Skip to main content

Ny medisinsk vurdering er skivebom

Pressemelding   •   mai 15, 2014 14:56 CEST

- Ny medisinsk vurdering etter 6 måneder er feil bruk av virkemidler i sykmeldingsarbeidet, sier Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen.

Den nye IA-avtalen ble inngått for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018 etter enighet mellom hovedorganisasjonene i arbeidslivet og regjeringen. 

I revidert statsbudsjett har regjeringen bevilget midler til oppfølging om veiledende normerte sykmeldingsperioder og ny medisinsk vurdering hos annen lege etter 6 måneders sykmelding.

Ett kontaktpunkt gir trygghet og faglig kvalitet

Regjeringens foreslåtte grense for hvor lenge fastlegen kan sykemelde, 6 måneder, er et tiltak som ikke vil bidra til å redusere sykefraværet. Legeforeningen mener fastlegens rolle blir enda viktigere ved lengre sykefravær. Dette bekreftes i SINTEF-evalueringen av forrige IA-avtale. Rapporten etterlyste spesifikt fastlegens rolle ved langvarige og kompliserte sykmeldingsforløp.

Den gjennomsnittlige behandlingsrelasjonen mellom fastlege og pasient er på nesten 8 år. Relasjonen gir unik kunnskap og erfaring om hver enkelt pasient sin sykdomshistorikk og totale helsesituasjon.

- En ny lege vil ved en ny medisinsk vurdering måtte bruke tid på å sette seg inn i pasientens situasjon. Legen som skal foreta en ny medisinsk vurdering vil mangle den solide bakgrunnskunnskapen etablert av fastlegen, sier Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen.

Legeforeningen mener ansvaret for oppfølging og behandling av pasienten kan bli uklart ved ny medisinsk vurdering etter 6 måneder, og at dette på sikt kan lede til en uthuling av fastlegeordningen.

- Forslaget om nye vurderinger uten medisinsk begrunnelse kan også føre til økte køer til spesialisthelsetjenesten. Samlet sett bekrefter våre bekymringer at det må utføres en grundig evaluering før en slik ordning innføres, slår Sollien fast.

Retten til individuell vurdering

Regjeringen foreslår å innføre veiledende, normerte sykmeldingsperioder og legger til grunn at legens beslutning i en slik prosess skal veie tyngst. Det iverksettes i denne forbindelse et utviklingsarbeid under ledelse av Helsedirektoratet.

I revidert budsjett står det følgende: "Det er viktig at anbefalingene i beslutningsstøttesystemet er i tråd med medisinsk fagkunnskap og er godt forankret blant gruppene som skal sykmelde (primært legene). Utviklingsarbeidet vil derfor bli gjennomført i samarbeid med medisinsk-faglig kompetanse". 

For Legeforeningen er det viktig at ideen bak normerte sykmeldingsperioder oppfyller grunnprinsippene for legenes sykmeldingsarbeid: Tilpasset oppfølging og tilrettelegging for aktivitet i dialog med pasienten. Det er avgjørende at legens vurdering veier tyngst og Legeforeningen mener det er bra at dette vektlegges det reviderte budsjettet.

- Det er positivt at regjeringen er tydelig på at de videre anbefalingene skal være godt forankret i fagmiljøene. Legeforeningen ønsker å være en konstruktiv bidragsyter i det videre arbeidet, sier Sollien.

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.


Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar