Skip to main content

Nyhetsbrev från Barnombudsmannen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:49 CET

Välkommen till Barnombudsmannens femte nyhetsbrev år 2006. Vi vänder oss till dig som vill veta mer om vad vi gör.

Om du vill läsa nyhetsbrevet i HTML-format, det vill säga grafiskt formgivet och med bilder, klicka här: http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=5464

______________________________________

BARNOMBUDSMAN LENA NYBERG HAR ORDET

- Ensamkommande barn hamnar i kläm -
Antalet barn som söker asyl i Sverige och som kommer utan någon medföljande vuxen ökar igen. Dessa barn behöver snabbt få ett bra boende som kan ge dem en trygg och bra vardag i väntan på besked i asylprocessen. Både Migrationsverket och kommunerna har på senare tid slagit larm om en ohållbar situation för de ensamkommande barnen, där de tvingas bo kvar i tillfälliga boenden i ankomstkommunerna alldeles för länge.
Läs Lena Nybergs krönika: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5743
______________________________________

NÅGRA TANKAR FRÅN BARN OCH UNGA

Flicka 13 år:
"Vi är fem tjejer och sexton killar i klassen. Tjejerna sitter typ längst bak och säger ingenting. Men lärarna behandlar alla lika."

Pojke 14 år:
"Vi är bara killar i klassen. Det är bra. Man träffar ju tjejerna på rasterna."

Flicka 15 år:
"Alla lärare har favoriter. Typ dom vet redan innan vem dom tänker sätta MVG på."

Flicka 15 år:
"Det är jättevanligt att alla i klassen får bestraffning när bara en har gjort fel."
______________________________________

HÄNT HOS BARNOMBUDSMANNEN

- Många internationella studiebesök -
Under hösten tar Barnombudsmannen emot många utländska studiebesök. Bland annat har vi fått besök av Nya Zeelands barnombudsman, regeringsrepresentanter från Uzbekistan, där man avser att skapa en barnombudsmannamyndighet, och av statssekreteraren Somphet Khousakoun från Laos med representanter från Laos utrikes-, justitie- och inrikesdepartement. Den 9 november kom två personer från Sidas lokalkontor i Zimbabwe och den 15 november tar vi emot ett studiebesök från Zambia, där man nu håller på att inrätta ett kontor med företrädare för barns och ungas rättigheter.

- Samverkan med Ungdomsstyrelsen -
Den 24 oktober träffades Barnombudsmannen och Ungdomsstyrelsen för att utbyta erfarenheter och undersöka samverkansmöjligheter. Bland mycket annat diskuterade vi Barnombudsmannens arbete med ett så kallat Nöjt barn-index (NBI) och Ungdomsstyrelsens utveckling av sin lokala uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) samt hur dessa kan användas som kartläggningsmetoder och prioriteringsinstrument i kommuner, landsting och regioner.

- Allt fler asylsökande barn utan vårdnadshavare -
Sedan den 1 juli i år är kommunerna ansvariga för de ensamkommande barnens boende och omvårdnad. Men Migrationsverket har enbart lyckats sluta avtal med en handfull kommuner om att frivilligt ta emot dem. Det innebär att många barn inte får sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda.
- Nu måste regeringen agera för att de här barnen ska få bästa möjliga mottagande. Migrationsverket har inte med de medel som de har till förfogande lyckats få tillräckligt många kommuner att teckna avtal för de här barnen, säger barnombudsman Lena Nyberg i ett pressmeddelande den 24 oktober. Läs pressmeddelandet: http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=5701

- Ombudsmännen träffades -
Den 19 oktober bjöd Barnombudsmannen och Handikappombudsmannen in all personal hos HomO, JämO, DO samt Barn- och elevombudet (BEO) till en heldagskonferens. På konferensen talade bland andra Eva Thalén från Elevorganisationen om vilka frågor som är viktigast för barn och unga i skolan idag. Isa Nordqvist från Hjärtebarnsföreningen berättade om sina egna erfarenheter om sin skolgång och BEO delgav ombudsmännen sina erfarenheter från den första tiden med nya lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

- Myndigheter diskuterade barnkonventionen -
Den 17 oktober träffade Barnombudsmannen sitt myndighetsnätverk för att diskutera hur barnkonventionen kan genomföras i de olika myndigheterna. Deltog gjorde representanter från Skolverket, Handikappombudsmannen, Statistiska centralbyrån, Statens institutionsstyrelse, Integrationsverket, Specialpedagogiska institutet, Myndigheten för skolutveckling, Statens folkhälsoinstitut, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Civilförsvarsförbundet. Samtliga myndigeter presenterade hur de arbetar med frågor som rör barn och unga.

