Sxawmpf7qzw8orglzoua

Ny rapport: Barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 10:46 CET

Våld i barns och ungas vardag kan öka risken för att de involveras i våldsbejakande islamistisk extremism. Det visar en unik rapport från Barnombudsmannen som överlämnas till regeringen idag. Nu kräver Barnombudsmannen en samlad nationell handlingsplan mot våld mot barn.

Yjrrfdmc7fx2zqe6fpma

Anna Karin Hildingson Boqvist ny vikarierande barnombudsman

Pressmeddelanden   •   Jan 01, 2018 10:11 CET

Den 1 januari 2018 tillträder Anna Karin Hildingson Boqvist som ny vikarierande barnombudsman. – Det känns spännande och väldigt roligt. Jag känner mig också ödmjuk inför den viktiga uppgiften att bli Sveriges barnombudsman under en period, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Media no image

Utsatt situation för ensamkommande barn som försvinner

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 16:04 CET

Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

I Sverige avvek 1 736 barn mellan januari 2014 och oktober 2017, vilket motsvarar cirka 60 skolklasser. Att så många barn avvikit i Sverige under denna tid och att det endast är en bråkdel som återvänder eller återfinns är alarmerande.

Barnombudsmannen har träffat ensamkommande barn med erfarenhet av att avvika från familjehem, nätverkshem, HVB eller statliga ungdomshem. Barnen har flytt hit från krig, förtryck, hot, våld och fattigdom. Men en betydande andel avviker från boendena de placerats på i Sverige på grund av missförhållanden. Det kan innefatta våld, hot, övergrepp och kränkningar. För andra barn har flera enskilda incidenter lett till att bägaren till slut runnit över. Det kan också handla om psykisk ohälsa eller att separeras från familj och vänner.

Barn som är försvunna lever i en mycket utsatt situation. Det är ett mycket hårt liv, och många har levt på gatan. Flickor och pojkar berättar om sexuellt utnyttjande, om hur de utnyttjats för prostitution.

- Barnen hamnar i ett skuggsamhälle med kriminalitet, droger och där barn utnyttjas, säger Anita Wickström, vikarierande Barnombudsman.

Barnombudsmannens analys visar att ensamkommande barns behov vid placering inte har utretts tillräckligt och att placeringarna ofta inte har matchat barnens behov. Vi ser också en bild som tyder på att barn som avviker inte eftersöks på samma sätt som andra barn i Sverige.

Enligt barnkonventionen ska Sverige ge ensamkommande barn särskilt skydd och bistånd. Varje barn som befinner sig här har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp, och varje barn har rätt till en skälig levnadsstandard. När det gäller ensamkommande barn är som försvunnit är det tydligt att Sverige inte lever upp till detta.

- Barn och unga har berättat om sina upplevelser i hopp om att det ska förändra för andra barn i framtiden, så att ingen ska behöva gå igenom det de har upplevt. Nu är det upp till oss vuxna att lyssna till barnens berättelser och ta ansvar för förändring, säger Anita Wickström.

Barnombudsmannens förslag

I Barnombudsmannens möten med barn och unga är det tydligt att de i stor utsträckning farit mycket illa under tiden som avvikna. När de återvänder är det därför viktigt att de får frågor om upplevelser av våldsutsatthet, inklusive övergrepp, och om eventuellt drogberoende eller kriminalitet. De behandlingsbehov som kan finnas måste uppmärksammas. Barnombudsmannen föreslår följande förändringar:

1. Förebygg att barn avviker genom att säkerställa trygghet och kompetens vid placering av ensamkommande barn

2. Alla barn som avviker ska eftersökas

3. Säkerställ stöd och skydd när barn kommer tillbaka

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

Läs vidare »
Media no image

Ny rapport: ensamkommande barn som försvinner

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 15:28 CET

Måndagen den 11 december lämnar Barnombudsmannen en rapport till regeringen om ensamkommande barn som försvinner. Syftet med rapporten är att lyfta fram barnens egna berättelser om varför de har avvikit och om deras liv som försvunna. I rapporten lämnar vi ett antal förslag till regeringen för att kunna förebygga att barn försvinner. 

Rapporten överlämnas till regeringen på eftermiddagen och publiceras på Barnombudsmannens hemsida klockan 15.30.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

​Måndagen den 11 december lämnar Barnombudsmannen en rapport till regeringen om ensamkommande barn som försvinner. Syftet med rapporten är att lyfta fram barnens egna berättelser om varför de har avvikit och om deras liv som försvunna

Läs vidare »
Media no image

"Ensamkommande barn måste få tillgång till BUP"

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 17:12 CET

Ensamkommande barn som mår psykiskt dåligt måste få tillgång till barn- och ungdomspsykiatrin i större utsträckning. Det är ett av förslagen som Barnombudsmannen presenterar efter överläggningar med kommuner, landsting och regioner i dag. Bakgrunden är ny information om att barnen mår sämre, känner större hopplöshet och en ökad risk för att de skadar sig själva.

Barnombudsmannen har under hösten fått indikationer på en ökad psykisk ohälsa och en mer utbredd känsla av hopplöshet bland ensamkommande barn och unga. Vi känner oro över situationen och kallade därför kommuner, landsting och regioner till överläggningar den 21 november 2017.

Barnombudsmannen har också i en ny undersökning djupintervjuat 20 skolsköterskor för att få en bild av hur det ser ut just nu inom elevhälsan. Enkätundersökningen bekräftar bilden av att ensamkommande barn och unga mår sämre nu än för ett år sedan, då Barnombudsmannen genomförde en större undersökning av barnens hälsa. För ett år sen talade skolsköterskor om bland annat ångest och oro men beskriver nu depressioner, självskadebeteende, självmordstankar och total uppgivenhet hos barnen. Var fjärde skolsköterska känner till självmordsförsök inom sin egen enhet, och de beskriver att barn som fått avslag på sin asylansökan har dödsångest. Skolsköterskorna säger också att de upplever att flickor har svårare att söka hjälp när de mår dåligt. En orsak till den försämrade hälsan är enligt skolsköterskorna långa handläggningstider som skapar ovissheten om framtiden (mer om undersökningen i bifogad PDF).

En liknande problembild med en försämrad psykisk hälsa hos barnen har i dag framkommit under överläggningar med kommuner, landsting och regioner. Deltagarna har framförallt beskrivit att det finns brister i tillgången till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Det handlar bland annat om långa köer och att barn som fått uppehållstillstånd och barn som är asylsökande behandlas olika

- Det vi fått höra i dag är att det akuta omhändertagandet när det finns en överhängande självmordsrisk fungerar. Men innan det blivit så allvarligt får barnen inte alltid tillräckligt professionellt stöd från till exempel BUP, säger Anita Wickström, vikarierande Barnombudsman.

Kommunerna, landstingen och regionerna har beskrivit att de satsar mycket på kompetens hos personalen på boenden, men att det är svårt att hålla kvar de mest kvalificerade medarbetarna. En orsak till det uppges vara de sänkta ersättningsnivåerna för placering i olika boenden.

- Nu behöver flera åtgärder vidtas för att förebygga den psykiska ohälsan och för att förhindra att situationen förvärras ytterligare, säger Anita Wickström.

Barnombudsmannens förslag på åtgärder:

 • Utöka elevhälsans mandat och resurser.

Elevhälsan har en oerhört viktig roll eftersom de finns nära barnen och kan fånga upp signaler på att barnen mår dåligt. Elevhälsans förebyggande arbete kan uppmärksamma grupper som inte själva söker hjälp, som till exempel flickor. Därför är det angeläget att elevhälsan tillförs de resurser som behövs för att kunna möta behoven.

 • Inför lagstadgad tidsgräns på maximalt 2 månader från registrering av asylansökan till dess att asylutredningen startar och ett första samtal hålls hos Migrationsverket.

