Skip to main content

Beviljats medel för en bättre skola

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 12:28 CET

De beviljade medlen kommer från "samverkan för bästa skola" som är ett uppdrag åt Skolverket från Regeringen, att i dialog med de ansvariga för skolan i kommunerna, genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor (regeringsbeslut U2015/3357/S).

– Det är en stor satsning vi får möjlighet att göra genom statlig finansiering. Vi utvecklar områden och kvalitéer som är framgångsfaktorer enligt skolforskning. Jag tror starkt på denna insats och att den kommer att leda till förbättrad måluppfyllelse inom utbildningsverksamheten i Alvesta kommun, säger Carsten Wulf, förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen.

Den 28 januari 2016 beslutade Skolverket att inleda samverkan med Alvesta kommun med fokus på huvudman för utbildningsförvaltningen, Hagaskolan och Grönkullaskolan. Alvesta kommun har gjort en nulägesbedömning av sin verksamhet och utifrån denna tagit fram åtgärdsplaner som preciserar de insatser som enligt Alvesta kommun behöver genomföras för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten. Skolverket har därefter gjort sin bedömning och utgått från vilka insatser som förväntas leda till detta, likaså har Skolverket beaktat vilka insatser som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Skolverket har den 31 oktober 2016 beslutat att insatser ska genomföras inom följande områden, vilka är samtliga insatser som har önskats från kommunen

Systematiskt kvalitetsarbete – en integrerad utbildning i pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete ska genomföras i samverkan med Linnéuniversitetet. Medverkar på utbildningen gör representanter från huvudmannen, representanter från centrala barn- och elevhälsan, samt skolledning och annan utsedd personal från Hagaskolan respektive Grönkullaskolan.

Huvudmannen ska också ha en projektledare/koordinator med ansvar att hålla ihop insatserna och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom kommunen genom att dokumentera, sprida och utvärdera insatserna som genomförs.

Undervisningens kvalitet – tillsättning av förstelärare samt en skräddarsydd utbildning av förstelärare i samverkan med Linnéuniversitetet. Syftet med utbildningen är att stärka förstelärarnas kunskaper om lärande, utvärdering och analys för att kunna leda utvecklingsprocesser samt erhålla verktyg och strategier för att utveckla undervisningspraktiken.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – utbildning med fokus på språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet i samarbete med Linnéuniversitet. Utbildningen genomförs för all undervisande personal samt skolledning på Grönkullaskolan.

Specialpedagogisk kompetens – fortbildning i specialpedagogik för lärare, speciallärare, specialpedagog och skolledning på Hagaskolan.

– De beviljade medlen på 2 977 000 kronor medför en satsning på att höja kunskapsresultaten och likvärdigheten vid i första hand två av våra skolor, säger Lars-Olof Petersson, ordförande i Utbildningsnämnden.

Insatserna ska genomföras under perioden 2016-10-31 – 2018-06-29. Beviljat medel för genomförandet är under samma period. Insatserna sker till stor del i samverkan med Linnéuniversitetet.

Mer information:
Regeringskansliets information om uppdraget bästa skola http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/06/uppdrag-om-samverkan-for-basta-skola/

Kontaktinformation:
Carsten Wulf, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, tfn 0472 - 151 40 
Jonas Tenje, kommunikatör, tfn 0731 - 41 22 05

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.