Skip to main content

Försämrat skydd för barns rättigheter utan barnrättslag

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2017 13:16 CEST

Regeringen har nu fattat beslut om att skicka ett förslag på hur barnkonventionen ska bli lag på remiss till lagrådet. Barnombudsmannen välkomnar detta eftersom det fortfarande finns allvarliga brister i skyddet för barn i utsatta situationer i Sverige.

Det är snart 30 år sedan Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).Men det har visat sig inte vara tillräckligt. Därför behövs en ny barnrättslag. Det finns också uppenbara risker att skyddet för barns rättigheter tar flera steg tillbaka utan en barnrättslag, bland annat eftersom det saknas andra svar på hur bristerna ska åtgärdas.

- Det är brådskande att det händer något nu för de barn som lever i utsatta situationer. En barnrättslag är helt avgörande för att förändra vardagen för de här barnen, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, utredningschef.

Barnrättslagen kan stoppa isoleringar och bältning

Bristerna när det gäller barns rättigheter syns ofta i barns vardag när konventionen ska tillämpas. Barnombudsmannen har identifierat allvarliga kränkningar av grundläggande rättigheter och stora brister i tillämpningen av barnkonventionen på en rad områden. Våra granskningar har bland annat visat hur barn bältas i den psykiatriska tvångsvården. Ett exempel är ett barn som spändes fast 64 gånger på ett år, vilket motsvarar i snitt mer än en gång i veckan.

FN:s barnrättskommitté har också kritiserat Sverige för detta och uppmanat Sverige att bland annat omgående avbryta isoleringarna av alla barn.

-Vi har också visat att barn i häkte isoleras i stort sett dygnet runt. Barnen har upplevt det som skrämmande, de har beskrivit känslor av panik och också tankar på att skada sig själva. Det är mycket allvarligt, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

I det bifogade dokumentet finns mer information om bristerna i barns rättigheter idag och vad en barnrättslag kan innebära.

Barnombudsmannen finns på plats i Visby för kommentarer.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.