Handläggningstiderna för ensamkommande barn och unga har under 2017 ökat från 452 dagar i januari till 660 i oktober. Den långa väntan bidrar till att barn och unga mår psykiskt dåligt. För att minska ovissheten är det viktigt att barnen får komma på ett första samtal så fort som möjligt.

 • Inför skolplikt för asylsökande.

Skolan fyller en mycket viktig funktion för hälsan hos barnen och rätten till utbildning är en mänsklig rättighet. När barn uteblir från skolan kan det vara ett tecken på att de mår dåligt psykiskt. Med skolplikt följer ett tydligt uppföljningsansvar för skolan.

 • Tydliggör BUP:s roll och ansvar för de ensamkommande barnen.

Barn- och ungdomspsykiatrin måste vara tillgänglig för ensamkommande barn och unga som behöver specialiserad vård, även när de är asylsökande.

 • Säkerställ stabilitet i skolgång och boende.

Barnens rätt att gå i skolan och att ha en trygghet måste säkerställas. Barn ska inte behöva flyttas runt och ryckas upp från sina vänner och ansvariga vuxna om det inte är till barnets bästa. Men i dag är det tyvärr en realitet för alltför många barn.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Ensamkommande barn som mår psykiskt dåligt måste få tillgång till barn- och ungdomspsykiatrin i större utsträckning. Det är ett av förslagen som Barnombudsmannen presenterar efter överläggningar med kommuner, landsting och regioner i dag. Bakgrunden är ny information om att barnen mår sämre, känner större hopplöshet och en ökad risk för att de skadar sig själva.

Läs vidare »
Media no image

Psykisk ohälsa hos ensamkommande barn i fokus på överläggningar i dag

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 10:18 CET

I dag på förmiddagen möts kommuner och landsting som kallats till Barnombudsmannen för överläggningar. Mötet handlar om asylsökande och nyanlända barn och unga som mår psykiskt dåligt och som riskerar att skada sig själva eller att ta sina liv.

Bakgrunden till mötet är att Barnombudsmannen har fått indikationer på en ökad psykisk ohälsa och mer utbredd känsla av hopplöshet bland ensamkommande barn och unga. Vi har också fått information om att Migrationsverkets handläggningstider har ökat och att detta leder till att barn får vänta ännu längre på ett besked i asylprocessen. Vi är medvetna om att utvisningar som har verkställts till speciellt Afghanistan har väckt en stor oro och osäkerhet bland barn som har ett afganskt medborgarskap.

Barnombudsmannens kallelse till överläggningar den 21 november 2017 görs med stöd av myndighetens rättsliga befogenheter. Detta är den andra överläggningen som vi kallar till med anledning av ensamkommandes psykiska ohälsa.

Efter mötet kan Barnombudsmannen komma att meddela förslag till åtgärder. Kontakta pressansvarig för mer information.

De som kallats till mötet är:

Landsting/region:

 • Skåne
 • Västernorrland

Kommuner:

 • Göteborg
 • Malmö
 • Stockholm
 • Örebro
 • Gotland
 • Helsingborg
 • Kristianstad
 • Luleå
 • Trollhättan
 • Härnösand

Barnombudsmannens rättsliga befogenheter

Enligt § 5 lagen om Barnombudsman (1993:335) ska förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting på Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga att på Barnombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne. Avsikten med bestämmelsen är att Barnombudsmannen ska kunna föra en dialog med myndigheter, kommuner och landsting om de åtaganden som finns enligt barnkonventionen om barns rättigheter och i förhållande till svensk lagstiftning. Barnombudsmannen har också möjlighet att uppmana till förändringar och åtgärder bland kommuner, landsting och myndigheter som är ansvariga för en viss verksamhet.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

I dag möts kommuner och landsting som kallats till Barnombudsmannen för överläggningar om asylsökande och nyanlända barn och unga som mår psykiskt dåligt och som riskerar att skada sig själva eller att ta sina liv.

