Skip to main content

Strategisk plan och budget – klar!

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 07:29 CET

Kommunfullmäktige godkände under sitt sammanträde den 28 november budgetberedningens förslag till ”Strategisk plan 2017-2019, budget 2017” för Arvika kommun.

Några av delarna i budgeten är bland annat skattehöjning på 60 öre, satsningen på framtidens skola och investering i översvämningsskydd för Arvika stad.

- "Vi står inför utmaningar och investeringar som vi måste rusta oss inför, detta samtidigt som ambitionsnivån och kvalitén på verksamheterna ska vara god och servicen till våra medborgare likaså. Detta skapar en långsiktig stabilitet och ger verksamheterna arbetsro.Därför har vi landat i en skattehöjning för att säkerställa detta. Vi kommer alltid se över och effektivisera kommunens verksamhet, men det gäller att hitta balansen i detta och kvalitén är styrande. Medborgarna ska alltid kunna lita på att vår ambitionsnivå är hög och långsiktigt hållbar",säger kommunalråd, Peter Söderström.

-"Arbetet med att utveckla skolorganisationen mot en högstadieskola och ett fortsatt arbete med att skapa kompletta skolenheter på landsbygden fortsätter. Målet är att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet och ändamålsenliga lokaler, en organisation som står rustad att möta framtiden", fortsätter Söderström.

Under hela planperioden, 2017-2019, uppgår planerade investeringar till cirka 240 miljoner kronor. Investeringar som kommer bidra till en fortsatt utveckling av Arvika. De största investeringarna under 2017 är:

 • Översvämningsskyddet, 50 miljoner kronor
 • Medfinansiering av Riksväg 61, 16 miljoner kronor
 • Utveckling av Jonsbol för framtida byggnation, 4 miljoner kronor
 • Medfinansiering av cykelväg till Jössefors, 3 miljoner kronor
 • Åtgärder för förbättrad vattenkvalité i Kyrkviken, 2 miljoner kronor

Några av de större åtgärderna i verksamhetsplaner för 2017-2019:

Kommunledningsstaben

 • O-ringen kommer att genomföras i Arvika under 2017 och ett drifttillskott har inarbetats för kommunens åtaganden.
 • Ett inriktningsbeslut är tidigare fattat om upprustning av Ritz. Upprustningen beräknas starta 2017. Från 2017 finns ett ökat ramtillskott om 4 miljoner kronor.

Vård och omsorg

 • Regeringen har beslutat att fortsatt satsa stimulansmedel för en tillfälligt ökad bemanning inom äldreomsorgen enligt plan till och med 2018. Verksamheten bedömer att det rör sig om cirka 7 miljoner kronor årligen i bidrag.
 • Vård och omsorg har som målsättning att digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i kontakter med medborgare.

Lärande och stöd

 • Utökning av lokaler och personal inom förskoleverksamheten kommer att kräva satsningar och omprioriteringar. Bedömningen är att födelsetalen kommer att ligga på en konstant hög nivå fram till 2019.
 • Förändringar inom skolstrukturen i Arvika kommun. Läs mer om framtidens skola på vår webbplats.
 • Nytt ersättningssystem och ersättningsnivåer för mottagande av ensamkommande barn och unga kräver anpassning av organisationen.

- "Vi är inne i en expansiv period för Arvika kommun och har en mängd planer under bearbetning. Det finns ett stort fokus på stabilitet och kontinuitet inom verksamheterna, detta känns väldigt bra och genuint. Framtiden ser med denna budget ljus ut och vi kan jobba på med tillförsikt om att Arvika ska vara en stabil och attraktiv kommun", avslutar Peter.

För mer information, kontakta:
Peter Söderström, kommunalråd, Arvika kommun
Tfn: 073-280 71 76
E-post: peter.soderstrom@arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.