Skip to main content

Taggar

Fakta om njurpåverkan vid diabetes

Fakta om njurpåverkan vid diabetes

Dokument   •   2016-06-14 19:41 CEST

Friska njurar reglerar kroppens vätske- och saltnivåer. Den renar blodet genom att filtrera bort slaggprodukter med urinen. Skadade njurar klarar inte av den uppgiften. Njurskador är en allvarlig komplikation vid diabetes och är även kopplat till andra följder av diabetes såsom hjärt-kärlsjukdom och död.

KOL ordlista

KOL ordlista

Dokument   •   2016-02-29 17:42 CET

Riskbedömning vid KOL

Riskbedömning vid KOL

Dokument   •   2016-02-29 17:38 CET

För att bedöma svårighetsgraden vid KOL utgår man från symtom, patientens lungfunktion samt dennes historik av försämringsperioder (exacerbationer). Utifrån olika frågeformulär utmäts en skala där man bedömer symtomen och får en bild av vilka symtom som patienten upplever och hur allvarliga dessa är. Genom en spirometriundersökning mäts lungfunktionen.

Fakta om KOL

Fakta om KOL

Dokument   •   2016-02-29 17:36 CET

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom och i Sverige beräknas mellan 8 och 10 procent av befolkningen ha KOL. De flesta, 65 procent, har en lindrig form, och 5 procent svår eller mycket svår sjukdom, men långt ifrån alla drabbade har fått diagnos.

Fakta om exacerbationer

Fakta om exacerbationer

Dokument   •   2016-02-29 17:31 CET

Många med KOL drabbas av återkommande försämringsperioder, så kallade exacerbationer, då sjukdomens symtom förvärras. En sådan period innebär svårare andnöd, minskad fysisk ork, mer slem och färgade upphostningar. När sjukdomen orsakar inflammatoriska förändringar i luftvägarna gör det dem känsligare för infektioner av bakterier och virus men exacerbationer kan också uppstå utan känd orsak.

Fakta om EMPA-REG OUTCOME

Fakta om EMPA-REG OUTCOME

Dokument   •   2015-11-03 13:48 CET

Patienter med diabetes typ 2 som behandlas med läkemedlet Jardiance som tillägg till standardbehandling löper en signifikant minskad risk att dö på grund av hjärt-kärlsjukdom, samt för död oavsett orsak jämfört med placebo (overksamt medel). Det visar en studie med över 7 000 patienter med diabetes typ 2 och någon hjärt-kärlsjukdom. Patienterna följdes i snitt drygt tre år.

Fakta om Jardiance

Fakta om Jardiance

Dokument   •   2015-11-03 13:46 CET

Jardiance är ett läkemedel för patienter med diabetes typ 2. Det minskar njurarnas återupptag av glukos (blodsocker) från urinen genom att hämma effekten av ett transportprotein. Följden blir att mer glukos försvinner ur kroppen med urinen, omkring 70 gram per dag, motsvarande 280 kcal.

Fakta om hjärt-kärlsjukdom vid diabetes

Fakta om hjärt-kärlsjukdom vid diabetes

Dokument   •   2015-11-03 13:44 CET

Personer med diabetes löper starkt ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det förhöjda blodsockret i kombination med högt blodtryck och förhöjda blodfetter bidrar på sikt till ateroskleros, vilket innebär inlagring av fett, blodkroppar och bindväv i blodådrorna. Blodförsörjning och syresättning försämras och risken för blodpropp ökar.

Fakta om antidot

Fakta om antidot

Dokument   •   2015-03-19 13:18 CET

En antidot är en substans som kan användas till att förta effekten av ett läkemedel, för att till exempel häva ett livshotande tillstånd. En antidot kan binda direkt till den substans vars effekt man vill blockera eller påverka receptorer så att ämnet inte längre tas upp i kroppen eller kan utöva sin verkan.

Fakta om diabetes

Fakta om diabetes

Dokument   •   2014-11-26 10:23 CET

Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos) ska komma in i cellerna och förse dem med näring. I Sverige räknar man med att drygt 400 000 människor har sjukdomen.

