Jnjwitpt6ibjddwdztle

Den perfekta människan? Inte längre science fiction

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 13:07 CEST

Välkommen till Almedalens kanske mest spännande seminarium! Med genteknik, digitalisering och bättre näring är den perfekta människan och det eviga livet inom räckhåll. Hur närmar vi oss det? Vill vi komma dit? Vilka får tillgång? Var går de etiska gränserna för DNA-tekniken?

Jyvaufqewdoo3nvlrm4q

Bayer startar Facebook-sida om preventivmedel

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 10:00 CEST

Många är idag osäkra på hur olika preventivmedel fungerar. Bayer vill öka kunskaperna genom en ny Facebook-sida ”Om preventivmedel”.

F69py3u60cwjbsjp4ar2

Rivaroxaban-studie visar på större skydd mot återinsjuknande i blodpropp jämfört med acetylsalicylsyra (ASA)

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2017 13:01 CET

I en studie med Rivaroxaban 10 mg och 20 mg jämfört med ASA100 mg visar det sig att båda rivaroxaban-behandlingarna var bättre på att skydda mot ny blodpropp samtidigt som blödningarna var på jämförbar nivå. Dessa kliniska data presenterades idag på ACC17 och i New England Journal of Medicin.

I0zzod1ng5vfkswxtfqo

Preventivmedel är nyckeln till kvinnors jämställdhet

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 08:30 CET

Tillgång till preventivmedel är avgörande för kvinnors självbestämmande och möjligheter. Att det utvecklas nya produkter är viktigt för ett globalt jämställdhetsarbete.

R460yysn7tlaciqfazw7

COMPASS, fas III-studie av Rivaroxaban, visar mycket god effekt på patienter med kranskärlssjukdom och perifer artärsjukdom och når målen i förtid

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 15:38 CET

• Patienter med kranskärlssjukdom och perifer artärsjukdom har en uttalad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke • Rivaroxaban är det enda icke-vitamin K orala antikoagulant-preparat som studeras i denna högriskgrupp.

Tbqb87jfekdg2oemtlfv

Bayer lanserar en ny femårig spiral – med lägre hormondos

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 08:00 CET

I dag lanserar Bayer en ny hormonspiral. Den skyddar mot graviditet i upp till fem år och har en lägre hormondos än sin föregångare. Spiralen som kallas Kyleena (19,5 mg levonorgestrel) är framtagen för att även passa yngre kvinnor som inte fött barn.

Cswnqugdkehp5lbc42ih

Lätt att glömma sitt p-piller

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 08:25 CET

Det är lätt att glömma sitt dagliga p-piller. Var fjärde i åldern 21 till 29 år uppger att de glömmer att ta sitt piller någon gång i månaden. Spiral är ett långverkande preventivmedel som inte kräver dagligt kom-ihåg och är ett alternativ som fungerar lika bra för yngre kvinnor som inte fött barn.

Pb0xpn3suie15egjvmyn

Nytt kommunikationsteam på Bayer

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 08:30 CET

Life Science-företaget Bayer har en ny kommunikationsavdelning i Sverige. Den består av Joseffa Moritz som anställdes i höstas och Daniel Claesson som börjat vid årsskiftet.

Media no image

Xarelto ger signifikant färre blödningar jämfört med Waran hos patienter med förmaksflimmer som får trombocythämmare och genomgått perkutan koronar intervention, PCI

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 06:59 CET

Stockholm den 15 november 2016 – Bayer har nu vid American Heart Association (AHA) presenterat resultaten från PIONEER AF-PCI (PIONEER), den första randomiserade studien med ett nytt oralt antikoagulantia (NOAK) på patienter med förmaksflimmer som genomgått perkutan koronar intervention (PCI) med stent. Xarelto (rivaroxaban) i kombination med trombocythämmande behandling minskade signifikant blödningsrisken jämfört med traditionell vitamin K-antagonist (Waran/warfarin) baserad behandling.

Xarelto (rivaroxaban)tillsammans medtrombocythämmande behandling i två olika behandlingsregimer , minskade den relativa risken för klinisk signifikant blödning med 37-41% (8,7-9,9% absolut riskreduktion) jämfört med standardbehandling med vitamin K-antagonist och dubbel trombocythämmning under en 12 månaders randomiserad behandlingsperiod. Det var ingen skillnad mellan behandlingsstrategierna avseende effekt (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke och stenttrombos) men studien var explorativ och inte utformad för att studera statistisk signifikans för skillnad i effekt.

Resultaten från PIONEER – den första studien som gjorts på patienter med förmaksflimmer som genomgått PCI med ett nytt oralt antikoagulantium (NOAK) – har presenterats som en “Late-Breaking Clinical Trial”vid American Heart Association (AHA) i New Orleans i USA. Resultaten publicerades samtidigt i The New England Journal of Medicine. En subanalys av studien visar dessutom signifikant färre dödsfall och återkommande sjukhusinläggningar på grund av biverkningar bland de patienter som behandlats med rivaroxaban och trombocythämmare jämfört med de som fick vitamin K-antagonist och trombocythämmande behandling. Dessa resultat publiceras samtidigt i Circulation.

 • Patienter med förmaksflimmer som genomgår PCI har en ökad risk för blodproppar både i hjärtats och hjärnans kärl vilket kan leda till allvarliga komplikationer såsom hjärtinfarkt och stroke. Dessa patienter har vi tidigare varit tvungna att behandla med tre olika blodförtunnande läkemedel, säger Stefan James, professor i kardiologi vid Uppsala Universitet och världsledande inom blodproppshämmande läkemedel och hjärtsjukdom.

Fram tills nu har det saknats klinisk evidens för vad som är bästa möjliga behandling för dessa patienter. Befintliga riktlinjer och behandlingsrekommendationer har rekommenderat en kombination av trombocythämmande och blodförtunnande behandlingar den första tiden efter en PCI hos patienter med förmaksflimmer – en kombination som har varit förknippad med en ökad blödningsrisk.

 • Resultaten från denna studie visar att om man behandlar elva patienter med rivaroxaban (15 mg en gång per dag) i stället för standardbehandling med warfarin så undviker man en blödningskomplikation, vilket ger oss läkare viktigt stöd för att göra ett välgrundat beslut för behandling för denna högriskpatientgrupp, fortsätter Stefan James.

PIONEER är en del av ett omfattande studieprogram av rivaroxaban, som beräknas inkludera mer än 275 000 patienter i kliniska studier och så kallade real world evidence-studier.

 • Ungefär 20-45% av patienterna med förmaksflimmer har samtidig kranskärlsjukdom[1],[2],[3]och många av dessa kommer att behöva genomgå en PCI. Man uppskattar att ungefär 1% av alla patienter med förmaksflimmer årligen kommer att genomgå PCI[4], vilket innebär att uppskattningsvis 2000-3000 patienter berörs varje år bara i Sverige.PIONEER AF-PCIär en viktig studie eftersom den belyser en medicinsk fråga som är potentiellt relevant för många patienter säger Peter Båvenholm, docent, läkare och seniorrådvigivare på Bayer.

PIONEER design och resultat

PIONEER var en öppen, randomiserad fas IIIb-studie, utformad för att undersöka säkerheten av två olika rivaroxaban-behandlingsregimer mot en dosjusterad vitamin K-antagonistbehandling efter PCI med stent hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer. PIONEER inkluderade 2 124 patienter i 26 länder, bland annat i Sverige.

Primär endpoint för studien var förekomsten av klinisk signifikant blödning, definierad som en komposit av TIMI allvarlig blödning, TIMI mindre blödning eller blödning som krävt medicinsk tillsyn under en 12-månadersperiod efter randomisering av studien. Samtliga patienter var randomiserade i en 1:1:1-ratio i de tre behandlingsarmarna:

 • Arm 1: Rivaroxaban 15 mg en gång per dag (eller 10 mg en gång per dag för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion ([CrCl: 30 – 50 ml/min]) plus clopidogrel (eller prasugrel eller ticagrelor) under 12 månader
 • Arm 2: Rivaroxaban 2,5 mg två gånger dagligen plus en av prövaren på förhand bestämd behandlingsperiod om 1, 6 eller 12 månader av dubbel trombocythämmande behandling som består av låg-dos acetylsalicylsyra (ASA) + clopidogrel (eller prasugrel eller ticagrelor), följt av rivaroxaban 15 mg en gång per dag (eller 10 mg en gång per dag för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion) i kombination med lågdos ASA till slutet av 12-månadersperioden
 • Arm 3: Trippelbehandling bestående av dosjusterad vitamin K-antagonist (målvärde INR på 2.0–3.0) plus dubbel trombocythämmande behandling (som i arm 2) med en av prövaren förbestämd behandlingsperiod på 1, 6 eller 12 månader, följt av en dosjusterad vitamin K-antagonist (målvärde INR på 2.0–3.0) i kombination med lågdos ASA till slutet av 12-månadersperioden

PIONEER visade att rivaroxaban 15 mg en gång per dag plus clopidogrel givet under en 12 månaders uppföljningsperiod signifikant minskar risken för klinisk signifikant blödning med 41 % (relativ riskreduktion) jämfört med trippelbehandling som består av vitamin K-antagonist i kombination med dubbel trombocythämmande behandling (16.8 vs 26.7%; HR 0.59; 95% CI 0.47-0.76; p<0.001). För de patienter som randomiserades till rivaroxaban 2,5 mg två gånger dagligen i kombination med dubbel trombocythämmande behandling minskade risken för klinisk signifikant blödning jämfört med vitamin K-antagonist + dubbel trombocythämmande behandling med 37 % (relativ riskreduktion) under en 12 månaders randomiserad behandlingsperiod som också var statistiskt signifikant (18.0 vs 26.7%; HR 0.63; 95% CI 0.50-0.80; p<0.001). Det var ingen skillnad mellan behandlingsstrategierna avseende effekt (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke och stenttrombos), men studien var explorativ och inte utformad för att studera statistisk signifikans för skillnad i effekt.

En separat subanalys av PIONEER, som publiceras samtidigt i Circulation, visar att båda rivaroxabanbehandlingsregimerna resulterade i signifikant färre fall av total mortaliteteller återkommande sjukhusinläggningar på grund av biverkningar (blödning, hjärtkärlhändelse eller annat) än vitamin K-behandlingsregimen. Risken för död eller återkommande sjukhusinläggning var 34,9 % i rivaroxabangruppen med 15 mg en gång per dag (p=0,008) och 31,9 % i rivaroxabangruppen 2,5 mg två gånger dagligen (p=0,002) jämfört med 41,9 % i vitamin K-antagonistgruppen. Vad gäller sjukhusinläggningar visar båda rivaroxabangrupperna färre antal fall av sjukhusinläggningar, med 34,1 % i rivaroxabangruppen 15 mg en gång per dag (p=0,005) och 31,2 % i rivaroxabangruppen 2,5 mg två gånger dagligen (p=0.001) jämfört med 41,5 procent i vitamin K-antagonistgruppen.

Xarelto (rivaroxaban):

Xarelto är en oral blodförtunnare som är godkänd för följande indikationer

 • Förebyggande av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorer
 • Behandling och förebyggande av lungemboli och djup ventrombos hos vuxna
 • Förebyggande av ventrombos hos vuxna patienter som genomgår elektiv knäledsplastik.
 • Förebyggande av ventrombos hos vuxna patienter som genomgår elektiv höftledsplastik
 • Förebyggande av aterotrombotiska händelser (hjärtkärldöd, hjärtinfarkt eller stroke) efter ett akut koronarsyndrom hos vuxna patienter med förhöjda biomarkörer utantidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA), i kombination med ASA ensamt eller ASA plus clopidogrel eller ticlopidin

För mer information, välkommen att kontakta:

Joseffa Moritz, kommunikationsansvarig, 073-301 75 52
Peter Båvenholm, medicinskt ansvarig: 073-209 63 55

Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2015 hade Bayer cirka 117 000 anställda, en omsättning på 46,3 miljarder euro och investerade 4,3 miljarder euro i forskning och utveckling. Dessa siffror inkluderar den verksamhet inom högteknologiska material som börsintroducerades den 6 oktober 2015 som ett självständigt bolag med namnet Covestro. För mer information, besök www.bayer.se.

Forward-Looking Statements

This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to confirm them to future events or developments.

[1]The AFFIRM Investigators. Baseline characteristics of patients with atrial fibrillation: the AFFIRM Study. American Heart Journal 2002;143:991–1001

[2]Carpodanno D, Angiolillo DJ. Management of Antiplatelet and Anticoagulant Therapy in Patients With Atrial Fibrillation in the Setting of Acute Coronary Syndromes or Percutaneous Coronary Interventions.

[3] Kralev et al, PLoS ONE 2011; Vol 6, Issue 9; e24964

[4] Sherwood et al. JACC Cardiovasc Interv. 2016 Aug 22;9(16):1694-702

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2015 hade Bayer cirka 117 000 anställda, en omsättning på 46,3 miljarder euro och investerade 4,3 miljarder euro i forskning och utveckling. Dessa siffror inkluderar den verksamhet inom högteknologiska material som börsintroducerades den 6 oktober 2015 som ett självständigt bolag med namnet Covestro. För mer information, besök www.bayer.se.

Ny studie presenterad vid American Heart Association (AHA) visar att Xarelto (rivaroxaban) i kombination med trombocythämmande behandling signifikant minskade blödningsrisken jämfört med traditionell Waranbehandling hos patienter med förmaksflimmer som genomgått perkutan koronar intervention (PCI) med stent.

Läs vidare »
Media no image

Bättre kunskap avgörande för rätt preventivmedelsval

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 12:28 CEST

Stockholm den 26 september 2016 –Idag arrangeras för nionde året i rad ”World Contraception Day”, WCD, ett internationellt initiativ som syftar till att öka kunskapen om preventivmedel och reproduktiv hälsa bland unga. I Sverige, som sedan flera år tillbaks har bland de högsta aborttalen i Västeuropa, har regeringen nyligen beslutat om att samtliga subventionerade preventivmedel ska bli kostnadsfria för unga under 21 år från och med januari 2017.

