Skip to main content

77 procent av Alvesta kommuns medarbetare är nöjda

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 15:00 CET

Så kan man enkelt sammanfatta resultatet av den medarbetarundersökning som under hösten genomfördes bland Alvesta kommuns medarbetare.

Undersökningen genomfördes av företaget SKOP under perioden 2 november till 30 december 2009 och totalt tillfrågades 1 467 medarbetare via e-post eller brev. Av dessa besvarade 86 procent, eller 1 256 personer enkäten.

Motsvarande undersökning genomfördes hösten 2007.

 

Ett av de mått som används i medarbetarundersökningen är NMI, Nöjd Medarbetar-index. Detta varierar mellan 0 och 100 där 0 är mest missnöjd och 100 är mest nöjd. NMI bygger på fyra delfrågor i undersökningen vars svarsresultat vägs samman till ett sammanfattande NMI.

I 2009 års undersökning är NMI 68. Motsvarande resultat i 2007 års undersökning var 69.

Det NMI som undersökningen bland Alvesta kommuns medarbetare resulterat i kan jämföras med de NMI som SKOP genom olika undersökningar fått fram för andra grupper i Sverige. Alvesta kommuns NMI på 68 är lika med genomsnittet för samtliga kommun- och landstingsanställda i Sverige. NMI för alla anställda utanför storstäderna är 69, och för alla anställda i Sverige är resultatet också 69.

 

I medarbetarundersökningen har SKOP också tagit fram ett lojalitetsindex där man vägt samman två frågor från undersökningen – dels om medarbetaren kan rekommendera sin arbetsplats till andra, dels om man funderar på att byta arbetsgivare. Lojalitetsindex för Alvesta kommun hamnar på 74 vilket dels är två enheter bättre än vid mätningen 2007, dels något högre än genomsnittet för alla anställda i Sverige.

 

Kommunchefen Eric Rydén kommenterar resultatet av medarbetarundersökningen så här:

 

”- Jag upplever att det övergripande resultatet visar att Alvesta kommun står sig väl som arbetsplats i jämförelse med andra arbetsplatser. Även om vårt NMI sjunkit med en enhet finns det många delområden där vi förbättrat våra resultat jämfört med undersökningen 2007. Ett av dessa handlar förekomsten av trakasserier och diskriminering. Ett annat område där vi ser påtagliga förbättringar är medarbetarnas omdöme om ledarskap och om närmaste chef. I båda dessa exempel kan man se att det förbättringsarbete som inleddes efter den förra medarbetarundersökningen gett resultat.”

 

För närvarande finns resultatet av medarbetarundersökningen på övergripande kommunnivå, och på förvaltningsnivå. I sammanhanget skall noteras att det inte går att göra någon jämförelse med 2007 års resultat vad avser förvaltningarna eftersom organisationen sedan dess förändrats.

 

”- I det fortsatta arbetet med att förbättra vår arbetsmiljö är givetvis medarbetarundersökningen ett viktigt underlag”, fortsätter Eric Rydén. ”- Det är också naturligt att detta förbättringsarbete integreras med arbetet kring en gemensam värdegrund.”

 

För ytterligare information, kontakta:

 

Eric Rydén, kommunchef

Tel. 0472-150 20. E-post: eric.ryden@alvesta.se

 

Monica Ranstad, personalchef

Tel. 0472-152 19. E-post: monica.ranstad@alvesta.se

 

Annika Roos Jansson, personalsekreterare

Tel. 0472-155 08. E-post: annika.roos.jansson@alvesta.se

 

 

 

Bilaga: Medarbetarenkätens resultat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy