Repatha minskar risken för hjärt-kärlsjukdom även hos patienter med nedsatt njurfunktion

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 10:34 CET

Repatha (evolocumab) sänker kraftfullt LDL-kolesterolet hos patienter med lätt till måttlig kronisk njursvikt, och minskar därmed risken för hjärtinfarkt och stroke. Det visar resultaten av en subgruppsanalys som i helgen presenterats på American Society of Nephrology ́s (ASN) årliga njurvecka, i San Diego, USA

Blincyto godkänt för behandling av ALL – akut lymfatisk leukemi hos barn

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 08:27 CEST

EU-kommissionen godkänner Blincyto för behandling av recidiverande eller refraktär B-ALL hos barn från ett års ålder. – När barn får återfall efter att ha genomgått de mest krävande behandlingar med cellgifter eller stamcellstransplantation är det oerhört värdefullt att kunna erbjuda alternativa behandlingsformer, säger docent Jonas Abrahamsson, överläkare vid Drottning Silvias Barnsjukhus.

EU godkänner tillägg av överlevnadsdata i produktinformationen för Blincyto mot svår ALL

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:33 CEST

Fas III-studien TOWER har visat att Blincyto i det närmaste fördubblar överlevnaden vid refraktär eller recidiverande akut lymfatisk leukemi jämfört med standardbehandling med cellgifter. Nu har EU-kommissionen beslutat att dessa överlevnadsdata ska inkluderas i produktinformationen för Blincyto.

Förlängd progressionsfri överlevnad i myelom med Kyprolis en gång i veckan

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 08:37 CEST

På EHA presenteras nya data från fas III-studien ARROW som visar att Kyprolis administrerat en gång i veckan, hälften så ofta jämfört med dagens rekommendation, ger statistiskt signifikant förlängd progressionsfri överlevnad vid recidiverande och refraktär myelomsjukdom. Säkerhetsprofilen är jämförbar med den för nuvarande rekommenderade behandling, två gånger i veckan.

​Cancerkommissionen presenterar sin slutrapport

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 08:30 CEST

Idag presenterar Cancerkommissionen sin slutrapport Nationell Cancerplan 2020. Bättre tillgänglighet och lägre dödlighet – dags att trappa upp kampen mot cancer! I rapporten presenteras 18 förslag på hur den svenska cancervården kan förbättras.

Cancer är en global folksjukdom som fortsätter att öka. Det finns därmed ett stort behov av bättre behandlingar och effektivare vård inom den framtida cancervården. Därför tog Bristol-Myers Squibb (BMS), Amgen och Microsoft initiativ till ett projekt vid namn Cancerkommissionen. Syftet med kommissionen är att förbättra cancervården och skapa hållbara och lika förutsättningar för alla cancerpatienters vård i Sverige.

I sin rapport föreslår Cancerkommissionen att Sverige antar en Nationell Cancerplan 2020. En sådan plan blir ett nationellt åtagande. Den antas av riksdagen efter förankring hos vårdgivare och andra nyckelaktörer. Syftet är att effektivisera och samordna kampen mot cancer. Planen ska innehålla tydliga mål, exempelvis en ökning av andelen femårsöverlevande från dagens 65 procent till minst 75 procent, att antalet insjuknade ska ligga klart under den nuvarande prognosen och att antal personer som erbjuds rehabilitering efter den akuta sjukdomstiden inom planperioden ökar kraftigt för att inom några få år motsvara behovet. Även arbetet med att korta köer och minska väntetider bör målsättas, liksom andelen patienter som är nöjda med det psykosociala stödet under sjukdomstiden. I planen fastställs vilken eller vilka instanser som har huvudansvaret för att respektive mål nås och hur målsättningarna ska följas upp.

- Svensk cancersjukvård är i många stycken väldigt bra. Men det finns också stora framtidsutmaningar. Kampen mot cancer behöver ytterligare trappas upp för att möta utmaningarna och samtidigt ytterligare förbättra behandlingsresultaten, säger Cancerkommissionens ordförande Lars Leijonborg.

Cancerkommissionen har arbetat fristående från BMS, Amgen och Microsoft. Kommissionens åsikter, synpunkter och förslag är kommissionens egna. Hela Cancerkommissionens rapport finns att ta del av på Cancerkommissionens hemsida, www.cancerkommissionen.s

- Vi välkomnar Cancerkommissionens rapport om hur den svenska cancervården kan effektiviseras och förbättras. Vår förhoppning är att förslagen blir ett användbart inspel till beslutsfattare inom cancervården och kan göra en faktisk skillnad för såväl patienter som anhöriga, säger Annica Holmberg, kommunikationschef på BMS.

- Cancerkommissionens rapport är mycket välkommen och bidrar till en fortsatt konstruktiv dialog kring hur vi tillsammans kan genomföra det. Det är viktigt med en öppen dialog kring hur cancervården i Sverige kan utvecklas. Frågan är stor och kräver mångas engagemang, kunskap och insikter för att kunna komma vidare, säger Lauri Lindgren, Country Director Amgen AB.

- Microsoft välkomnar Cancerkommissionens rapport och ser mycket positivt på kommissionens föreslagna mål. Vi ser fram emot att följa det fortsatta arbetet för förbättrad cancervård där digitaliseringen spelar en central roll och skapar nya möjligheter att underlätta livet för vårdsökande, vårdtagare och rehabiliteringspatienter runt om i Sverige, säger Mathias Ekman, Director Industry Solutions på Microsoft Western Europe.

Cancerkommissionen är en del av ett internationellt projekt vid namn All.Can, som syftar till att skapa en mer effektiv, hållbar och jämlik cancervård. I All.Can deltar i dag tolv länder.

Mer information rörande Cancerkommissionen kan fås av dess sekretariat, på info@cancerkommissionen.se samt via hemsidan: www.cancerkommissionen.se

Mer information om All.Can finns på www.all-can.org

Idag presenterar Cancerkommissionen sin slutrapport Nationell Cancerplan 2020. Bättre tillgänglighet och lägre dödlighet – dags att trappa upp kampen mot cancer! I rapporten presenteras 18 förslag på hur den svenska cancervården kan förbättras.

Läs vidare »

Prolia godkänt i EU som frakturförebyggande behandling hos patienter med kortisoninducerad osteoporos

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 14:10 CEST

EU-kommissionen har nu beviljat ett utökat godkännande av Amgens läkemedel Prolia (denosumab). Detta är den tredje indikation för Prolia som innebär att Prolia nu även kan ges som behandling av benförlust till patienter som riskerar frakturer på grund av långtidsbehandling med kortison.

Nyheter från Amgen på Europas största blodcancerkongress

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:37 CEST

På torsdag samlas blodcancerexperter från hela världen i Stockholm då EHA 2018, Europas största hematologikongress, börjar. – Som ett av världens ledande bioteknikföretag kommer vi att presentera nya data från ett flertal studier för några av de mest innovativa läkemedlen inom blodcancerområdet, säger Maria Eriksson Svensson, medicinsk chef på Amgen.

Kolesterolsänkaren Repatha godkänd i EU som förebyggande behandling mot återinsjuknande i hjärtinfarkt och stroke

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 11:20 CEST

EU-kommissionen har nu beviljat ett utökat godkännande av Amgens läkemedel Repatha (evolocumab). EU-godkännandet innebär att Repatha nu kan ges för att sänka LDL-kolesterol hos vuxna patienter med fastställd kardiovaskulär sjukdom som förebyggande behandling mot nya hjärt-kärlhändelser.

Till grund för beslutet ligger den globala studien Fourier vilken omfattade totalt 27 564 patienter som alla hade haft hjärtinfarkt, stroke eller symtomatisk perifer artärsjukdom. Samtliga patienter stod på optimerad statinbehandling. Resultaten av Fourier visade en riskreduktion för hjärtinfarkt med 27 procent, stroke med 21 procent samt behandling med koronär revaskularisering med 22 procent hos de patienter som behandlats med Repatha som tillägg till behandling med statin. I kontrollgruppen fanns patienter som fått placebo som tillägg till statinbehandling.