 - Det är givetvis positivt att regeringen väljer att prioritera ungas reproduktiva hälsa genom en reform, men tyvärr riskerar man att delvis missa målet i den här satsningen. Dels är den åldersgrupp där aborttalen ökar mest idag kvinnor mellan 25-29 år, och inte de under 21 år. Dels verkar orsaken till varför det ser ut såhär snarare bottna i en övertro till ineffektiva preventivmetoder på grund av okunskap, säger gynekolog Helena Kopp Kallner från Karolinska Institutet.

Använder ineffektiva preventivmetoder

Tillsammans med en grupp övriga svenska forskare har Helena Kopp Kallner nyligen genomfört en studie[1] med 1000 svenska kvinnor där syftet var att undersöka varför just Sverige har så höga aborttal jämfört med övriga länder, trots befintlig preventivmedelssubvention. Resultaten visade att en av tio kvinnor helt avstod från att använda preventivmedel, trots att de inte önskar bli gravida. Samt att svenska kvinnor i högre utsträckning än i andra länder använde sig av ineffektiva metoder som kondom, säkra perioder och avbrutet samlag, istället för mer säkra metoder såsom exempelvis spiral och p-stav. Många uppgav rädsla för hormoner som en anledning.

- Undersökningen visar att svenska kvinnor har bristande kunskap om skillnaden i effektivitet mellan olika metoder. Man underskattar exempelvis effektiviteten hos spiral och p-stav och överskattar effektiviteten hos p-piller, kondom och andra så kallade ”kortverkande metoder”, Det som behövs för att minska andelen oönskade graviditeter i Sverige är därför en ordentlig utbildningsinsats, både inom sjukvården och mot allmänheten, med saklig information om olika preventivmedels för- och nackdelar så att fler kan göra ett genomtänkt val, säger Helena Kopp Kallner.

Fakta om olika preventivmedels effektivitet

Andel användare som i genomsnitt blir oönskat gravida under ett år[2]:

 • Kondom: 18 procent
 • Kombinerade p-piller: 9 procent
 • Lågdos/minipiller: 9 procent
 • P-plåster: 9 procent
 • P-ring: 9 procent
 • P-spruta: 6 procent
 • Kopparspiral: 0,8 procent
 • Hormonspiral: 0,2 procent
 • P-stav: 0,02 procent

För mer information, välkommen att kontakta:

Kommunikationsansvarig: Joseffa Moritz tfn: +46 73 301 75 52


Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2015 hade Bayer cirka 117 000 anställda, en omsättning på 46,3 miljarder euro och investerade 4,3 miljarder euro i forskning och utveckling. Dessa siffror inkluderar den verksamhet inom högteknologiska material som börsintroducerades den 6 oktober 2015 som ett självständigt bolag med namnet Covestro. För mer information, besök www.bayer.se.

Forward-Looking Statements

This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to confirmthem to future events or developments.

[1] “Use of contraception and attitudes towards contraceptive use in Swedish woman – a nationwide study”

[2]Trussell, J. Contraceptive failure in the United States. Contraception, 2011. 83(5): p. 397-404.

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2015 hade Bayer cirka 117 000 anställda, en omsättning på 46,3 miljarder euro och investerade 4,3 miljarder euro i forskning och utveckling. Dessa siffror inkluderar den verksamhet inom högteknologiska material som börsintroducerades den 6 oktober 2015 som ett självständigt bolag med namnet Covestro. För mer information, besök www.bayer.se.

Idag arrangeras för nionde året i rad ”World Contraception Day”, WCD, ett internationellt initiativ som syftar till att öka kunskapen om preventivmedel och reproduktiv hälsa bland unga.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Communication Manager
 • Pharmaceuticals, Consumer Health, Crop Science
 • pddvdabhnijaelipfiwjzqrt.claesson@bamzyeygr.com
 • +46733058795

 • Presskontakt
 • Communications Manager
 • ygjosereffa.jhmomeqcvzrifrtz@bwucqayer.com
 • +46733017552

Om Bayer AB

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk.

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2015 hade Bayer cirka 117 000 anställda, en omsättning på 46,3 miljarder euro och investerade 4,3 miljarder euro i forskning och utveckling. Dessa siffror inkluderar den verksamhet inom högteknologiska material som börsintroducerades den 6 oktober 2015 som ett självständigt bolag med namnet Covestro. För mer information, besök www.bayer.se.

Adress

 • Bayer AB
 • Gustav III:s Boulevard 56 Box 606
 • 169 26 Solna
 • Vår hemsida

Länkar