Covid-19: arbetsrätt, dataskydd & force majeure

Nyhet -

Covid-19: arbetsrätt, dataskydd & force majeure

Hur påverkas din verksamhet legalt av utbrottet av coronaviruset och sjukdomen Covid-19?

Många viktiga juridiska frågor aktualiseras kring viruset och dess konsekvenser. Hur informerar man om en anställd som blivit smittad med hänsyn till GDPR, vad gäller angående tvungen och frivillig karantän, hur ser man på leveransproblem och när kan man åberopa force majeure?

12 viktiga punkter att tänka på

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar: Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och har en skyldighet att förebygga att de anställda utsätts för ohälsa. Arbetsgivaren ska (i) hålla sig uppdaterad om riskerna med coronaviruset, (ii) undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon anställd i arbetet drabbas av smitta och/eller oro för smitta, (iii) vidta de åtgärder som behövs för att förebygga riskerna, (iv) kontrollera och utvärdera de vidtagna åtgärderna, och (v) löpande hålla personal informerad om arbetsmiljöarbetet och de åtgärder som vidtas.

Arbetstagarens arbetsmiljöansvar: Alla arbetstagare har ett ansvar att medverka till en god arbetsmiljö och följa de instruktioner arbetsgivaren sätter upp på arbetsplatsen för att motverka smitta och/eller oro för smitta.

Arbetsgivares arbetsledningsrätt: Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Arbetsledningsrätten begränsas dock av arbetsmiljöansvaret.

Arbetsgivares arbetsledningsrätt: Arbetsgivaren kan bestämma att anställd ska arbeta hemifrån. Då utgår lön.

Arbetsgivares arbetsledningsrätt: Anställd kan inte ensidigt bestämma sig för att arbeta hemifrån på grund av rädsla för att bli smittad.

Arbetsgivares arbetsledningsrätt: Arbetsgivaren bestämmer om anställd ska åka på tjänsteresa om resor normalt sett ligger inom arbetsskyldigheten. Samtidigt får inte arbetsgivaren utsätta sina medarbetare för fara så en vägran får bedömas i det enskilda fallet.

GDPR: Arbetsgivaren får behandla personuppgifter bland annat om det är nödvändigt för att utföra arbetsrättsliga rättigheter och uppfylla arbetsrättsliga skyldigheter. Arbetsgivaren har därmed stora möjligheter att behandla personuppgifter om de anställda med anledning av coronaviruset.

GDPR: Behandla så lite personuppgifter som möjligt. Fundera över om det kan vara tillräckligt att generell information kommuniceras utan att enskilda medarbetare pekas ut.

GDPR: Skicka inte uppgifter om hälsa i e-post.

Force majeure: Granska ert avtal och se om det finns en klausul om force majeure, vilken jurisdiktion och vilket lands lag som gäller. Finns det ingen force majeure-klausul? Se då om exempelvis kontrollansvaret i köplagen kan bli tillämpligt.

Force majeure: Huruvida coronaviruset kvalificeras som force majeure beror på det exakta orsakssambandet mellan coronaviruset och leveransproblemet/förseningen och får bedömas från fall till fall.

Force majeure: Utrön om det finns något annat ni kan göra för att uppfylla avtalsförpliktelsen i fråga – vad ligger inom ert kontrollansvar? Kan ni exempelvis skaffa en ny underleverantör eller finns det någon annan workaround på hindret? Var beredd på att börja prestera igen så snart hindret att prestera inte längre föreligger.

I detta webinar förklarar våra jurister mer ingående vilka arbetsrättsliga och dataskyddsrättsliga frågor som är viktiga att tänka på, samt hur klausuler om force majeure kommer att tillämpas.

Ämnen

Taggar

Regioner


Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt 195 medarbetare, varav fler än 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål. 

Presskontakt

Stefan Erhag

Stefan Erhag

Presskontakt Executive Partner +46 709 25 25 48
Frida Rydin

Frida Rydin

Presskontakt Vice VD +46 709 25 25 07