Skip to main content

Beslut fattade vid Axfood ABs bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2003 00:00 CEST

Beslut fattade vid Axfood ABs bolagsstämma

2003-04-24


Val av styrelseledamöter
Bolagsstämman i Axfood beslutade den 23 april 2003 att bolagets styrelse ska bestå av nio ordinarie ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Göran Ennerfelt, Antonia Ax:son Johnson, Marcus Storch, Gösta Törnroth, Peggy Bruzelius, Annika Åhnberg samt Mats Jansson. Vidare beslutade bolagsstämman att välja Maria Curman och Gunnar Söderling till nya styrelseledamöter.

Maria Curman är VD i Bonnierförlagen och President i Bonnier Books. Maria Curman var tidigare bland annat VD för Sveriges Television. Gunnar Söderling har arbetat inom Svenska Nestlé sedan 70-talet och är idag Vice President för Nestec Ltd, ett bolag inom Nestlékoncernen, ett uppdrag som Söderling lämnar vid halvårsskiftet 2003.

Bolagets revisorer Per Bergman och Caj Nackstad valdes vid ordinarie bolagsstämma 2000 för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2004.

Återköp av egna aktier samt överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av totalt 1 400 000 egna aktier. Priset per aktie ska ligga inom det på Stockholmsbörsen registrerade kursintervallet vid förvärvstillfället.

Stämman fattade vidare beslut att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av totalt 1 400 000 egna aktier. Beslutet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, endera på börs till ett pris per aktie som lägst skall ligga inom det på Stockholmsbörsen registrerade kursintervallet vid överlåtelsetillfället för aktien eller, i samband med förvärv från tredje man, på annat sätt än på börs och mot vederlag i annan form än pengar till ett pris per aktie motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med dels bolagets kapitalstruktur, till exempel med hänsyn till olika utspädningseffekter, dels olika finansieringslösningar vid förvärv m m.

Samtliga beslut vid stämman var enhälliga.

Styrelsen konstituerade sig efter stämman med Göran Ennerfelt som ordförande och Marcus Storch som vice ordförande.För information kontakta:
Göran Ennerfelt, ordförande Axfood AB, tel 08-701 61 00
Mats Jansson, VD Axfood AB, tel 08-553 99 800
Bodil Eriksson, vVD Axfood AB, tel 08-553 998 17, mobil 0706-29 66 34