- Barnombudsmannen vill ha ett Operation barnfrid -
Det har varit förbjudet att aga barn i Sverige i nästan 30 år, men det finns tecken på att barnmisshandeln fortfarande är ett stort problem. I en skrivelse till regeringen i maj framförde Barnombudsmannen en rad förslag för att kartlägga och förebygga barnaga och våld mot barn. Operation barnfrid i Sverige behövs, menade vi. I ett uttalande den 12 oktober sa Barnombudsmannen att regeringen måste arbeta aktivt för att minska våldet mot barn. Läs uttalandet: http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=5682
______________________________________

PÅ GÅNG

- Barnombudsmannen träffar skuldrådgivare -
Den 10 november träffar barnombudsman Lena Nyberg representanter från en yrkesförening för budget- och skuldrådgivare. De kommer att diskutera skilda och skuldsatta föräldrars svårigheter att umgås med och ha vårdnaden om sina barn samt tala om skuldsatta umgängesföräldrars svårigheter att betala underhåll för sina barn. Föreningen har cirka 300 medlemmar som arbetar i kommunal tjänst. De träffar människor som har problem med sin ekonomi och behöver hjälp med budgetrådgivning och skuldsanering.

- Påminnelse om barnperspektivet i länsstyrelserna -
Den 16 november är det dags för ett nytt erfarenhetsutbyte kring barnperspektivet i länsstyrelserna. Samtliga länsstyrelser har fått uppdrag i sina regleringsbrev för 2006 att redovisa hur arbetet fortskrider med att systematiskt integrera ett barnperspektiv i de verksamheter som rör barn. Träffen, som äger rum i Stockholm, vänder sig till personer med ansvar för att se till att länsstyrelsens hela verksamhet genomsyras av ett barnperspektiv och till personer som ansvarar för länsstyrelsens miljömålsarbete. Just nu arbetar Barnombudsmannen aktivt för att skapa en dialog med länsstyrelserna. I oktober träffade Barnombudsmannen länsstyrelsen i Blekinge län. I november träffar vi länsstyrelsen i Stockholms län och i december länsstyrelsen i Norrbotten. Läs mer och anmäl er till den 16 november: http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=5576

- Barnombudsmannen besöker Kronobergshäktet -
Den 17 november har Barnombudsmannen bjudits in till Kronobergshäktet i Stockholm för att medverka vid en föräldragruppscirkel. Barnombudsmannen kommer också att få möjlighet att diskutera häktets lokaler ur ett barnperspektiv. Barnombudsmannen har tidigare besökt flera anstalter efter att ha skrivit rapporten "Straffa inte barnet", en studie av barnperspektivet inom kriminalvården. Under hösten föreläser Barnombudsmannen dessutom ett antal gånger på kriminalvårdens grundutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Beställ eller ladda ner rapporten: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=4047

- Lena Nyberg föreläser hos Stiftelsen Solstickan -
Hur kan man lyssna till och ta hänsyn till barnets intressen? Den 20 november föreläser barnombudsman Lena Nyberg på ett seminarium på Karolinska institutet. Seminariet arrangeras med anledning av att Stiftelsen Solstickan firar 70 år. En panel kommer att diskutera barnets bästa ur sociala, medicinska och juridiska aspekter. I juni i år mottog Lena Nyberg Solstickepriset av stiftelsen Solstickan. Lena Nyberg fick årets pris med motiveringen "för att ha stöttat Sveriges barn på ett initiativrikt och kraftfullt sätt". Solstickans insamling går till insatser för sjuka barn och gamla.

- Barns livssituation, hälsa och ohälsa i Norrbotten -
Den 21 november talar barnombudsman Lena Nyberg om barns rätt till en god hälsa vid en konferens i Luleå. På samma konferens föreläser Anton Lager från Folkhälsoinstitutet om barns hälsa och ohälsa medan Inger Kyösti och Ulla Isaksson berättar om hur barn och ungas hälsa kartläggs i Norrbotten. Arrangerar gör Kommunförbundet i Norrbotten och Norrbottens läns landsting.

