Skip to main content

Ny tillsyn av små avlopp påbörjas

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 10:46 CET

I Alvesta kommun finns ett stort antal små avlopp, eller så kallade enskilda avlopp. Mellan åren 2006-2015 har 2 762 inventerats, vilket är i stort sett alla. 75 procent av de inventerade avloppen har underkänts och ska följas upp. Nu påbörjas en ny fas med en kontinuerlig tillsyn av de inventerade avloppen.

– Under 2017 kommer vi att genomföra tillsyn av små avlopp som ännu inte besökts eller inventerats tidigare, eller avlopp där avvikelser tidigare har noterats, säger Andreas Andersson, miljöhandläggare.

Totalt berörs cirka 220 fastigheter i hela kommunen. De fastighetsägare som berörs av tillsynen, kommer i dagarna att få ett utskick från kommunen om detta.

Tillsyn av avlopp måste ske enligt 26 kapitlet, 1 paragrafen i miljöbalken. Miljöbalken är den del av vår lagstiftning som innehåller våra miljölagar. Enligt miljöbalkens 26:e kapitel ska tillsyn ske, för att kontrollera att gällande tillstånd och lagstiftning av miljöfarliga verksamheter följs. Detta innefattar även små avloppsanläggningar enligt MB 9:e kapitlet, 1-2 paragrafen.

– Dåliga avlopp innebär en miljö- och hälsorisk och det är därför viktigt att vi försöker höja vår lägstanivå för standarden på våra avlopp.

Vad som är ett godtagbart avlopp regleras i miljöbalken. Enligt miljöbalken får avloppsvatten endast avledas eller renas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Anläggningen bör även vara anlagd enligt Naturvårdsverkets/Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd. Eftersom varje avloppsanläggning bedöms individuellt kan det dock förekomma avvikelser från de generella kraven.

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen Enligt miljöbalkens 27:e kapitel (27:1 § pkt 1) har tillsynsmyndigheten rätt att ta ut avgift för den tillsyn som görs utifrån miljöbalkens tillämpningsområde. För dessa tillsynsärenden tas en timavgift ut, som för närvarande ligger på 881 kr/timme.

Mer information om små avlopp, avgifter, tillsyn, samt riktlinjerna i sin helhet, hittar du på Alvesta kommuns webbplats www.alvesta.se. Du kan även ringa till FSP Bygg & Miljö på 0472-150 00 eller skicka e-post till; samhallsplanering@alvesta.se.

Kontaktinformation:
Andreas Andersson, miljöhandläggare, tfn: 0472 - 152 54
Jonas Tenje, kommunikatör, tfn: 0472 - 151 92

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy