Skip to main content

Nå stenges øvre del av Bogstadveien for biltrafikk

Pressemelding   •   feb 04, 2019 15:55 CET

I forbindelse med anleggsstart for prosjekt Majorstuen i Trikkeprogrammet, blir øvre del av Bogstadveien mellom Kirkeveien og Sorgenfrigata stengt for biltrafikk fra og med natt til tirsdag 5. februar. Bilister må etter dette velge alternativ kjørerute og trikken har allerede fått endret kjøremønster.

I tillegg til stengningen av den øvre delen av Bogstadveien, stenges Jacob Aalls gate og Neuberggata for gjennomkjøringstrafikk for biler mellom Majorstuveien og Bogstadveien. Fotgjengere kan fortsatt bruke gatene som vanlig.

Konsekvenser for trikken
Stengningen og oppgraderingsarbeidene påvirker trikkesporet i Bogstadveien mellom Kirkeveien og Sorgenfrigata. For trikken betyr dette at snumuligheten på Majorstuen forsvinner. Vogner som kommer opp Bogstadveien og Valkyriegata må fortsette ned mot Frogner og motsatt. I første fase av prosjektet påvirkes kun 19-trikken av stengningen. For ruteinformasjon, se Ruter.no eller bruk RuterReise-appen.

Omfanget av arbeidene
Anleggsarbeidet skal utbedre infrastruktur og sikre bedre fremkommelighet og sikkerhet for trikken ved å legge nytt trikkespor, nytt vendespor og oppgradert kontaktledningsanlegg. Bogstadveien får nye holdeplasser og oppgradert standard, og i tillegg skal Vann- og avløpsetaten skifte ut over 100 år gamle rør i Bogstadveien og gjennom krysset ved Kirkeveien og Sorgenfrigata. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2020.

Når byggeprosjektet er ferdig, vil trikken få en forbedret driftssituasjon med redusert behov for stopp i trafikken grunnet slitte og gamle spor, sprekker i asfalt og så videre.

Sporveien er byggherre for prosjekt Majorstuen og ansvarlig for gjennomføringen, i samarbeid med Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten.

Byggearbeidene er delt i tre faser
Første fase av Majorstuen-prosjektet varer frem til oktober 2019. Deretter planlegger Sporveien en vinterpause, der Bogstadveien vil bli åpnet for biltrafikk. Andre fase av prosjektet starter fra mai 2020, og da vil kryssene mot Kirkeveien og Valkyriegata bli påvirket. De mest kritiske delene av arbeidet legges til skoleferien 2020 for å påvirke færrest mulig. I siste fase tre av prosjektet høsten 2020 vil også Valkyriegata bli stengt for biltrafikk.


Gult område viser den delen av Bogstadveien som skal oppgraderes i fase 1, med varighet fra februar til oktober 2019. Fase 2 er markert med blå farge og grønt felt viser hvor byggearbeidene foregår i fase 3.

Del av Trikkeprogrammet
Prosjekt Majorstuen er et av flere store og små infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet. Andre store gateopprustningsprosjekter er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017, Tinghuset–Tullins gate som er planlagt ferdig i 2019, Bispegata og Grefsenveien som skal ferdigstilles i 2020, og Storgata og Thorvald Meyers gate som er planlagt ferdig i 2021.

Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet (parkering og vedlikehold).

Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og selskapene Ruter AS og Oslo Vognselskap AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Les mer om Trikkeprogrammet på Fremtidensbyreise.no. Her ligger også prosjektsiden for Majorstuen med all informasjon om fremdrift og bakgrunn for prosjektet, kart over anleggsområdet og kollektivtraseen, spørsmål og svar om prosjektet med mer.

FAKTA OM TRIKKEPROGRAMMET

  • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.
  • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
  • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.
  • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
  • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
  • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
  • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
  • De nye trikkene er planlagt levert for testing i Oslo fra og med 2020.
  • Sporveien, Ruter og Oslo Vognselskap samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase.
  • Sporveien og Ruter samarbeider om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.

MER INFORMASJON

Reise- og trafikantinformasjon:
Se Ruter.no eller bruk RuterReise-appen.

 • Ruters kundesenter: Tlf. 22 05 70 70 (vanlig takst) eller tlf. 177 (egne takster).
 • Pressehenvendelser Ruter: presse@ruter.no eller 400 01 518

Om prosjekt Majorstuen:
Beboere bes benytte e-post: nabokontakt@sporveien.com (merk e-posten «Majorstuen»)

Se prosjektsiden for Majorstuen på nettsiden Fremtidensbyreise.no Der ligger all informasjon om fremdrift og bakgrunn for prosjektet, kart over anleggsområdet og kollektivtraseen, spørsmål og svar om prosjektet m.m.

For ytterligere spørsmål:
Kommunikasjonsrådgiver Kristin Spiers i Sporveien, e-post: kristin.spiers@sporveien.com, tlf.: 48 39 49 10.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført om lag 267 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.