Skip to main content

Skal få fred fra byggearbeid i hekkeperioden

Pressemelding   •   apr 11, 2018 10:55 CEST

Wikimedia Commons_Foto Michael Gäbler.jpg

Multiconsult har på oppdrag fra Statnett utformet relevante minimumsavstander for fuglearter som er sårbare for forstyrrelser i hekkeperioden.

Det er ikke uvanlig at byggeprosjekter kommer i konflikt med hekkende fugl som er på myndighetenes oversikt over sårbare eller rødlistede arter. Myndighetene stiller som regel krav til at prosjektet tar hensyn til disse artene i sårbare perioder, men siden det ikke har foreligget en nasjonal retningslinje/veileder på dette området har ønskene fra ulike miljøorganisasjoner og kravene fra myndighetene ofte variert fra prosjekt til prosjekt, selv for samme art. 

Multiconsult har på oppdrag fra Statnett utarbeidet en retningslinje/veileder for hensyn til fuglearter som er sårbare for forstyrrelser i hekkeperioden. Dette vil gjøre det enklere for Statnett, eller andre aktører, å innarbeide hensyn til de aktuelle artene i sine prosjekter, samtidig som at man øker forutsigbarheten i planleggings- og gjennomføringsfasen ved at man får etablert en felles forståelse av hva som er nødvendig minimumsavstand / hensynssone for de ulike artene. 

Anbefalte hensynsoner for sårbare arter av fugl 

I notatet "Anbefalte hensynsoner for sårbare arter av fugl" beskriver Multiconsult aktuelle arter som det skal eller bør tas hensyn til og anbefalte minimumsavstander for ulike typer aktiviteter. Eksempler på aktiviteter er helikopter-/droneflygning og ferdsel til fots. Oversikten er basert på Norsk rødliste for arter, Miljødirektoratets oversikt over sensitive arter, foreliggende studier og ulike fagfolks vurderinger. Et notat som oppsummerer rapporten kan leses her. 

- Problemstillingen som tas opp er høyst relevant for mange typer prosjekter og ikke bare kraftledninger og andre nettanlegg. Rapporten beskriver relevante minimumsavstander eller buffersoner, og skal gjøre det enklere å gjennomføre anleggsarbeid samtidig som man tar nødvendige hensyn til hekkende fugl, sier en av rapportens forfattere, Kjetil Mork. 

Forslagene i rapporten baserer seg på eksisterende litteratur, samt innhenting av informasjon fra ornitologiske fagmiljøer i Norge. Rapporten er utarbeidet av Tor-Amund Røsberg og Kjetil Mork i Multiconsult. 

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.