Skip to main content

Ny milepæl for Trikkeprogrammet

Pressemelding   •   aug 11, 2017 12:10 CEST

De gamle trikkene vil kjøre i Oslogatene frem til alle nye trikker er levert.

Mandag 14. august starter arbeidene med å oppgradere trikkeskinner og fortau i Tullins gate. Strekningen er en del av prosjektet Tinghuset–Tullins gate, som skal totalrehabiliteres før nye lavgulvtrikker blir levert fra 2020.

Bystyret i Oslo kommune har vedtatt at Sporveien skal kjøpe 87 nye trikker til hovedstaden. Arbeidene i Tullins gate er en del av Trikkeprogrammet, som i tillegg til selve trikke-innkjøpet, består av over 30 små og store gravearbeider i Oslogatene. Arbeidene gjennomføres for å legge forholdene til rette for de nye trikkene. I tillegg skal flere sentrale gater og byrom oppgraderes og fornyes, og enkelte steder skal det graves ekstra dypt for å skifte vann- og avløpsrør.

Omfattende opprustning
Strekningen Tinghuset–Tullins gate går fra Holbergs plass og Tullins gate, via Tullinløkka og videre frem til Tinghuset og Professor Aschehougs plass. Her skal både gatemiljøet og trikkeskinnene oppgraderes og det skal skiftes vann- og avløpsrør.

 • Fase 1 starter i Tullins gate og pågår frem til våren 2018.
 • Deretter jobber man seg videre inn i Kristian Augusts gate, forbi Tullinløkka og frem til Pilestredet og Professor Aschehougs plass.
 • Trikketraseen og trikkeskinnene blir oppgradert på hele strekningen.
 • C.J. Hambros plass utenfor Tinghuset blir fornyet med granittstein og nye trikkestolper.
 • Det skal legges nye vann- og avløpsrør på deler av strekningen og det blir omfattende vann- og avløpsarbeider i Rosenkrantz gate.
 • Prosjektet Tinghuset–Tullins gate er planlagt ferdigstilt innen 2020.

Buss for trikk
Gravearbeidene gjør at strekningen stenges for trikketrafikk fra og med 14. august og frem til våren 2018. I denne perioden bygges det et midlertidig trikkespor mellom Tullinløkka og Grensen som går i Kristian IVs gate.

Inntil dette midlertidige trikkesporet står ferdig, settes det opp buss for trikk for de reisende mellom Jernbanetorget og Holbergs plass. Se Ruter.no for detaljert informasjon om avvikstrafikken.

Trikkeprogram på skinner
Tinghuset–Tullins gate er det første store infrastrukturprosjektet som starter opp etter at Prinsens gate åpnet for toveis trikketrafikk i februar i år. I tiden fremover skal flere prosjekter starte som følge av Trikkeprogrammet, og så langt går gjennomføringen som planlagt.

Sporveien leder Trikkeprogrammet og samarbeider med Bymiljøetaten, Oslo Vognselskap, Ruter og Vann- og avløpsetaten om gjennomføringen og koordineringen av de ulike prosjektene. For å sikre en god gjennomføring av alle oppgraderingene Oslo har behov for, er det laget en Samlet plan med infrastrukturprosjekter som blant annet omfatter strekningen Tinghuset–Tullins gate. Det er Bymiljøetaten som er byggherre på strekningen og arbeidet foregår i nært samarbeid med Sporveien.

Fakta om Trikkeprogrammet

 • I 2013 vedtok bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
 • Oslo kommune ga Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet i 2015 og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.
 • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
 • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
 • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
 • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en Samlet plan som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten skal koordinere og samkjøre sine respektive oppgraderingsplaner og gravearbeider.
 • Det legges til rette for at de nye trikkene leveres for testkjøring fra og med 2020. Målet er at alle nye trikker er på plass i Oslos gater i løpet av 2024.


For mer informasjon om Trikkeprogrammet og innkjøp av nye trikker:

 • Kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, tlf. 908 56 044
 • Kommunikasjonsrådgiver for Trikkeprogrammet i Sporveien, Tone S. Tuhus, tlf. 916 46 284

For mer informasjon om Tinghuset-Tullins gate-prosjektet:

 • Prosjektleder i Bymiljøetaten, Ida Øvren, tlf. 951 31 051.
 • Assisterende prosjektleder i Bymiljøetaten, Petter Eide, tlf. 922 28 595.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3600 ansatte og omsetter årlig for 4,5 milliarder kroner. Sporveien eier, forvalter, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.