Skip to main content

Röster som räknas - årets rapport till regeringen

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 15:22 CEST

Många kommuner och landsting har fattat beslut om barnkonventionen, men det innebär inte automatiskt att barn och unga har fått mer inflytande över sin vardag och sina liv. På många håll finns det i dag ungdomsråd, elevråd och möjligheter till inflytande för barn och unga, men det är långt kvar tills barn och unga känner att de verkligen kan påverka.

Det visar en enkätundersökning till Barnombudsmannens kontaktklasser om ämnet inflytande som redovisas i Barnombudsmannens årsrapport Röster som räknas. 1 185 elever har svarat på enkäten, de flesta går i högstadiet och gymnasiet.

61 procent svarar att de vuxna som bestämmer i kommunen inte har frågat dem vad de tycker i någon fråga
39 procent tror inte att beslutsfattarna är särskilt intresserade av vad barn och unga tycker
de yngsta eleverna vet inte vart de ska vända sig om de vill påverka något som gäller fritiden

- Arbetet med barnkonventionen handlar inte bara om barns rättigheter. Det handlar lika mycket om att höja kvaliteten i alla beslut som fattas i kommuner och landsting och som berör barn och unga. Besluten påverkar i högsta grad deras vardag. Det är dags att ge barn och unga verkligt inflytande i frågor som gäller dem, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Barnombudsmannen gör vartannat år en heltäckande enkätundersökning till kommuner, landsting och regioner för att se hur långt arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, har kommit. Konventionen antogs för snart 16 år sedan och sedan 1999 har Sverige en nationell strategi om hur barnkonventionen ska involveras i alla beslut som rör barn och unga.

Vi har bland annat frågat kommunerna när de inhämtar synpunkter från barn och unga i frågor som rör dem.

34 procent av alla kommunfullmäktigeförsamlingar frågar sällan efter barns och ungas synpunkter i frågor som rör dem, 21 procent gör det aldrig, 1 procent gör det alltid
27 procent av kommunerna frågar sällan efter barns och ungas synpunkter i gatu- och trafikfrågor, 41 procent gör det ibland
34 procent av kommuner med stadsdelsnämnder tillfrågar aldrig barn och unga
44 procent av kommunerna tillfrågar ofta barn och unga i frågor som rör förskola/skola

– Vi vuxna kanske tror att vi vet vad som är bäst för våra barn och unga. Men så är det inte alltid. Vi måste lyssna och ge deras synpunkter samma värde som vi ger vuxnas. Vi behöver också bli bättre på att följa upp och återkoppla förslag från barn och unga, säger Lena Nyberg.

– Attityden till barn och unga behöver ändras. Varför tycker vi att vår egen arbetsmiljö är så mycket viktigare än barnens? Det måste bli en självklarhet att fråga barnen innan man planerar en ny väg förbi en förskola eller skola. Sjukvården måste också bli bättre på att lyssna på barns och ungas behov, fortsätter Lena Nyberg.

– Alla vuxna borde anstränga sig än mer för att lyssna på barns och ungas åsikter. Att vara delaktig är inte detsamma som att få bestämma. Men det är viktigt för alla människor att känna att de kan påverka sina liv och bli tagen på allvar oavsett vilken ålder man har. Demokrati kräver tid, kunskap och resurser, avslutar Lena Nyberg.

Råd till beslutsfattare från barn och unga:

Skriv och tala så att barn och unga förstår.
Sprid positiva förebilder av hur barn och unga har kunnat vara med och påverka.
Avfärda inte omedelbart det barn och unga säger.
Visa att ni lyssnar genom att återkoppla besluten till barn och unga.
När det inte blir som barn och unga föreslår måste beslutsfattare motivera varför det inte blev så.
Visa uppskattning och respekt för att barn och unga tar sig tid att delge sina synpunkter. Bjud på fika!

Mer ur Röster som räknas: Dialogen mellan elever och personal i skolan fungerar halvbra.
Medlemmar i ungdomsråd och inflytandeforum i Haninge, Strängnäs, Helsingborg och Uppsala berättar.
Läs om det strategiska arbetet inom landstinget i Gävleborg, om den lokala barnombudsmannen i Botkyrka, om barnbokslut och barnbilaga i Borlänge och hur Vägverket gör konsekvensanalyser.

Svar från kommuner, landsting och regioner finns på www.bo.se Där finns även Röster som räknas att ladda ned och beställa._______________________
Barnombudsmannen
Ulla Tillgren, pressansvarig 08-692 29 53, 070-212 29 53