Skip to main content

Sammenompsykiskhelse.no: Ungdom med ADHD kan ha store utfordringer

Nyhet   •   feb 22, 2016 07:00 CET

FOR HELSEJOURNALISTER

Konsentrasjonsproblemer og vanskeligheter med å organisere hverdagen er typiske problemer som tenåringer med ubehandlet ADHD sliter med. Vanlig er også angst, depresjon og søvnproblemer. Manglende impulskontroll kan gjøre dem også ekstra utsatte for ulykker, at de kan ha lettere for å havne i rus- eller kriminalitetsmiljøer, få kjønnssykdommer eller oppleve tidlig uønsket graviditet. 

- Uten behandling ser vi ofte at de som har ADHD vil streve med læreferdigheter gjennom manglende konsentrasjon og oppmerksomhet, det kan føre til lav selvfølelse og sosiale vansker, problemer med å overholde tidsfrister, men også en stor grad av kjedsomhet. Alle disse tingene kan føre til at ungdommen søker seg til andre miljøer enn skolen, miljøer der de kan oppleve større mestringsfølelse og økt selvfølelse. Rastløsheten og impulsiviteten kan gjøre at de handler uten å tenke seg om og har en spenningssøkende atferd, sier Angell Vestin, overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri ved Origosenteret i Svinndal, til Sammenompsykiskhelse.no.

Les mer om dette i informasjonsbilaget "Psykisk helse" som utgis med Dagbladet den 12. februar 2016, eller besøk Sammenompsykiskhelse.no og les saken der.

Lær mer om ADHD på www.infoomadhd.no

Fakta om ADHD

Forekomst
Sosial- og helsedirektoratet regner med at 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har ADHD.
- Et av kravene for å stille diagnosen ADHD er at symptomene må fremtre i en slik grad at det virker ødeleggende for skole eller arbeid.
- Man skal ha sett symptomene i barne- eller ungdomsalder, barn med ADHD avdekkes ofte i skolesituasjonen hvor det blir synlig at de sliter i visse situasjoner.
- Forekomsten av ADHD er relativt likt fordelt mellom kjønnene, men er ofte underdiagnostisert hos kvinner.

Symptomer
De vanligste symptomene er problemer med oppmerksomhetssvikt og/eller hyperaktivitet. De fleste har en kombinasjon av både oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet.
- Mange har en indre uro eller opplever at aktivitetsnivået ofte er større enn hos andre i samme situasjon.
- Symptomene gir seg ofte utslag i vanskeligheter med å høre etter, følge instruksjoner, organisere seg og arbeide konsentrert.

Behandling og tilrettelegging
Det vanligste er medikamentell behandling hvor det hovedsakelig benyttes enten metylfenidat eller dextroamfetamin som virkestoff.
- Flere ulike preparater er tilgjengelig, og det vil komme flere typer i løpet av året.
- Mange med ADHD vil klare seg godt uten medikamentell behandling, men da kreves det gjerne god tilrettelegging hjemme og på skolen. Det kan for eksempel være assistent på skolen, men også forutsigbarhet i hverdagen og en god og trygg struktur virker positivt inn på barn og unge med ADHD.

Referanse: Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus

NO/C-APROM/LDX/16/0007