-Jag välkomnar EU-kommissionens beslut och hoppas att denna nya indikation kan vara ett steg mot att fler patienter med hög risk för nya hjärtkärlhändelser kan få tillgång till kraftfull blodfettsänkande behandling, säger Åke Olsson, kardiolog och huvudprövare för Fourier i Sverige.

PCSK9-hämning – helt ny verkningsmekanismRepatha (evolocumab) är en human monoklonal antikropp som hämmar PCSK9 (proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9), ett enzym som binder till LDL-receptorn på leverns yta och bidrar till att LDL-receptorn bryts ner och därmed minskar leverns förmåga att avlägsna det skadliga LDL-kolesterolet från blodet. När PCSK9 hämmas ökar antalet LDL-receptorer varpå levern effektivare kan avlägsna LDL från blodet.

Om Repatha (evolocumab)

Det europeiska godkännandet av Repatha avser idag behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär [HeFH]) eller blandad dyslipidemi, som komplement till kolesterolsänkande kost, a) i kombination med en statin eller statin med andra lipidsänkande behandlingar hos patienter som inte kan nå målen för LDL-kolesterol med maximal tolererbar dos av en statin, eller b) ensamt eller i kombination med andra lipidsänkande behandlingar hos patienter som är statinintoleranta, eller för vilka statiner är kontraindicerade.

Godkännandet gäller även behandling av personer som är 12 år och äldre med homozygot familjär hyperkolesterolemi (HoFH) i kombination med andra lipidsänkande behandlingar.

För mer information, se även:
https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad- subvention/arkiv/2017-12-15-repatha-fortsatter-att-inga-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning-till- och-med-31-december-2018.html

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Eriksson Svensson, medicinsk chef, Amgen, tel: 076-1099440 

​EU-kommissionen har nu beviljat ett utökat godkännande av Amgens läkemedel Repatha (evolocumab). EU-godkännandet innebär att Repatha nu kan ges för att sänka LDL-kolesterol hos vuxna patienter med fastställd kardiovaskulär sjukdom som förebyggande behandling mot nya hjärt-kärlhändelser.

Läs vidare »

CHMP rekommenderar ändring av produktinformationen för Kyprolis efter att ännu en studie visat förlängd överlevnad för patienter med myelom

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 08:39 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga nämnd, Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), har gett ett positivt utlåtande att produktinformationen ska utökas med resultaten för total överlevnad (OS = Overall Survival) från fas III-studien ASPIRE.

​Amgen Receives Positive CHMP Opinion To Expand Use Of Prolia (denosumab) To Patients With Glucocorticoid-Induced Osteoporosis

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2018 11:21 CEST

Treats Bone Loss in Patients Using Glucocorticoid Medications who are at Increased Risk of Fracture

Bilder & Videor 5 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Medicinsk chef
  • metqriaxksktsocb@abamgatenia.chnombe
  • +46 76 109 94 40

Om Amgen AB

Om Amgen

Amgen discovers, develops and delivers innovative human therapeutics. A biotechnology pioneer since 1980, Amgen was one of the first companies to realize the new science's promise by bringing safe and effective medicines from lab, to manufacturing plant, to patient. Amgen therapeutics have changed the practice of medicine, helping millions of people around the world in the fight against cancer, kidney disease, rheumatoid arthritis, and other serious illnesses. With a deep and broad pipeline of potential new medicines, Amgen remains committed to advancing science to dramatically improve people's lives. To learn more about our pioneering science and our vital medicines, visit www.amgen.se

Adress

  • Amgen AB
  • Gustav III:s Boulevard 54
  • 169 27 Solna
  • Sverge
  • Vår hemsida

Länkar