Läs vidare »
Lje2rzjks41mxekhao7r

Lansering av Barnrätt i praktiken 20 november

Nyheter   •   Nov 16, 2017 14:46 CET

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att stötta arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner, landsting, regioner och myndigheter. Den 20 november håller vi ett webbsänt lanseringsseminarium där bland annat statssekreterare Pernilla Baralt medverkar.

Media no image

Överläggningar om ensamkommandes psykiska ohälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 09:05 CEST

Barnombudsmannen har den senaste tiden fått signaler om att ensamkommande barn och unga känner allt större hopplöshet och mår allt sämre. Vi kallar därför kommuner och landsting till en överläggning om nyanlända och asylsökande barn och unga som mår psykiskt dåligt och som riskerar att skada sig själva eller att ta sina liv.


Barnombudsmannen har fått indikationer på en ökad psykisk ohälsa och mer utbredd känsla av hopplöshet bland ensamkommande barn och unga. Vi har också fått information om att Migrationsverkets handläggningstider har ökat och att detta leder till att barn får vänta ännu längre på ett besked i asylprocessen. Vi är medvetna om att utvisningar som har verkställts till speciellt Afghanistan har väckt en stor oro och osäkerhet bland barn som har ett afganskt medborgarskap.

- Vi känner stor oro över informationen om att den psykiska ohälsan ytterligare ökat i gruppen. Därför kallar vi kommuner och landsting till överläggningar, säger Anita Wickström, vikarierande Barnombudsman.

Barnombudsmannen har uppmärksammat bristerna gällande barns och ungas rätt till en god hälsa vid ett flertal tillfällen. Vi har i arbetet med våra rapporter om barn på flykt träffat omkring 600 barn och unga under perioden hösten 2015 till hösten 2017. I våra möten med barn och unga blev det tidigt uppenbart att barnens hälsa var ett stort orosmoment. Barnen mådde dåligt redan vid ankomsten på grund av uppbrott, flykt och traumatiska händelser. I våra möten berättade framförallt de ensamkommande barnen om stor oro, sömnsvårigheter, självskadebeteende och tankar om att begå självmord.

En enkät gick också ut till elevhälsan i 1000 skolor. Skolsköterskornas svar pekade i stor utsträckning på samma saker som barnen berättat för oss om. Det framgick också av vissa svar att barnens hälsa förvärras under tiden i Sverige, bland annat på grund av den långa väntan på en asylutredning. Skolsköterskor från de kommuner och landsting som kallas till överläggningar deltog i enkäten.

Barnombudsmannen kommer att följa upp denna enkät genom djupintervjuer med skolsköterskor. Detta för att få en bild av hur det ser ut just nu för nyanlända och ensamkommande barns och ungas hälsa.

Barnombudsmannen har tidigare påtalat att det saknas kunskap och uppföljning av självmord bland unga som ej är folkbokförda i Sverige. Signalerna om att ensamkommande mår sämre och känner större hopplöshet måste trots bristen på statistik tas på stort allvar.

Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och regeringen har för avsikt att göra konventionen till svensk lag. Enligt artikel 24 i barnkonventionen har varje barn som befinner sig i Sverige har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar rätten till hälsa utifrån en positiv definition som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart som frånvaro av sjukdom och andra åkommor.

Barnombudsmannens kallelse till överläggningar den 21 november 2017 görs med stöd av myndighetens rättsliga befogenheter. Detta är den andra överläggningen som vi kallar till med anledning av ensamkommandes psykiska ohälsa.

De som kallas nu är:

Landsting/region:

Skåne

Västernorrland

Kommuner:

Göteborg

Malmö

Stockholm

Örebro

Gotland

Helsingborg

Kristianstad

Luleå

Trollhättan

Härnösand

Barnombudsmannens rättsliga befogenheter

Enligt § 5 lagen om Barnombudsman (1993:335) ska förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting på Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga att på Barnombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne. Avsikten med bestämmelsen är att Barnombudsmannen ska kunna föra en dialog med myndigheter, kommuner och landsting om de åtaganden som finns enligt barnkonventionen om barns rättigheter och i förhållande till svensk lagstiftning. Barnombudsmannen har också möjlighet att uppmana till förändringar och åtgärder bland kommuner, landsting och myndigheter som är ansvariga för en viss verksamhet.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen har den senaste tiden fått signaler om att ensamkommande barn och unga känner allt större hopplöshet och mår allt sämre. Vi kallar därför kommuner och landsting till en överläggning om nyanlända och asylsökande barn och unga som mår psykiskt dåligt och som riskerar att skada sig själva eller att ta sina liv.

Läs vidare »
Yjrrfdmc7fx2zqe6fpma

Placerade barn behöver vård – inte inskränkta rättigheter

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 14:05 CEST

Rättigheterna för placerade barn måste stärkas omedelbart. Det finns färdiga förslag. Sen två år ligger tvångsvårdsutredningen hos regeringen men allt för lite händer. Medan tiden går ser vi hur placerade barn som behöver behandling istället enbart låses in, i vissa fall i strid mot barnkonventionen som ska bli lag. Det skriver Barnombudsmannens utredningschef efter granskningar om placerade barn.

Media no image

Stärk rättssäkerheten för barn som misstänks för brott

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 08:39 CEST

Barn som misstänks för brott ska betraktas som oskyldiga till dess barnets eventuella skuld blivit lagligen fastställd. Dessutom ska alla barn som misstänks för allvarliga brott få ett juridiskt biträde eller offentlig försvarare från första förhöret. Det är två av förslagen som Barnombudsmannen i dag lämnar till regeringen, bland annat mot bakgrund av det så kallade Kevin-fallet.

Situationen för barn som misstänks för brott har på kort tid aktualiserats i två fall som båda rönt stor uppmärksamhet. Det handlar om granskningarna som SVT:s Dokument inifrån och Dagens Nyheter gjort av det så kallade Kevin-fallet, där två barn, fem och sju år gamla, misstänktes ha dödat en fyraåring. Det handlar också om Dagens Nyheters granskning av det så kallade Hovsjö-fallet, där en elvaårig pojke misstänktes ha dödat sin tolvårige kamrat.

Barnombudsmannen varken kan eller ska uttala sig om de enskilda fallen. Bristerna som SVT:s och DN:s granskningar tyder på påminner dock om de brister Barnombudsmannens granskning från 2012 visat i fråga om exempelvis tillgång till offentlig försvarare. Nu aktualiseras därför frågan om hur anpassat rättssystemet är för barn som misstänks för allvarliga brott.

I en skrivelse till regeringen föreslår därför Barnombudsmannen i dag flera åtgärder för att öka rättssäkerheten för barn:

* Genomför en genomlysning och kartläggning av hur barns rättigheter tillvaratas i samband med att barn i icke-straffmyndig ålder är misstänkta för att ha begått allvarliga brott. I kartläggningen bör övervägas att inrätta lokala barnahus för myndighetssamverkan kring barn som misstänks för brott.

* Tydliggör i lagstiftningen att ett barn ska betraktas som oskyldigt till dess barnets skuld blivit lagligen fastställd.

* Alla barn som misstänks för allvarliga brott, såväl straffmyndiga barn som barn som inte har uppnått straffmyndig ålder, ska ha tillgång till en offentlig försvarare eller juridiskt biträde från första förhöret.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barn som misstänks för brott ska betraktas som oskyldiga till dess barnets eventuella skuld blivit lagligen fastställd. Dessutom ska alla barn som misstänks för allvarliga brott få ett juridiskt biträde eller offentlig försvarare från första förhöret. Det är två av förslagen som Barnombudsmannen i dag lämnar till regeringen, bland annat mot bakgrund av det så kallade Kevin-fallet.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Press och kommunikation
 • Matilda.gdUuqbsibwhuodjarvi@batornhejvvumzxiocombutnrqoedidsmatzywnnencmmd.se
 • 08-692 29 60
 • 070-4378764
Matilda Uusijärvi Ek

Om Barnombudsmannen

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Adress

 • Barnombudsmannen
 • Norr Mälarstrand 6
 • 104 22 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar