Skip to main content

Nå blir det nye bomanlegg på forstadsbanene

Pressemelding   •   apr 09, 2019 12:30 CEST

Sollerud og Lilleaker planoverganger er først i køen når bomprosjektet går i gang på Lilleakerbanen i begynnelsen av april.

Sporveien oppgraderer planovergangene på forstadsbanene for å øke sikkerheten og forbedre fremkommeligheten for trikken, gående, syklende og bilister.

Trikkenettet består i dag av 16 planoverganger som er sikret med bomanlegg. Trikk i bygater reguleres av veitrafikkloven, mens forstadsbaner reguleres av jernbaneloven. På forstadsbaner må sikkerhetstiltak, inkludert bomanlegg, utformes slik at de er innenfor det statlige regelverket knyttet til jernbaneloven. Bomanleggene er ikke lenger tilpasset dagens trikkedrift og har hatt en negativ feilutvikling. Sporveien gleder seg til å få nye bomanlegg på plass på Lilleakerbanen og Ekebergbanen.

- Bedre teknologi er tatt i bruk for å ivareta sikkerheten i og ved planovergangene. De nye bomanleggene skal sørge for trygg ferdsel for alle veifarende, det vil si gående, syklende, bilister og trikken, forteller kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud.

- Vi har allerede etablert to nye bomanlegg ved stasjonene Harbitzalléen og Sportsplassen og har høstet gode erfaringer derfra når vi nå går i gang med resterende planoverganger, legger han til.

Mer lukkede anlegg

For deg som gående, syklende eller kjørende vil endringen medføre at anlegget vil reagere raskere og at de blir vesentlig mer driftssikre enn dagens anlegg. Det vil ikke lenger være mulig å passere planovergangene når bommen er nede. Dette gjøres for å øke sikkerheten, møte kravene i jernbaneloven og øke fremkommeligheten for trikken.

Lydanlegg tilpasset de med nedsatt funksjonsevne

Alle planoverganger utstyres med lyd- og lyssignaler for varsling til gående, syklende og kjørende. Lydsignalene skal også ivareta sikkerheten for de med nedsatt funksjonsevne. Det benyttes flere høyttalere enn i dag på hvert anlegg, slik at lyden fra bomanleggene ikke er høyere enn nødvendig for å tilfredsstille kravet til sikker passasje og universell utforming.

Trikken går som normalt

Arbeidene vil foregå på dagtid med full drift på begge spor. Det vil ta ca. to måneder fra et anlegg settes ut av drift til nytt anlegg er i bruk. Til tider vil flere anlegg være under oppgradering samtidig. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av november 2019.

Når prosjektet er ferdig vil Sporveien få en forbedret driftssituasjon uten bomanlegg som ofte er ute av drift ­- med tryggere planoverganger for alle.

Her blir det nye bomanlegg:

Lilleakerbanen

Sollerud, Lilleaker, Hoff, Adventveien og Abbedisvingen (privat), Bekkefaret (Ullern), Holgerslystveien og Bestum skolevei, og Nedre Skøyenvei.

Bomanlegget på Harbitzalléen er oppgradert.

Ekebergbanen

Sørlistien, Seterliveien (Bråten), Kastellbakken, Kastellveien

Bomanlegget på Sportsplassen er oppgradert.

Planovergangen ved Ekebergparken er satt på «vent» i påvente av avklaring i Kongsveien.

Mer informasjon

Beboere bes benytte e-post nabokontakt@sporveien.com

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført om lag 267 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.