Skip to main content

Konkurrensverket godkänner Axfoods planerade förvärv av Matse Holding

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 13:00 CET

Konkurrensverket har den 23 januari 2017 beslutat att lämna Axfood Aktiebolag (publ):s (” Axfood ”) planerade förvärv av Matse Holding AB (publ) (” Matse ”) utan åtgärd .

Axfood offentliggjorde den 15 december 2016 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Matse om förvärv av samtliga aktier i Matse (” Erbjudandet ”). Erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 20 december 2016.

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Axfood erhåller Konkurrensverkets tillstånd, vilket nu har uppfyllts.

Acceptperioden för Erbjudandet löper till och med den 23 januari 2017. Likviddag är beräknad till den 30 januari 2017. Axfood har förbehållit sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Ytterligare information Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på Axfoods webbplats (www.axfood.se).
Pressförfrågningar riktas till: Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, +46 72 23 606 43.
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 23 januari 2017, klockan 13.00 (CET).

Axfood i korthet Axfood är verksamt inom dagligvaruhandeln. Axfood bedriver handel inom detalj- och partihandeln i Sverige. I Axfood-koncernen ingår butikskedjorna Willys och Hemköp. Inom Hemköp finns även handlarägda butiker och Axfood Närlivs samverkar med Tempo, Handlar´n och Direkten. Axfood Närlivs levererar dessutom till servicehandeln. Grossistförsäljning drivs genom kedjan Axfood Snabbgross. Dagab ansvarar för koncernens sortimentsutveckling, inköp och logistik. Totalt har Axfood 264 egna butiker och cirka 820 samverkande butiker. Under 2015 uppgick Axfoods totala omsättning till 41 247 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 1 760 miljoner kronor och en rörelsemarginal om 4,3 procent samt 8 803 medelantal anställda. Under delårsperioden januari till september 2016 uppgick Axfoods omsättning till 32 239 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 1 501 miljoner kronor, motsvararande en rörelsemarginal om 4,7 procent. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson Aktiebolag med 50,1 procent av aktierna och rösterna. För mer information, se www.axfood.se

Viktig information Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Aktieägare som inte är bosatta eller har sitt säte i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till något annat land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet (” Begränsade Jurisdiktioner ”). Axfood kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i någon Begränsad Jurisdiktion, ochErbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Axfoods och Matses kontroll. Axfood har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera sådan framtidsinriktad information på grund av ändrade förväntningar eller händelser, förhållanden eller omständigheter, förutom i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Bifogade filer

PDF-dokument