Skip to main content

Oljelekkasje fra Sporveiens anlegg på Ryen i Oslo 30 mai 2018

Pressemelding   •   jul 02, 2018 12:02 CEST

Det er gjennomført et omfattende arbeid for å fjerne forurensende masser på Ryen verksted i etterkant av utslippet. Disse er sendt til deponi.


(Oslo 2.juli 2018) Oljelekkasjen skjedde i forbindelse med sanering og tømming av oljetankene på anlegget. Miljødirektoratet har foretatt en inspeksjon på anlegget og Sporveien er orientert om at direktoratet fredag 29. juni anmeldte forholdet til politiet.

  • -Vi er svært lei oss for den alvorlige hendelsen, sier konserndirektør for infrastrukturi Sporveien Per Magne Mathisen. Det er en hendelse som ikke skulle ha skjedd og all vår kraft har vært lagt i å få samlet opp mest mulig av fyringsoljen som rant ut samt rense forurenset masse. Vi tar også tilsynsrapporten i fra Miljødirektoratet svært alvorlig, men det er forhold i den midlertidige rapporten det er nødvendig å kommentere ovenfor Miljødirektoratet innen fristen på 14 dager.

Sanering av oljetanker som ikke ble brukt lenger på Ryen-anlegget

Sporveien skulle tømme og ta bort tre oljetanker med fyringsolje som et ledd i å avskaffe all fyring med fossilt brennstoff fra 2020. Det var under tømming av en tank at den alvorlige hendelsen skjedde og olje rant ut i grunnen. En svært omfattende oppryddings aksjon mot akuttforurensing ble umiddelbart etablert under ledelse fra Oslo brann- og redningsetat.

En ny samlet oversikt viser at det var om lag 28 000 liter fyringsolje som lakk ut under tømming av tanken, hvorav ca. 80 % er bekreftet hentet opp med hjelp av tankbiler og oljeutskillere. Store deler av den resterende oljen er enten gravd opp i massene rundt lekkasjestedet, sugd opp av lenser eller fordampet. I tillegg vil det være en del olje som fordampet i løpet av de to/tre første dagene etter utslippet. Sporveien er glad for at oppryddingsarbeidet har vært såpass effektivt i et godt samarbeid blant annet berørte kommunale etater.

Sporveien ser svært alvorlig på situasjonen og har fra første dag lagt alt til rette for politiets etterforskning og stilt alle nødvendige ressurser til disposisjon. Miljødirektoratets anmeldelse baserer seg på en inspeksjon på Sporveiens verksted på Ryen 12.juni 2018. I den midlertidige rapporten fra Miljødirektoratet er det påpekt fire avvik. Ett i forhold til selve utslippet og tre basert på Tankforskriften og Internkontrollforskriften. Sporveien fikk oversendt rapporten 28.juni med en svarfrist på 14 dager. Sporveien vil sende et utfyllende svar til Miljødirektoratet innen fristen. Sporveien påpeker imidlertid allerede nå overfor direktoratet at Sporveiens Infrastrukturenhet siden 2007 har hatt et styringssystem for drift og vedlikehold av infrastruktur som er godkjent og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.

Etter den alvorlige hendelsen har Sporveien gjort et omfattende arbeid for å hente opp fyringsoljen som rant ut samt tiltak for å rense områder som har blitt utsatt for fyringsolje. Rambøll er engasjert for å sikre prøver fra forurenset masse og Norges Geotekniske Institutt (NGI) ble tidlig engasjert for å ta prøver for å kartlegge vannet fra Ryen verksted som renner i overvannskummene ned til Alnaelva og videre ved utløpet til fjorden. Det er ikke observert fri fase olje (olje som flyter opp) i kummer ved Ryen base eller ved utløpet til Alnaelva i forbindelse med NGIs feltarbeid.

Etterarbeidet etter den alvorlige hendelsen vil fortsette og lensene som er lagt ut ved utløpet av Alnaelva til Oslofjorden blir liggende inntil videre som et sikkerhetstiltak. 

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført om lag 267 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.