Fakta om idiopatisk lungfibros

Fakta om idiopatisk lungfibros

Dokument   •   2014-05-19 15:10 CEST

Idiopatisk lungfibros är en allvarlig men relativt ovanlig lungsjukdom. Idiopatisk innebär att den bakomliggande orsaken inte är känd. Sjukdomen innebär att det har uppstått en inflammation och bildning av bindväv i och emellan de små lungblåsorna (alveolerna).

Giotrif - nytt cancerläkemedel prövas vid flera cancerformer

Giotrif är ett nytt målsökande cancerläkemedel som verkar genom att blockera proteiner som främjar cancercellers tillväxt. Det är en så kallad tyrosinkinashämmare och tas som en tablett. Läkemedlet åstadkommer en irreversibel blockering av hela familjen ErbB-proteiner, en grupp av tillväxtmolekyler som har förknippats med flera olika tumörtyper.

Fakta om Giotrif och angiogenes

Fakta om Giotrif och angiogenes

Dokument   •   2014-02-24 16:10 CET

Giotrif (afatinib)) är ett cancerläkemedel i tablettform. Läkemedlet svälter ut cancertumörer genom att stoppa nybildningen av blodkärl till tumören. Angiogenes kallas den process där nya blodkärl bildas. Hos cancerpatienter kan angiogenes aktiveras av att cancerceller utsöndrar molekyler som sänder tillväxtsignaler till omgivande frisk vävnad som då börjar utveckla nya blodkärl.

Ojämlik hälsa i Stockholms län – fakta om rökning

Rökning är den största riskfaktorn för att utveckla kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. I Rinkeby-Kista röker cirka 22 procent av invånarna, vilket kan jämföras med tolv procent av hela Sveriges befolkning. Ingen kommun eller stadsdel i Stockholms län har större andel dagligrökare. Trots detta utförs ytterst få spirometriundersökningar i detta område.

KOL och astma – likheter och skillnader

KOL och astma – likheter och skillnader

Dokument   •   2012-09-18 13:25 CEST

Även om det finns många likheter mellan astma och KOL är det två helt olika sjukdomar. Astma debuterar ofta i tidig ålder och beror ärftlighet och/eller allergi. KOL debuterar oftast efter 40 års ålder och beror som regel på rökning. I båda fallen rör det sig om inflammation i luftrören med slembildning, hosta och andnöd som följd, men de båda sjukdomarna kräver olika behandling.

Fakta om lungcancer

Fakta om lungcancer

Dokument   •   2014-01-08 01:08 CET

År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i lungcancer än i prostatacancer som är den vanligaste cancerformen. Det var också 300 kvinnor fler som dog i lungcancer än i bröstcancer trots att nästan 7 000 fler insjuknade i denna cancer

Faktamaterial - kylande gel för trötta och svullna ben

Många besväras av att benen känns trötta, tunga och svullna. Kanske har man ett arbete där man sitter still eller står upp mycket. Eller så drabbas man av tunga ben vid särskilda tillfällen, som vid graviditet eller resor. Det här pressmaterialet innehåller information om trötta och svullna ben samt fakta om Venastax Cooling Leg Gel.

Fakta om Trajenta (linagliptin)

Fakta om Trajenta (linagliptin)

Dokument   •   2012-03-02 10:37 CET

Trajenta är det första diabetesläkemedlet av klassen DPP-4-hämmaren som godkänts i en och samma dosstyrka för alla typ 2-diabetiker, oavsett njur- och leverfunktion. Detta är möjligt då Trajenta i första hand utsöndras via gallan och mag-tarmsystemet – bara fem procent utsöndras via njurarna, vilket kan jämföras med 70-80 procent för andra diabetesläkemedel.

Fakta om njurpåverkan vid diabetes

Fakta om njurpåverkan vid diabetes

Dokument   •   2014-11-26 10:36 CET

Njurskador vid diabetes mellitus drabbar en tredjedel av alla patienter med typ 2-diabetes. Det är den vanligaste orsaken till njursvikt, dialysbehandling och njurtransplantation i Sverige. 30 procent av alla som behandlas med dialys eller som gör en njurtransplantation har diabetes som grundorsak till sin njursvikt.

Fakta om Jentaduento

Fakta om Jentaduento

Dokument   •   2012-02-06 10:42 CET

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt Jentadueto, ett nytt diabetesläkemedel som kombinerar de verksamma substanserna från två andra läkemedel i en enda tablett. Jentadueto tas två gånger per dag.