Skip to main content

Axfoods omsättning januari-maj 2003

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2003 14:23 CEST

Axfoods omsättning januari-maj 2003

Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under maj månad med 13,5%, varav jämförbara butiker ökade med 1,8%. Maj månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 781 mkr (2 874), en minskning med 3,2% jämfört med samma period föregående år. Två procent av minskningen är en kalendereffekt för partihandeln, eftersom pingsthelgen förra året inföll i maj.

Under perioden januari-maj 2003 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 14,0%, varav jämförbara butiker ökade med 3,2%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 13 648 mkr (13 509), en ökning med 1,0%. Omsättningen fördelar sig på 11 550 mkr (11 251) för den svenska verksamheten och
2 098 mkr (2 258) för Spar Finland.

Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 4,6% varav jämförbara enheter är oförändrade jämfört med föregående år. Ackumulerat har omsättningen minskat med 4,3% varav jämförbara enheter har ökat med 1,0%.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 25,7% varav jämförbara enheter har ökat med 2,4%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 27,0% varav jämförbara enheter har ökat med 3,4%.

Willys Hemma har under månaden ökat omsättningen med 25,3% varav jämförbara enheter har ökat med 1,1%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 27,2% varav jämförbara enheter har minskat med 2,4%.

Spar Finland har under månaden minskat omsättningen med 15,2%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 14,1%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 7,1%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 7,1%. Omsättningen i de egenägda butikerna minskade under månaden, i lokal valuta, med 12,0%, varav jämförbara butiker minskade med 11,1%. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna minskat, i lokal valuta, med 7,7%, varav jämförbara butiker har minskat med 7,6%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:

jan-maj
jan-maj
förändring

2003
2002

mkr
mkr
%

Hemköp 2 522
2 634
-4,3%

Willys 4 166
3 281
27,0%

Willys Hemma 542
426
27,2%

Spar Finland 2 098
2 258
-7,1%

Dagab 1) 7 405
7 163
3,4%

Axfood Närlivs 1 899
1 890
0,5%

Övrigt 2) 923
842
9,6%

Internomsättning 3) -5 907
-4 985
18,5%

Totalt 13 648
13 509
1,0%


1) Varav direktdistribution 1 834 (1 482) mkr. 2) Övrigt innefattar Spar Sverige AB, Axfood Private Label samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner. 3) Varav Dagab 5 162 (4 403) mkr. * Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se/finans under rubriken finansiell statistik.

Preliminära omsättningssiffror kommer att publiceras: Juni 23/7 (i samband med Q2), juli 5/8, aug 3/9, sept 22/10 (i samband med Q3), okt 5/11, nov 3/12.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 0705-69 66 33
Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood, tel 08-553 998 17, 0706-29 66 34