstid som ikke er vakt kan nå legges i perioden 07-18. Leger som ikke går i vakt kan i tillegg pålegges arbeid frem til klokken 19 inntil en gang pr måned.

Det nedsettes derfor et partssammensatt utvalg som skal kartlegge dagens arbeidstidsordninger, vurdere ulike modeller for arbeidstidsplanlegging og vurdere alle sider ved legers vaktordninger. Det forutsettes at utvalget henter inn data fra de ulike helseforetakene. Dette vil være et viktig grunnlag for Legeforeningens vurdering av hvorvidt unntaket fra arbeidsmiljøloven vil kunne videreføres ved neste hovedoppgjør.

Ny stillingskategori

Lønnsoppgjøret ble i sin helhet avtalt sentralt, og det vil derfor ikke bli lokale forhandlinger i årets oppgjør.

Med virkning fra 1. januar 2014 gis følgende generelle tillegg:

Medisinstudenter med lisens       kr 11.000

Turnusleger                                  kr 15.000

Leger i spesialisering kat. A         kr 18.000

Leger i spesialisering kat. B         kr 18.500

Leger i spesialisering kat. C         kr 19.000

Leger i spesialisering kat. D gis et generelt tillegg tilsvarende Leger i spesialisering kat. C.

Overleger                                      kr 27.500

Det innarbeides herved en ny stillingskategori:

Legespesialist       minimumslønn kr 630.000

Den lokale minimumslønnen for legespesialist skal minimum tilsvare minimumslønnen for Leger i spesialisering kat. D.

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.


Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy