Skip to main content

Pejling och Dialog - återkoppling

Nyhet   •   Maj 14, 2014 11:59 CEST

Hej!

För två år sedan inledde vi på Barnombudsmannen regeringsuppdraget Pejling och dialog. Uppdraget har varit att sprida och kommunicera den nationella strategin kring barns rättigheter i alla delar av det offentliga Sverige. Samtidigt har vi tagit reda på hur dessa rättigheter tas tillvara i praktiken. Hittills har ett 30-tal kommuner, landsting och myndigheter pejlats och det har blivit dags för oss att återkoppla våra viktiga resultat till alla er som deltagit.

I detta brev kan du läsa vad barn och unga med erfarenhet av våld i nära relationer har berättat för oss. Vår förhoppning är att våra nyhetsbrev ska inspirera dig ytterligare i din yrkesroll och ditt arbete för att tillvarata barns rättigheter.

- I vår arbetsgrupp har vi träffat barn och unga som har upplevt fysiskt och/eller psykiskt våld och/eller övergrepp i en nära relation. Det innebär att man antingen har sett, hört eller själv blivit utsatt, säger
Ellinor Åslin Hägg, projektledare hos Barnombudsmannen. Viktigast för de barn
vi mött har varit att de vuxna tar barnets signaler på allvar och lyssnar.   


”Jag tänkte att om jag berättade så skulle det bara bli värre så jag gjorde inte det.”

Barn som upplevt våld i hemmet vittnar om svårigheter kring att berätta, bland annat av rädsla för repressalier, eller för att de känner skam över att leva i ett hem där våld förekommer. Konsekvensen blir att många av dem lever länge med våld i hemmet utan att få hjälp eller stöd eller att ansvariga
myndigheter och instanser agerar. 

”Det här har alltid varit så här att hemma bakom stängda dörrar så är det som ett kaos och ute så tror de att man har det perfekta livet (…)”

En del av de barn som sökt hjälp har negativa erfarenheter av samhällets insatser både vad gäller stöd, vård och rättsväsende. Bland annat berättar ett barn om ett våldsamt bråk hemma där barnet själv kallar på polis.

”Jag minns att jag var jätteledsen och liten bara och så var det jätteobehagligt när två stora poliser
kom och knackade på dörren.”
Efter polisbesöket i hemmet har barnet inget minne av att
vare sig socialtjänst eller polis följer upp händelsen. ”/…/ så jag tänkte att det var konstigt, när det finns så mycket bevis på en händelse, att den läggs ned”

Vem har ansvar för att barn som upplever våld ska få adekvat hjälp och stöd?

I den nationella strategin för stärkande av barnets rättigheter står bland annat att alla beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta den kunskapen i berörda verksamheter och att beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv. Läs mer om den nationella strategin och hur du kan koppla den till din verksamhet.


Ta barnet på allvar!

”Anmäl direkt”

”Lyssna och ta barnet på allvar.”

”Håll koll på syskon som är kvar hemma.”

”Det borde vara lättare att nå soc.”

Citaten är hämtade från Barnombudsmannens möten med barn och
unga som har upplevt våld i nära relationer. Barnen ger flera förslag på konkreta åtgärder för att vuxna på ett tidigt stadium ska kunna förstå vad som pågår och erbjuda hjälp. Bland annat föreslås ett akutnummer för barn dit man kan ringa för att få hjälp, obligatoriska och
regelbundna träffar med skolkuratorn redan från förskoleklass och att vuxna ska
våga prata med och, framförallt, lyssna till barnen och deras berättelser. Fler goda råd från barn med erfarenhet av våld i nära relationer hittar du här.

 

Vägen framåt - nationell konferens 10 juni

Barnkonventionen fyller 25 år i år. Det är ett bra tillfälle för politiker och tjänstemän i ledande ställning att samlas och diskutera hur vi tillsammans kan fortsätta förverkliga barnets rättigheter i Sverige. Barn- och äldreminister Maria Larsson uppmärksammar Barnkonventionen 25 år och presenterar regeringens satsningar för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Vi tar även del av en kommunpejling på temat kränkande behandling och lotsas genom Barnombudsmannens samtalsmetod Unga Direkt. Tillsammans diskuterar vi erfarenheter, utmaningar och lösningar.

Tid och plats: 10 juni 2014, kl. 10-16 på Norra Latin i Stockholm.

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt.  Sista anmälningsdag är 16 maj. (Vid
utebliven närvaro kommer en administrationsavgift på 350 SEK att debiteras).

Anmäl dig här: konferens@barnombudsmannen.se

Har du pejl?

Barns rättigheter kränks även i Sverige. Varje dag. Och det är inte alltid så lätt att avgöra när och hur det sker i det dagliga livet.

Barnombudsmannen hoppas att självskattningstestet ”Har du pejl” ska vara tankeväckande och klurigt och att du som gör testet ska fundera över ditt ansvar och ditt agerande. Testets frågor bygger på verkliga historier som Barnombudsmannen tagit del av i arbetet med barn och unga, och på principerna i regeringens nationella strategi. Gör testet här