Skip to main content

Ny studie: För första gången visas att MS-behandling kan ge ökad överlevnad

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 19:43 CEST

Stockholm den 15 oktober 2010Nya resultat från den längsta undersökningen av en MS-specifik behandling visar att patienter som tidigt behandlats med Betaferon® (interferon beta-1b) fick överlevnadsfördelar jämfört med de patienter som fick placebo under de första fem behandlingsåren. Betydelsen av Betaferons effekt på överlevnaden, som den observerades i denna studie, kan belysas med att endast åtta patienter behövde behandlas tidigt med Betaferon i studien för att ett dödsfall skulle undvikas, i jämförelse med placebo.

Dessa data presenterades vid ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) 26:e kongress och förstärker ytterligare Betaferons gynnsamma nytta/riskprofil efter upp till två decenniers användning av läkemedlet. Tidigare publicerade studier har visat att personer med MS generellt sett har en kortare förväntad livslängd (upp till 14 år kortare) än genomsnittspopulationen.  

- Dessa banbrytande resultat ger oss de första starka beläggen för att överlevnaden vid MS kan påverkas och detta innebär en stor och kliniskt betydelsefull överlevnadsfördel för de patienter i denna studerade grupp som initialt behandlades med Betaferon, säger doktor Anthony Reder, chef för MS-kliniken vid avdelningen för neurologi, universitetssjukhuset i Chicago, som har deltagit i arbetet med studien. Genom att behandla med Betaferon tidigt under sjukdomen kan vi förhindra ett dödsfall per åtta behandlade patienter, enligt denna studie som pågått i 21 år. MS är en kronisk sjukdom som kräver livslång behandling så därför behöver läkare och personer med MS långtidsresultat för att kunna göra en korrekt bedömning av den verkliga nytta/riskprofilen för läkemedlet.  

- Fyndet att tidig Betaferonbehandling gynnsamt påverkar överlevnaden vid MS på lång sikt är mycket intressant. Att man lyckats följa 98 % av studiepatiernterna i 21 år är också imponerande, säger professor Sten Fredrikson, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, som har lång erfarenhet av behandling av personer med MS.  

- Denna 21 år långa uppföljningsstudie av Betaferon är den längsta uppföljningsstudie som gjorts av en sjukdomsmodifierande behandling för MS och är en del av Bayers ständigt pågående arbete för att förbättra vården för patienter med denna sjukdom, säger doktor Ulf Jersenius, Bayer Schering Pharma. Med sin etablerade nytta/riskprofil och bevisade långtidseffekt är Betaferon är ett tryggt förstahandsval som första linjens behandling till personer med MS.  

Den nu redovisade studien är en uppföljningsstudie av de patienter som deltog i den nordamerikanska registreringstudien för Betaferon, vilken var en randomiserad placebokontrollerad multicentersudie.  I uppföljningsstudien, 21 år efter den ursprungliga studiens start, erhölls information om vitalstatus från 366 av de ursprungligen 372 patienterna (över 98 % av deltagarna). Uppgifterna analyserades för att undersöka sambandet mellan tidpunkten för behandlingens insättande och exponering och det långsiktiga resultatet. Med 98,4 % fastställande av vitalstatus för patienvterna (död eller levande) är MS-studien unik och oöverträffad, och detta är en nyckelfaktor som visar studiens styrka.  

Om Betaferon®/Betaseron® Betaferon®, som marknadsförs i USA och Kanada under varumärket Betaseron®, var det första sjukdomsmodifierande läkemedlet mot MS som infördes och är en väletablerad behandling världen över. Betaferon är godkänt i USA, Europa och Japan för alla former av  MS med skov.

 

Om multipel skleros

MS är en kronisk och progressiv sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Sannolikheten att sjukdomen ska leda till funktionsnedsättning ökar ju längre en person har MS. Symtomen varierar från person till person och är svåra att förutse. Symtomen kan vara:

- utmattning eller trötthet

- dimsyn på ett eller båda ögonen

- svaghet i en eller flera extremiteter

- domningar och stickningar i ansikte, armar, ben och bål

- spasticitet (muskelstelhet)

- yrsel

- dubbelseende

 För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Jersenius, Medical Advisor eller

Anna-Carin Stark, Informationschef (0732-096 471)

Bayer Schering Pharma

Tfn: +46 8 580 223 00

E-post: anna.-carin.stark@bayer.com

Ulf.jersenius@bayer.com

Bayer Schering Pharma är ett ledande, världsomspännande läkemedelsföretag inom specialistbehandlingar. Forsknings- och affärsverksamheten inriktas på områdena, Oncology, Hematology/Cardiology, Women's Healthcare, Primary Care, Specialized Therapeutics och Diagnostic Imaging. Med sina innovativa produkter siktar Bayer Schering Pharma på att inta en ledande ställning på marknader för specialistbehandling. Bayer Schering Pharma strävar efter att med hjälp av nyskapande idéer förbättra människors livskvalitet och bidra till medicinska framsteg.


Bayer Schering Pharmas huvudkontor ligger i Berlin. Det skandinaviska huvudkontoret ligger i Stockholm. Under 2009 uppgick den totala omsättningen till över 10,5 miljarder euro globalt, och totalt investerades 1,5 miljarder euro i forskning och utveckling. Bayer Schering Pharma är bland de tio främsta specialiserade läkemedelsföretagen i världen. Företaget är i dag marknadsledande inom hormonbaserade preventivmedel och är bland de främsta aktörerna på områdena multipel skleros, hematologi och kardiologi samt onkologi och bilddiagnostik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera