Skip to main content

Styrelsen i Axfood föreslår långsiktigtaktiebaserat incitamentsprogram

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 10:24 CET

Styrelsen i Axfood Aktiebolag (publ) har beslutat att föreslå att årsstämman i bolaget beslutar om att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTIP 2017"). Programmet föreslås omfatta cirka 70 anställda bestående av bolagsledningen i Axfood och medlemmar i ledningsgrupperna för Axfoods dotterbolag samt vissa andra personer i ledningsfunktioner.

Incitamentsprogrammet innebär i korthet:

  • För att delta i LTIP 2017 krävs ett eget aktieägande i Axfood som allokeras till LTIP 2017. Deltagarna kommer, beroende på deltagarkategori, att ges möjlighet att allokera maximalt 4 700, 850 eller 250 aktier till programmet.
  • Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Axfood förutsatt att vissa villkor uppfylls. För att s k matchningsaktierätter ska berättiga deltagaren att erhålla aktier i Axfood krävs fortsatt anställning i Axfood-koncernen under intjänandeperioden, att det egna aktieägandet i Axfood har bestått under samma tid samt att totalavkastningen på bolagets aktier (TSR) under 2017-2019 överstigit noll procent. Tilldelning av aktier med stöd av s k prestationsaktierätter kräver fortsatt anställning i Axfood-koncernen och att det egna aktieägandet bestått samt baseras på dels bolagets TSR i jämförelse med SIX Return Index, dels bolagets genomsnittliga omsättningstillväxt under förutsättning att en viss genomsnittlig EBIT-marginal uppnåtts.
  • Maximalt antal aktier i Axfood som kan tilldelas enligt LTIP 2017 ska vara begränsat till 200 000.
  • Baserat på en oförändrad aktiekurs under programmets löptid, en intjänandeperiod om tre år samt vissa ytterligare antaganden beräknas den totala kostnaden för LTIP 2017 inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 31,4 miljoner kronor.

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2017 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra eget aktieägande i Axfood. LTIP 2017 bedöms vidare under-lätta för Axfood att rekrytera och behålla personer i bolagsledningen och andra nyckelpersoner.

Styrelsen kommer inom kort att utfärda kallelse till årsstämma i Axfood att äga rum den 15 mars 2017 i Stockholm och i samband med detta offentliggöra styrelsens fullständiga beslutsförslag.

För ytterligare information, kontakta:
Mia Brunell Livfors, styrelseordförande Axfood, 08-701 61 00
Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör Axfood, 070-662 69 70
Cecilia Ketels, chef investerarrelationer Axfood, 072-236 06 43

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Vår styrka är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept på den svenska marknaden med ansvar för miljö och hållbar utveckling. Kedjorna Willys och Hemköp ingår liksom Tempo, Handlar´n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se. 

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Bifogade filer

PDF-dokument