Skip to main content

Mye farlig sykling gjennom anleggsområdene

Pressemelding   •   apr 10, 2019 20:29 CEST

I Grefsenveien mellom Storo og Disen utføres det vann- og avløpsarbeider flere meter under bakken. Sporveien ber syklister vise aktsomhet når de sykler gjennom anleggsområdet.

Sporveien oppfordrer syklister om å vise aktsomhet når de sykler gjennom de travle anleggsområdene som nå finnes i byen. Blant annet har det på anleggsstrekningen mellom Disen og ned til Storokrysset vært flere nestenulykker de siste ukene der enkelte syklister har vært nær å kollidere med anleggsmaskinene.

Nå som snøen er borte, velger mange sykkel fremfor buss eller bil. Kommunikasjonsansvarlig for Grefsenveien-prosjektet mellom Storo og Disen, Sven Øvergaard i Sporveien, sier de har merket en markant økning i antallet syklister de siste ukene.

– Det er flott at så mange velger å sykle. Det er sunt, bra for miljøet og ikke minst bidrar det til å redusere biltrafikken på de allerede pressede veiene. Det som er mindre bra, er den store farten mange syklister holder nedover anleggsområdet, sier Sven Øvergaard.

Én havnet innenfor anleggsgjerdet
I løpet av de siste par ukene har det vært flere tilløp til farlige hendelser. Et par syklister har vært nære å treffe anleggsmaskinene, og lastebiler har vært nødt til å bråbremse for å unngå å treffe syklister som plutselig dukker opp. I ett tilfelle forvillet en syklist seg innenfor anleggsgjerdet der det nå er en nær fire meter dyp anleggsgrøft. 

– Det er tydelig at mange syklister ikke helt forstår hvor farlig det er å holde høy fart i anleggsområder og hvor viktig det er å plassere seg riktig og sørge for å bli sett, sier Øvergaard.

Trafikken i Grefsenveien er uforutsigbar
Entreprenøren i Grefsenveien-prosjektet mellom Storo og Disen har vakter som passer på når anleggsbiler og -maskiner må rygge i anleggsområdet, men det er ingen «normal» trafikkavvikling i Grefsenveien i dag. Trafikken forbi anleggsområdet mellom Storo og Disen er enveiskjørt. Det samme gjelder strekningen i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass, der Sporveien også utfører oppgraderingsarbeider. Det er mye anleggstrafikk på langs og på kryss, og trafikkbildet er relativt uforutsigbart – enten du er gående, bilist eller syklist. Det er store busser og anleggsmaskiner som manøvrerer ved anlegget og for disse sjåførene er det en del større blindsoner.

For å unngå ulykker kommer Sporveien med en sterk anmodning:

 • Sykle gjerne i åpne traseer som bussene bruker, men vær synlig, hold god avstand til kjøretøy og vær spesielt oppmerksom på at anleggsmaskinene opptrer mer uforutsigbart enn vanlig trafikk.
 • Hold lav fart forbi hele anleggsområdet. Spesielt i nærheten av busser, anleggsmaskiner eller lastebiler som frakter ut masse.
 • Det anbefales å gå av sykkelen når man kommer til veikryss og heller trille sykkelen over krysset.
 • Vurder om det er mer hensiktsmessig å sykle utenom anleggsområdene, og i stedet velge andre veier.

– Når det gjelder prosjektet mellom Storo og Disen, så ser prosjektet på ulike tiltak som kan bøte på situasjonen, men ideelt blir det uansett ikke i dette trange anleggsområdet så lenge byggearbeidene pågår, avslutter Øvergaard.

Del av Trikkeprogrammet
Prosjekt Grefsenveien er et av flere store og små infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet. Andre store gateopprustningsprosjekter er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017 og Tinghuset–Tullins gate som er planlagt ferdig i 2019. Bispegata og Majorstuen skal ferdigstilles i 2020, og Storgata og Thorvald Meyers gate er planlagt ferdig oppgradert i 2021.

Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet (parkering og vedlikehold).

Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og selskapene Ruter AS og Oslo Vognselskap AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Les mer om Trikkeprogrammet på www.fremtidensbyreise.no.


For mer informasjon, kontakt:

Sven Øvergaard
kommunikasjonsansvarlig for Grefsenveien-prosjektet mellom Storo og Disen
E-post: sven.overgaard@sporveien.com
Mobil: 900 96 246

FAKTA OM TRIKKEPROGRAMMET

 • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet. Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og utvikling av trikkebaser (parkering og vedlikehold).
 • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
 • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten,
  Ruter og Oslo Vognselskap.
 • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
 • Som del av Trikkeprogrammet ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger (Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur) som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
 • I baseprosjektet er det planlagt utvidelse og oppgradering av trikkeverkstedet på Grefsen og økt parkeringskapasitet for trikk på Holtet trikkebase.
 • De nye trikkene er planlagt levert fra og med 2020. Målet er at alle trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.
 • Sporveien, Ruter og Oslo Vognselskap samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase.
 • Sporveien og Ruter samarbeider om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.
 • Fremtidens byreise er begrepet som forteller hva Trikkeprogrammet skal gi Oslo: 87 nye, moderne trikker, fornyet infrastruktur og gateopprustning, og oppgraderte trikkebaser. Gjennom Trikkeprogrammet skapes Fremtidens byreise – les mer på www.fremtidensbyreise.no.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført om lag 267 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.