- Konferens om fysisk misshandel -
Misshandel av barn pågår hela tiden. Vissa särskilt grymma brott mot barn får stor uppmärksamhet i media och aktualiserar debatten om samhällets ansvar för barn som far illa. Men det finns många frågor som behöver belysas. Var erbjuds till exempel misshandlade barn och deras föräldrar stöd och behandling idag? Och hur kan metoder för utredning och behandling förbättras? Den 22 och 23 november deltar Barnombudsmannen på en konferens om fysisk misshandel av barn inom familjen. Konferensen anordnas av Allmänna barnhuset och Rädda barnen och äger rum på Sätra bruk. Bakgrunden är att Allmänna barnhuset har fått ett regeringsuppdrag att, i samverkan med SCB, genomföra en undersökning bland barn i missbruksmiljöer om deras erfarenheter av och attityder till kroppslig bestraffning. En undersökning ska också genomföras bland föräldrar om deras attityder till och erfarenheter av kroppslig bestraffning av barn.

______________________________________

AKTUELLA PUBLIKATIONER

- Barns och ungas rätt till kultur (2006) -
Vilken rätt har barn och ungdomar till kultur? Gäller den rätten i så fall varje barn? Barnombudsmannen och Statens kulturråd anser att arbetet med barns rätt till kultur måste prioriteras och att varje kommun, landsting och region måste arbeta medvetet för att leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter. I den här skriften ges en rad konkreta idéer på hur ett sådant arbete kan gå till. Läs mer: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5639

- "Konst, hur man lever, å lite annat" (2006) -
Barn har inte bara rätt till kultur och fritid, barn har även rätt till utveckling, enligt barnkonventionen. Det är viktigt för barns och ungas utveckling att själva få prova på att göra saker, men också att besöka platser som ger upplevelser av kultur. Rapporten bygger på en enkät till våra kontaktklasser 2005 om hur mycket kultur de möter i skolan och på fritiden. Beställ eller ladda ner rapporten: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5395

- Fritid för barn och unga med funktionshinder (2006) -
En inventering av kultur- och fritidssatsningar inom kommuner. Den här rapporten beskriver vad kommuner gör för att barn och ungdomar med funktionshinder ska bli delaktiga i de befintliga kultur- och fritidsverksamheterna. I samverkan med Barnombudsmannen har Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, gjort en inventering av kultur- och fritidssatsningar inom kommuner. Undersökningen visar att barn med funktionshinder inte är delaktiga på lika villkor.
Ladda ner rapporten: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5383
______________________________________

NYA REMISSVAR

- Att ta ansvar för sina insatser - Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor -
[2006-10-27] Barnombudsmannen har yttrat sig över ett betänkande från Utredningen om Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. Barnombudsmannen framhåller att det är oerhört viktigt att en utredning som bland annat syftar till att kartlägga och analysera hur kommunernas stöd till barn som upplever våld i familjen ser ut, utgår från ett barnperspektiv. Det är alltför lätt att tro att barnets behov är desamma som kvinnans. I själva verket kan barnets behov vara helt andra. Den kartläggning av stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn som görs i utredningen är nödvändig för att kunna se den samlade bilden av behovet runt om i landet. Det är mycket otillfredsställande att se att stödet ser olika ut på olika platser i landet och att barnet i vissa kommuner kanske inte har möjlighet att få stöd och hjälp. Detta är inte acceptabelt utifrån barnkonventionen som anger att barn och unga ska ges de rättigheter som finns i konventionen utan åtskillnad av något slag. Läs mer: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5716

- Skolverkets förslag till allmänna råd -
[2006-10-23] Barnombudsmannen är positiv till att Skolverkets allmänna råd tydligt uttrycker vuxnas ansvar för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Samtidigt efterlyser vi lite tydligare definitioner av begrepp som "missgynna" och konkreta exempel på vad som avses med "annan kränkande behandling". Förslaget saknar också information om anmälan till diskrimineringsombudsmännen och till Barn- och elevombudet. Det skriver Barnombudsmannen i ett remissvar på Skolverkets förslag till allmänna råd med anledning av lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, som trädde i kraft den 1 april 2006. Läs mer: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5747
______________________________________

Redaktör för nyhetsbrevet: cecilia.parkert@bo.se
Frågor till Barnombudsmannen: bo@bo.se
I pressfrågor kontakta pressansvarig: ulla.tillgren@bo.se
Webbansvarig: karin.engberg@bo.se

Läs tidigare nyhetsbrev: http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=3664

Tipsa gärna andra om Barnombudsmannens nyhetsbrev. Klicka här om du vill anmäla en ny prenumerant, få nyhetsbrevet i HTML-version eller avsluta din prenumeration: http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=3664

**************************************
Barnombudsmannens webbplats: http://www.bo.se
**************************************